Resource

รูป icon
รูป icon

เกณฑ์การคัดเลือก

  • โครงการมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมในวงกว้างหรือสามารถทำซ้ำได้ ไม่เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  • โครงการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือศาสนาใดๆ 
  • โครงการต้องไม่ใช้งบประมาณที่ระดมทุนได้ซำ้ซ้อนกับงบประมาณของรัฐหรือหน่วยงานอื่น อาทิเช่น การรักษาพยาบาลที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐอยู่แล้ว เป็นต้น
  • ผู้เสนอโครงการส่งเอกสารได้ครบถ้วนตามที่ทีมงานร้องขอ เพื่อความโปร่งใส โดยเราจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างเคร่งครัด 
  • ผู้เสนอโครงการมีผลการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต หรือ อธิบายหลักการแก้ปัญหาของโครงการได้อย่างชัดเจน
  • ผู้เสนอโครงการต้องมีแผนประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริจาคที่ชัดเจน