โครงการ

 • เด็กและเยาวชน

  ช่วยเด็กไทยตามหา ‘อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ

  ช่วยเด็กนักเรียนมัธยมในพื้นที่ห่างไกล 15,000 คนใน 100 โรงเรียนที่ขาดครูแนะแนว ได้ใช้เครื่องมือของ a-chieve เพื่อทำความรู้จักตัวเองอย่างรอบด้าน รู้จักอาชีพรอบตัว เพื่อให้เกิดความฝัน มีการวางแผนชีวิต จนพัฒนาเป็นแรงจูงใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตไปสู่อาชีพที่ใช่ที่ตรงกับความสนใจ ความถนัด เงื่อนไขชีวิต และบริบทสังคมของตนเอง

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • ผู้สูงอายุ

  พระครูบาน้อยชวนปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

  มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 50 ครอบครัว ในการดำรงชีพ ให้สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประทังชีวิตได้

  เป้าหมาย

  51,733 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเด็กบ้านนานา

  ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอการ เด็กยากไร้และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เด็กเหล่านี้ดพักอาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กให้มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีโภชนาการที่ดีต่อเด็ก จึงขอเปิดระดมทุนค่าเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อนำมาปลูกพืชผักต่างๆให้เพียงพอต่อเด็ก 80 คนต่อวัน วันละ 3 มื้อ เพราะศูนย์การเรียนบ้านนานาไม่ได้งบประมาณอุดหนุนใด ๆ

  เป้าหมาย

  36,652 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ

  HAPPY MEAL FOR HAPPY GRANNY เติมรัก ปันอิ่ม ปี 3

  การที่ผู้สูงอายุยากไร้ต้องอยู่ตามลำพัง ซ้ำร้ายบางคนมีหลานตัวน้อยต้องดูแล และด้วยความชราทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ โครงการช่วยเหลือโดยการมอบชุดอาหารให้ผู้สูงอายุ 110 คน ในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเติมความอิ่มด้วยชุดอาหารเท่านั้น หากแต่มีการบรรเทาใจด้วยการได้พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุข อันเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจอีกด้วย...”เพราะว่า...เมื่อท้องอิ่มเราจึงได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขา”

  เป้าหมาย

  580,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14
 • สิ่งแวดล้อม

  Waves of Love เรือโซลาร์เซลล์ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  โครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ให้เห็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้จริง สามารถลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละวัน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะนะยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  เป้าหมาย

  511,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  227 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • สิ่งแวดล้อม

  หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5

  ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟป่ามนุษย์สร้างขึ้นนําไปสู่หมอกควันและมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดไฟป่าระดับของ PM2.5 ในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 จากสาเหตุที่แท้จริงอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศ หนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไข

  เป้าหมาย

  831,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  286 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • เด็กและเยาวชน

  สานฝันลานกีฬาพี่เพื่อน้อง

  บ้านสำโรงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนและไม่มีลานกีฬา ปัจจุบันชุมชนพอมีพื้นที่ว่างเปล่า เด็กๆ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆ แต่เด็กต้องพบปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเราจึงเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีลานกีฬาหรือสนามที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย

  เป้าหมาย

  71,775 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  99 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • เด็กและเยาวชน

  บ้านพักครูและหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนบนดอย

  เพราะนักเรียนอยู่บนเขาที่ห่างไกล การเดินทางไปสอนแต่ละครั้งจึงอยากลำบาก และหอพักเก่าก็ผุพังแล้ว มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงต้องการสร้างบ้านพักครูใน 3 โรงเรียน และหอพักนักเรียนอีก 1 อาคาร เราจึงตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนทางด้านที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  968,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  317 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 50
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนข้าวสารตำบลโพนางดำออก

  ข้าวสารเพื่อการยังชีพ สำหรับครัวเรือนพึ่งพิง ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จากภาวะความชรา เจ็บป่วย พิการ อยู่ลำพัง มีรายได้เพียงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น เมื่อได้มาจำเป็นต้องไปซื้อข้าวสารเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้อด เงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะซื้อกับข้าวกินครบมื้อ ซื้อยา หรือเป็นค่ารถไปหาหมอ ร่วมด้วยช่วยกันให้ลุง ๆ ป้า ๆ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้ใช้เงินที่มีเพียงน้อยนิดไปยังชีพตามอัตภาพ “ข้าวสาร 2 ถุง ต่อลมหายใจ ได้ 1 เดือน” มาร่วมกันสร้างรอยยิ้ม และความสุขด้วยกัน

  เป้าหมาย

  66,792 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 57
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สานต่อระยะที่ 2

  ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน จ.ลำปาง สานต่อระยะที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ 30 ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 25
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

  Homecoming พาใจกลับบ้าน

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อบทบาทและคุณค่าของทุกคนในสังคม นอกจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ยังพ่วงเรื่องสุขภาพใจมาด้วย ประเทศไทยพบว่าบุคลากรด้านจิตวิทยามีไม่เพียงพออย่างมาก เราในฐานะนักออกแบบเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และรู้จักป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นอีกหนทางสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้จึงเกิดเป็น “Homecoming พาใจกลับบ้าน“ พื้นที่บำบัดใจในรูปแบบใหม่ที่ผสานระหว่างดิจิทัลอาร์ตและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ทำให้เรื่องสุขภาพใจเป็นเรื่องใกล้ตัว ปี 2567 นี้ เราตัดสินใจจัดงานขึ้นอีกครั้งโดยมีผู้สนับสนุนหลักแล้ว แต่ยังต้องการเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าดำเนินงานตลอดทั้งปี

  เป้าหมาย

  484,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • สัตว์

  "อุ้มรัก" น้องๆสี่ขายากไร้

  โครงการอุ้มรัก คือ โครงการที่โอบอุ้มน้องๆ สี่ขายากไร้ ที่เข้ารักษา และยังรอคนใจดีที่จะมาอุปการะน้องๆ ดังนั้นระหว่างรอบ้านจึงทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแล เช่น ค่าอาหาร วัคซีน ได้รับยาป้องกันเห็บหมัด คุณสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เดือนละ 600 บาท

  เป้าหมาย

  594,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 76