Resource

รูป icon
รูป icon

วิธีการเบิกเงิน


โครงการที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเปิดระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจดอทคอม เพื่อความโปร่งใสของการระดมทุนผ่านทางเทใจ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเก็บหลักฐานการใช้เงินที่ถูกต้อง และดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสที่สุด เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 


เมื่อโครงการของคุณสามารถระดมทุนได้เงินครบตามจำนวนสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว เจ้าของโครงการสามารถทำเรื่องขอเบิกเงินได้ โดยเทใจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 - 10 วัน 


รูปแบบการเบิกเงิน

1. การเบิกเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุน หรือ ระดมทุนได้ตามเป้าหมาย

สำหรับโครงการทั่วไป ระดมทุนระยะสั้น มีงบประมาณที่ระดมทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท


2. การเบิกเงินระหว่างการระดมทุน

สำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ เปิดระดมทุนระยะยาว (6 เดือน ขึ้นไป) งบประมาณที่ระดมทุน 1,000,000 บาทขึ้นไป


ขั้นตอนการเบิกเงิน 

 1. เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาระดมทุน จะมีอีเมลแจ้งจากทีมงานเทใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งความประสงค์เบิกเงินกลับมาที่อีเมลฉบับนั้น หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเบิกเงินระหว่างการระดมทุน ให้ติดต่อทีมงานเทใจที่ดูแลโครงการของท่าน
 2. ผู้รับผิดดชอบโครงการตอบกลับความพร้อมการเบิกเงินมาที่อีเมล wecare@taejai.com พร้อมสแกนหนังสือขอเบิกเงินโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ในการเบิกเงิน จำนวนเงินที่ต้องการเบิกและแผนการใช้เงิน และยืนยันหน้าสมุดบัญชีประกอบการเบิกเงิน
 3. หากเอกสารครบถ้วนแล้ว เทใจจะยืนยันการเบิกเงิน ไปยังอีเมลของท่าน 


เอกสารประกอบการเบิกเงิน

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย

 1. หนังสือขอเบิกเงิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเบิกเงิน จำนวนเงิน ตารางแผนการใช้เงิน และลงลายมือชื่อ
 2. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 3. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา เป็นต้น 


ระยะเวลาการเบิกเงิน

เทใจจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โครงการด้วยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชี โดยเจ้าของโครงการจะได้รับเงินเข้าบัญชี ภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากเจ้าของโครงการ


การออกหลักฐานสำหรับการใช้เงินโครงการ

เอกสารหลักฐานการใช้เงินโครงการ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส  และตรวจสอบได้ เจ้าของโครงการต้องแสดงหลักฐานการใช้เงินโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบรายงานการดำเนินโครงการ และยืนยันว่าทางโครงการ ได้รับเงินจากทางเทใจเและได้ใช้จ่ายเงินตามวัตถุปรัสงค์ของโครงการได้จริง

เมื่อโครงการได้รับเงิน เจ้าของโครงการมีหน้าที่ออกใบเสร็จ และรวบรวมใบเสร็จในนามมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) ให้ครบตามจำนวนเงินระดมทุนที่รับ

หลังจากนั้น กรอกข้อมูลใบเสร็จทั้งหมดเข้าไปในแบบฟอร์มบันทึกรายจ่ายโครงการ และเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์สแกนหรือภาพถ่ายมาทางอีเมล wecare@taejai.com และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ บริษัท เทใจ จำกัด


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกรายจ่ายโครงการได้ ที่นี่ 


หลักฐานการใช้เงินโครงการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้


1. กรณีที่ร้านค้า หรือผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยมีชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ดังนี้


ผู้จ่ายเงิน

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-3-00018932-9


หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ บิลส่งสินค้า ใบเสนอราคา ใบจองสินค้าได้ หัวหนังสือต้องระบุว่าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีเท่านั้น 


ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน จากนิติบุคคลตัวอย่างบิลเงินสด จากนิติบุคคล2. กรณีที่ร้านค้า หรือผู้รับเงิน ที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ต้องรับเงินในนามบุคคลเท่านั้น

          ผู้จัดทำโครงการต้องรับผิดชอบให้ผู้รับเงินเขียนใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิฯ กำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับว่า "ใช้เป็นหลักฐานการเงินกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น " ทุกครั้ง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินได้ ที่นี่ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบสำคัญรับเงิน
ตัวอย่างบิลเงินสด จากบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน


**กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกเงินเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง ค่าการดำเนินงาน ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าโฆษณา เป็นต้น มูลนิธิฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร และออกหลักฐานประกอบการหัก ณ ที่จ่าย จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นตอนสุดท้าย

 1. ให้เจ้าของโครงการจัดส่งหลักฐานการใช้เงินทั้งหมด มาที่

  • ส่งไฟล์สแกนเอกสาร/ภาพถ่าย มาที่อีเมล wecare@taejai.com
  • จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง


ส่งถึง

เทใจ
COCON (ห้อง 304) ชั้น 3 อาคาร The Season Mall 
899 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 098-6155885


      2. ส่งรายงานความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการมาให้เทใจอัพเดทผู้บริจาค สามารถเข้าไปดาว์นโหลดแบบฟอร์มรายงานและวิธีการเขียนรายงานได้ที่ https://taejai.com/th/resources/project_report/ 


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ ก่อนการจัดส่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงิน และ เป็นหลักฐานในการดำเนินโครงการ ตามนโยบายความโปร่งใสที่ทางเทใจยึดถือมาโดยตลอด