Resource

รูป icon
รูป icon

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงการได้ ที่นี่ 


การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโครงการจะต้องทำ เมื่อได้รับเงินระดมทุนเรียบร้อยแล้ว เทใจขอแนะนำให้ทางโครงการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูลไว้เป็นระยะ เพื่อไม่ให้ทิ้งระยะเวลานานเกินไปจนข้อมูลสำคัญสูญหาย 
เพราะระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้น เทใจ ขอแนะนำให้โครงการฯ อัพเดทความคืบหน้าเป็นรายเดือน เมื่อครบกำหนดการดำเนินโครงการแล้ว ก็จะสรุปผลและเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด


รายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดี ประกอบด้วยข้อมูลส่วนใดบ้าง 

1. แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อเจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ, จำนวนเงินที่โครงการระดมทุนได้ และถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่

2. ผลการดำเนินการหลังจากระดมทุนเสร็จแล้ว ภายในระยะเวลา 1 - 3 เดือน
อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้น บรรยายรายละเอียดการดำเนินการจริงที่เกิดขึ้น โดยระบุ 

 1. วัน
 2. เวลา
 3. สถานที่
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
 5. กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์
 6. จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
 7. สิ่งที่ได้รับผล หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ นับจากตั้งแต่เริ่มทำโครงการ อาจจะใช้วันที่กำกับเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการที่เห็นได้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น

3.1 ผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย

 • กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือใคร เป็นคนกลุ่มใด หรือ อยู่ในพื้นที่ใด ต้องระบุให้แน่ชัด
 • กิจกรรมที่ทำ ทำอะไรไปบ้าง
 • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
 • ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

3.2 สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ (ไม่ใช่บุคคล) ประกอบด้วย

 • สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น สถานที่ , พื้นที่ป่า, โรงเรียน, องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือ อื่นๆ ต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมชี้แจงให้รายละเอียดของสิ่งที่ได้รับประโยชน์ให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจมากขึ้น
 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น ทางโครงการได้ดำเนินการสิ่งใดบ้าง
 • จำนวนสิ่งที่ได้ผลประโยชน์ อาจจะระบุเป็นหน่วย เช่น การปลูกสร้างอาคารได้ จำนวน xx. อาคาร เป็นต้น
 • แจ้งความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

4. บทสัมภาษณ์ความประทับใจของผู้ได้รับโอกาส หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 - 3 คน
บทสัมภาษณ์ประมาณ 1 ย่อหน้า สอบถามความประทับใจของโครงการ หรือ ผลการดำเนินโครงการที่มีผลต่อพื้นที่ หรือ ชุมชน พร้อมแนบรูปถ่าย ระบุชื่อ-นามสกุลให้เรียบร้อย 

5. ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นความคืบหน้าโครงการ (สกุลไฟล์ .jpeg หรือ.png) ประกอบด้วย

 1. ภาพประจำความคืบหน้าโครงการ เป็นภาพแนวนอน และน่าสนใจ จำนวน 1 ภาพ
 2. ภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5-10 ภาพ พร้อมเขียนคำบรรยาย ว่าเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ กำลังทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
  (*ท่านอาจตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็น 01, 02, 03 ฯลฯ และแนบคำบรรยายใต้ภาพมาให้ตรงกับหมายเลขภาพ)

โดยภาพประกอบต่างๆที่ท่านแนบมาในรายงาน ทางเทใจ จะเผยแพร่ให้กับผู้บริจาคได้รับทราบความคืบหน้าบนเว็บไซต์ต่อไป


ส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการพร้อมรูปภาพปรพกอบมาให้เทใจอัพเดทผู้บริจาค ได้ที่ wecare@taejai.com


การเขียนรายงานความคืบหน้าโครงการ นอกจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของโครงการแล้ว ยังเเสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และ การนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด นอกจากนี้ การเขียนรายงานที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน จะทำให้ท่านสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ท่านต้องการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ หรือ ต้องการระดมทุนครั้งใหม่ จะมีหลักฐานเพื่อให้ผู้บริจาคเกิดความมั่นใจในความโปร่งใสในการดำเนินการของท่านอีกด้วย  หรือหากท่านยังไม่มั่นใจในการเขียนรายงานดังกล่าว 


เทใจมีตัวอย่างการเขียนรายงานที่ดี ให้เป็นแนวทางการทำงาน โดยสามารถดูได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

ดูตัวอย่างรายงานความคืบหน้าโครงการที่ดี 

โครงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

https://taejai.com/th/d/help_children_3provinces/#update-437 

โครงการเทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน

https://taejai.com/th/d/wecareelderly/

โครงการคูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

https://taejai.com/th/d/x3supergood/

โครงการคลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

https://taejai.com/th/d/punkan_im/

โครงการสอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

https://taejai.com/th/d/survival_swimming4theblind/