Resource

รูป icon
รูป icon

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนส่งโครงการ

 • หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่เสนอโครงการในนามองค์กร) 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผิดชอบโครงการ 
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินโครงการ (ชื่อเดียวกับผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง หนังสืออนุญาติจากองค์กรที่ได้รับประโยชน์ เป็นต้น
 • ข้อมูลรายละเอียดโครงการ อ่านข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนเขียนโครงการได้ที่นี่
 • รูปภาพประกอบ
  • ภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5-10 ภาพ พร้อมเขียนคำบรรยายกำลังทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
  • ภาพหน้าปกโครงการใช้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ แนวนอน ขนาด 1,500x891 px จำนวน 1 ภาพ
  • ภาพโลโก้ ภาพทีมงาน และโลโก้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วย เช่น โครงการภัยพิบัติที่เพิ่งเกิดขึ้นเร่งด่วน การขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานอาจจะทำให้ระดมทุนไม่ทันการ เทใจจะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งถ้าจำเป็นและเร่งด่วนจริงๆ สามารถส่งโครงการเข้ามาก่อนและส่งเอกสารตามมาทีหลังได้