Resource

รูป icon
รูป icon

เจ้าของโครงการสามารถขอข้อมูลผู้บริจาคได้ไหม

เทใจจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้เร็วๆ นี้ ทำให้เทใจไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลผู้บริจาค หรือนำข้อมูลผู้บริจาคไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริจาคก่อน 

หากเจ้าของโครงการต้องการแสดงความขอบคุณ เจ้าของโครงการสามารถทำหนังสือขอบคุณส่งมาให้ทีมงานเทใจ อัพเดทเข้าไปในหน้าเพจระดมทุนของโครงการและส่งให้ผู้บริจาคแทนได้ แต่หากต้องการส่งของขวัญตอบแทนผู้บริจาค เจ้าของโครงการต้องทำแบบฟอร์มมาแนบในโครงการให้เจ้าของโครงการกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง เนื่องจากเทใจไม่สามารถส่งข้อมูลของผู้บริจาคให้เจ้าของโครงการได้