เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษี

การบริจาคผ่านเทใจสามารถนำใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ได้รับการอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)

กราฟฟิกการลดหย่อนภาษี

เราสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคให้เทใจไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

บุคคลธรรมดา

กราฟฟิกการลดหย่อนภาษีแบบบุคคลธรรมดา

สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินได้

นิติบุคคล

กราฟฟิกการลดหย่อนภาษีแบบนิติบุคคล

การบริจาคของนิติบุคคลถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลจึงมีสิทธินำใบเสร็จมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ