Resource

รูป icon
รูป icon

ระดมทุนพร้อมกันหลายโครงการได้ไหม

หากเจ้าของโครงการนำเงินไปใช้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรวบรวมและส่งใบเสร็จให้เทใจให้ครบถ้วน รวมถึงรายงานความสำเร็จของโครงการให้เทใจเรียบร้อยก่อน ถึงเริ่มเปิดโครงการใหม่ได้

เทใจแนะนำให้ทำทีละโครงการดีกว่า เพราะจะได้โฟกัสการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีโอกาสที่จะระดมทุนได้สำเร็จมากกว่า