Resource

รูป icon
รูป icon

เทใจมีวิธีเลือกแสดงโครงการบนหน้าเว็บไซต์อย่างไร

ปัจจุบันการแสดงผลโครงการในหน้าแรกของเทใจเป็นแบบสุ่ม (random) ในแต่ละหมวดหมู่ (Catefories) แต่สำหรับในส่วนโครงการเร่งด่วนเทใจจะพิจารณาจากโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน เช่น ภัยพิบัติ หรือโครงการที่ใกล้ระดมทุนสำเร็จ