อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ

ยอดบริจาคทั้งหมด 431,840,442 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 296,726 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 590 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

โครงการที่กำลังระดมทุน

 • รายเดือน เด็กและเยาวชน

  เปลี่ยนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ด้อยโอกาสให้เป็นรูปแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (ICAP)

  ปรับปรุงรูปแบบการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 10 แห่งในภาคเหนือ อีสาน และพื้นที่ชุมชนแออัดในกทม. ให้เป็นแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กอายุ 2-6 ปี จำนวนประมาณ 350 คน

  เป้าหมาย

  1,540,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 38
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สานต่อระยะที่ 2

  ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน จ.ลำปาง สานต่อระยะที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ 30 ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 25
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

  ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

  ปั้น 60 นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทุนละ 28,000 บาทต่อคนจะทำให้เยาวชนด้อยโอกาสที่ขาดเงินได้เรียนต่อ มีอาชีพที่ดีในอนาคต และยังทำให้ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 มีความพร้อมในดูคนสูงวัยในบ้านเราอีกด้วย

  เป้าหมาย

  2,046,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 233
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน

  ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาดโรงเรียนในพื้นที่บนดอยสูง

  เด็กเติบโตต้องมีอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาดจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จึงอยากชวนทุกท่านมาช่วยจัดหาเครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียน 784 คน 6 โรงเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภค

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 749
 • เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  เป้าหมาย

  187,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 93
 • สิ่งแวดล้อม

  ปลูกให้เป็นป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  ชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 21 ไร่ ในพื้นที่พุทธสถาน สมณคีรี ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 565 ต้น ตลอด 2 ปี พร้อมบริหารจัดการกักเก็บน้ำในแปลง ปลูกเสริม และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับอาสาและนักเรียนในพื้นที่

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย รายเดือน ผู้สูงอายุ

  ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย และ ถุงกำลังใจ (ข้าวสาร นม ขนม โจ๊ก อาหารแห้ง รวมถึงอาหารเหลว ) มีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อย

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 75%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3,487
 • เด็กและเยาวชน

  มอบอาหารเช้าเพื่อลดความหิวโหยให้กับเด็กยากไร้

  มูลนิธิฯ พบว่า มีเด็กยากไร้ และด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังต้องเผชิญกับความหิวโหยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เนื่องจากครอบครัวยากจน ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้เด็กรับประทานก่อนไปโรงเรียน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับอาหารเช้า ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้เด็กไม่มีกำลังใจ และท้อถอย ไม่อยากไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  220,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 110
 • เด็กและเยาวชน

  พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง กับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  การศึกษาเป็นเรื่องของเด็กทุกคน น้องๆ ที่มีความต้องการพิเศษก็ควรจะเข้าถึงหนังสือและสื่อที่เหมาะสมกับตนเอง นานมีบุ๊คส์และเทใจดอทคอมชวนทุกคนช่วยส่งหนังสือที่สอดคล้องกับกับการเรียนรู้ อาทิหนังสือและสื่อเด็กบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม โดยมีเป้าหมาย 15 โรงเรียน เพื่อให้น้องสุขสันต์จากการปันของเรา

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 78
 • เด็กและเยาวชน

  ช่วยเด็กไทยตามหา ‘อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ

  ช่วยเด็กนักเรียนมัธยมในพื้นที่ห่างไกล 15,000 คนใน 100 โรงเรียนที่ขาดครูแนะแนว ได้ใช้เครื่องมือของ a-chieve เพื่อทำความรู้จักตัวเองอย่างรอบด้าน รู้จักอาชีพรอบตัว เพื่อให้เกิดความฝัน มีการวางแผนชีวิต จนพัฒนาเป็นแรงจูงใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตไปสู่อาชีพที่ใช่ที่ตรงกับความสนใจ ความถนัด เงื่อนไขชีวิต และบริบทสังคมของตนเอง

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • เด็กและเยาวชน

  น้องเรียนดี เดี๋ยวพี่เปย์ให้

  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนม.ต้นที่เรียนดีแต่ยากจน ที่มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะความไม่พร้อมจากสภาพเศรษฐกิจ ด้วยการมอบคนละ 3,000 บาทต่อปี จำนวน 500 ทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เรียนต่อ เขาจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี มีอนาคตที่สดใส และสามารถนำพาตนเองและครอบครัว

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  43 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 200
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

  เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 619
ดูทั้งหมด
 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  431,840,442 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  296,726 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  590 โครงการ

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia