Projects

 • สิ่งแวดล้อม

  Taejai Backer#1

  ร่วมสนับสนุนการทำงานของเทใจให้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักให้ได้รับการสนับสนุนจนสามารถดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มคนที่มาลงโครงการระดมทุนกับเทใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดปี 2567 และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ ผู้ที่บริจาค 67 คนแรกจะได้รับ พวงกุญแจน้องแมวเทใจรุ่น Limited ที่ทำออกมาพิเศษเพื่อฉลองเทใจครบรอบ 12 ปี เป็นของตอบแทน ซึ่งพวงกุญแจนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้และการร่วมมือในการสร้างสังคมที่ดีกว่า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปกับโครงการ Taejai Backer#1 กันเถอะ

  Target

  171,989 THB
  Progressing 5%
  199 days left Total Donors 8
 • สิ่งแวดล้อม

  Waves of Love เรือโซลาร์เซลล์ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  โครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ให้เห็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้จริง สามารถลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละวัน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะนะยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  Target

  511,500 THB
  Progressing 6%
  199 days left Total Donors 9
 • สิ่งแวดล้อม

  หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5

  ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟป่ามนุษย์สร้างขึ้นนําไปสู่หมอกควันและมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดไฟป่าระดับของ PM2.5 ในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 จากสาเหตุที่แท้จริงอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศ หนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไข

  Target

  831,600 THB
  Progressing 10%
  258 days left Total Donors 59
 • สิ่งแวดล้อม

  สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ต้านภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมชุมชนต้นน้ำน่าน

  ลำน้ำมวบจะประสบปัญหาแห้งขอดในหน้าแล้ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปีชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำ พอถึงฤดูฝนน้ำหลากก็จะถูกน้ำพัดหายไปหมด ฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนให้กับ 18 หมู่บ้าน 1,650 หลังคาเรือน

  Target

  1,100,000 THB
  Progressing 3%
  77 days left Total Donors 62
 • สิ่งแวดล้อม

  สวน 15 นาที 39 Wattana pocket park : พื้นที่สาธารณะเพื่อคนในกรุงเทพ

  เพิ่มลมหายใจให้คนกรุงเทพ ด้วยการสร้าง "สวน 39 วัฒนา Pocket park" หนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เราหวังว่าเราจะมี Pocket park ใน 50 เขตของกทม.ด้วยความร่วมมือจากทุกคน

  Target

  276,650 THB
  Progressing 13%
  15 days left Total Donors 23
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เทใจแนะนำ สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  Coral Fish Gong Grass @ the Blue Island Koh Mak: by Below the Tides

  Ko MaaK Island, spanning approximately 12.3 square kilometers, features a substantial coral reef covering about 9.7 square kilometers. Notably, the northeastern part of the island hosts a seagrass bed. Damage to the coral reefs has resulted from coral bleaching due to global warming, as well as irresponsible tourism, illegal fishing, and regulatory violations. Ko MaaK Island serves as a tourism exemplar, leveraging its abundant marine resources. Emphasis is placed on low-carbon tourism, driven by the constraints of a limited state budget for marine environmental conservation. Fortunately, the restoration and preservation of Ko MaaK Island's coral reefs are not excessively challenging, thanks to the environmentally conscious, dedicated, and cooperative local community. The primary hurdle lies in insufficient funds for reef maintenance. Swift action is imperative to expedite coral reef restoration, enhancing competitiveness in both the fishing industry and international tourism.

  Target

  330,000 THB
  Progressing 90%
  20 days left Total Donors 225
 • สิ่งแวดล้อม

  ดูแลรักษาป่าน่าน

  FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

  Target

  165,000 THB
  Progressing 34%
  199 days left Total Donors 80
 • สิ่งแวดล้อม

  Tiny forests+ in Bangkok!

  Let's bring tiny forests into Bangkok city, across neighborhoods and near schools! Tiny forests will address the nature deficit problem of city living, lower ground temperature due to climate change, filtering PM2.5 and pollutions. This will restore natural habitats within the city, creating natural corridors for wildlife such as birds, worms, butterflies, bees, squirrel, dragonflies, etc. Fostering more biodiversity as well as nature learning spaces for children, youth and Bangkokians. The project will also implement natural drainage system to increase the neighborhood's capacity to withstand heavy rain storms.

  Target

  660,000 THB
  Progressing 12%
  46 days left Total Donors 84
 • สิ่งแวดล้อม

  ปลูกให้เป็นป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  ชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 21 ไร่ ในพื้นที่พุทธสถาน สมณคีรี ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 565 ต้น ตลอด 2 ปี พร้อมบริหารจัดการกักเก็บน้ำในแปลง ปลูกเสริม และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับอาสาและนักเรียนในพื้นที่

  Target

  110,000 THB
  Progressing 34%
  138 days left Total Donors 73
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม

  Food Rescue Program: Deliver Happiness, End Hunger, Reduce Food Waste

  This campaign delivers fully nutritious and secure meals from Scholars of Sustenance Foundation to communities in need in 4 provinces, namely Bangkok, Prachuap Khiri Khan, Phuket, and Chiang Mai. We also aim to tackle hunger issues in marginalized communities over the countries, covering vulnerable groups, children, and elderly.

  Target

  3,300,000 THB
  Progressing 30%
  199 days left Total Donors 287
 • สิ่งแวดล้อม

  Community-based Marine Protected Areas Fund

  Let’s save our oceans by supporting fisherfolk communities as they work to become empowered protectors and caretakers of their surrounding seas. The goals of this program are to: 1. Bring back the ocean's health and beauty, 2. Deliver equitable access to seafood, and 3. Promote sustainable tourism.

  Target

  1,719,300 THB
  Progressing 61%
  199 days left Total Donors 455
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม

  ต้นไม้ของเรา

  ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดโครงการผู้อุปถัมภ์จะสามารถติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกได้

  Target

  2,200,000 THB
  Progressing 80%
  199 days left Total Donors 1,962