เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษี

โลโก้ เทใจ และ iTax ITAX

การบริจาคผ่านเทใจเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ทำให้เสียภาษีน้อยลงได้
เงินบริจาคใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

เลือกดูโครงการ กราฟฟิกการลดหย่อนภาษี

ทำไมบริจาคกับเทใจถึงลดหย่อนภาษีได้?

การบริจาคผ่านเทใจสามารถนำใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ได้รับการอนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)

เราสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคให้เทใจไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

บุคคลธรรมดา

กราฟฟิกการลดหย่อนภาษีแบบบุคคลธรรมดา

สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินได้

นิติบุคคล

กราฟฟิกการลดหย่อนภาษีแบบนิติบุคคล

การบริจาคของนิติบุคคลถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลจึงมีสิทธินำใบเสร็จมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

เลือกดูโครงการ

หากยังมีคำถามเรื่องภาษี สามารถอ่านความรู้เรื่องภาษีแบบง่ายๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.itax.in.th