Resource


วิธีการเบิกเงิน


เพื่อความโปร่งใสของการระดมทุนผ่านทางเทใจ ทุกโครงการที่เปิดระดมทุน ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเก็บหลักฐานการใช้เงินที่ถูกต้องและ ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสที่สุด เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 


เมื่อโครงการของคุณสามารถระดมทุนได้เงินครบตามจำนวนสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว เจ้าของโครงการสามารถทำเรื่องขอเบิกเงินได้ โดยเทใจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 -10 วัน


รูปแบบการเบิกเงิน

1. การเบิกเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุนหรือระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย

สำหรับโครงการทั่วไป ระดมทุนระยะสั้น มีงบประมาณที่ระดมทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท


2. การเบิกเงินระหว่างการระดมทุน

สำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ เปิดระดมทุนระยะยาว (6 เดือน ขึ้นไป) งบประมาณที่ระดมทุน 1,000,000 บาทขึ้นไป


ขั้นตอนการเบิกเงิน 

 1. เมื่อใกล้สิ้นสุดระเวลาระดมทุนแล้ว จะมีอีเมล์แจ้งจากทีมงานเทใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งความประสงค์เบิกเงินกลับมาที่อีเมล์ฉบับนั้น หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเบิกเงินระหว่างการระดมทุน ให้ติดต่อทีมงานเทใจที่ดูแลโครงการของท่าน
 2. เจ้าของโครงการตอบเมล์กลับมาที่ wecare@taejai.com โดยระบุวัตถุประสงค์ในการเบิกเงิน จำนวนเงินที่ต้องการเบิกและแผนการใช้เงิน พร้อมเอกสารประกอบการเบิกเงิน (ดูรายละเอียดได้หัวข้อถัดไป)
 3. เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด ทีมงานเทใจจะทำใบรับเงิน ส่งให้เจ้าของโครงการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
 4. เจ้าของโครงการแสกนหรือถ่าายภาพใบรับเงินที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับมาให้ทีมงานเทใจทางอีเมล wecare@taejai.com และจัดส่งเอกสารตัวจริง มาที่สำนักงานของเทใจที่นี่ 

ส่งถึง

บริษัท เทใจ จำกัด
ที่อยู่ Spaces Phahon 19 ห้อง 2053
เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เอกสารประกอบการเบิกเงิน

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย

 1. หน้าสมุดบัญชีธนาคารรับเงิน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน
 3. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเสนอราคา เอกสารขอเบิกเงินออกโดยเจ้าของโครงการ หรือ แผนการดำเนินงาน


ระยะเวลาการเบิกเงิน

หลังจากเจ้าขอโครงการส่งใบรับเงินที่ลงนามถูกต้องกลับมาให้ทีมงานเทใจเรียบร้อยแล้ว เทใจจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โครงการโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในใบรับเงิน ภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากเจ้าของโครงการ


การออกหลักฐานสำหรับการใช้เงินโครงการ

          การออกหลักฐานการใช้เงิน เจ้าของโครงการต้องทำเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบรายงานการดำเนินโครงการ และยืนยันว่าทางโครงการ ได้รับเงินจากทางเทใจเเล้วนำเงินไปใช้ตามเป้าหมายของโครงการจริง

          เมื่อโครงการได้รับเงิน เจ้าของโครงการมีหน้าที่ออกใบเสร็จและรวบรวมใบเสร็จในนามมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) ให้ครบตามจำนวนเงินระดมทุนที่รับไป 

          หลังจากนั้น กรอกข้อมูลใบเสร็จทั้งหมดเข้าไปในแบบฟอร์มบันทึกรายจ่ายโครงการ และเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์สแกนหรือภาพถ่ายมาทางอีเมล wecare@taejai.com และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ บริษัท เทใจ จำกัด 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกรายจ่ายโครงการได้ ที่นี่ 


หลักฐานการใช้เงินโครงการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้


1. กรณีที่ร้านค้า หรือผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยมีชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ดังนี้


ผู้จ่ายเงิน

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-3-00018932-9


หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ บิลส่งสินค้า ใบเสนอราคา ใบจองสินค้าได้ หัวหนังสือต้องระบุว่าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีเท่านั้น 


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน จากนิติบุคคลตัวอย่างบิลเงินสด จากนิติบุคคล2. กรณีที่ร้านค้า หรือผู้รับเงิน ที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ต้องรับเงินในนามบุคคลเท่านั้น

          ผู้จัดทำโครงการต้องรับผิดชอบให้ผู้รับเงินเขียนใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิฯ กำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับว่า "ใช้เป็นหลักฐานการเงินกับมูลนิธิพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทยฯ เท่านั้น " ทุกครั้ง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินได้ ที่นี่ 


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบสำคัญรับเงินตัวอย่างบิลเงินสด จากบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน


ขั้นตอนสุดท้าย

 1. ให้เจ้าของโครงการจัดส่งหลักฐานการใช้เงินทั้งหมด มาที่

  • ส่งไฟล์สแกนเอกสาร/ภาพถ่าย มาที่อีเมล wecare@taejai.com
  • จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง


ส่งถึง

บริษัท เทใจ จำกัด
ที่อยู่ Spaces Phahon 19 ห้อง 2053
เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


      2. ส่งรายงานความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการมาให้เทใจอัพเดทผู้บริจาค สามารถเข้าไปดาว์นโหลดแบบฟอร์มรายงานและวิธีการเขียนรายงานได้ที่ https://taejai.com/th/resources/project_report/ 


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ ก่อนการจัดส่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงิน และ เป็นหลักฐานในการดำเนินโครงการ ตามนโยบายความโปร่งใสที่ทางเทใจยึดถือมาโดยตลอด