Resource

รูป icon
รูป icon

หากโครงการไม่ถึงตามเป้าหมาย

โครงการสามารถขยายระยะเวลา หรือลดจำนวนเงินเป้าหมายในการระดมทุน เพื่อให้สอดคล้องตามความเป็นจริงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หากโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เมื่อได้รับเงินไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โครงการสามารถมอบเงินที่ได้รับจากการระดมทุนให้กับโครงการใดที่กำลังระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจดอทคอม

โดยชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร มาทางอีเมล์ info@taejai.com