Projects

 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาสร้างผู้นำเยาวชนในชุมชนบนดอยสูง

  เด็กบนดอยสูงเข้าถึงการศึกษาได้น้อยมาก โดยเฉพาะในระดับม.ปลายจนถึงปริญญาตรี มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตจึงอยากสร้างพลังใจและให้เด็กเหล่านี้ได้เป็นต้นแบบที่สำคัญ จึงอยากชวนทุกคนมาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กบนดอยสูง 28 คนให้กลายเป็นกลุ่มผู้นำในชุมชนเพื่อการศึกษาและขยายการพัฒนาความก้าวหน้าของคุณภาพชีวิต

  Target

  580,800 THB
  Progressing 0%
  46 days left Total Donors 4
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องนุ่น ป่วยหัวใจโต ทุกข์ทรมานจากอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น

  “น้องนุ่น” เด็กหญิงร่างกายซูบผอม ป่วยโรคหัวใจโต ทำให้หายใจลำบากและมีอาการเวียนศีรษะอยู่เสมอ เพราะ “หัวใจยังมีรอยรั่ว” เวลานอนราบมักมีอาการไอ ทำให้เด็กพักผ่อนไม่เพียงพอและมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลาเรียนหนังสือ หลังจากที่พ่อพาน้องนุ่นไปผ่าตัดหัวใจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอาการของน้องดีขึ้นมากแต่ก็ยังไม่หายขาด ยังคงต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

  Target

  50,380 THB
  Progressing 20%
  81 days left Total Donors 39
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  Sati App: พัฒนานักรับฟัง ดูแลใจให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

  คุณรู้ไหมว่ามีหลายคนที่เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตแล้วไม่ได้รับการรักษา จิตแพทย์เพียง 1 คน ต่อผู้ป่วย 250,000 คน Sati App จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหานี้ โดยให้บริการรับฟังและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจไปมากกว่า 16,837 ราย แต่เรามีนักรับฟังไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเพิ่มอาสานักรับฟัง 120 คน ที่ผ่านการอมรมจนมั่นใจว่าช่วยรับฟังได้ในเบื้องต้น

  Target

  660,000 THB
  Progressing 1%
  339 days left Total Donors 17
 • เด็กและเยาวชน

  ขอครูให้โรงเรียนบ้านแม่สะงา

  โรงเรียนบ้านแม่สะงาขาดแคลนครูทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพครู 1 คน สอนหลายชั้นเรียน จึงทำให้โรงเรียนต้องการครู ครูจ้างสอนระดับประถมศึกษา 1 คน ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือนเดือนละ 9,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

  Target

  118,800 THB
  Progressing 17%
  107 days left Total Donors 32
 • เด็กและเยาวชน

  เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ให้นักเรียนตาบอด

  การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน รวมไปถึงนักเรียนตาบอด พวกเขาเหล่านี้จะต้องเผชิญความท้าทายมากมายในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเหมือนกับเด็กทั่วไปตามที่รัฐจัดให้ ทำให้ขาดทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ หนึ่งในอุปสรรค์สำคัญคือการขาดแคลนเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนตาบอดสามารถอ่านและเรียนรู้ได้เหมือนกับนักเรียนทั่วไป ด้วยเหตุนี้สำนักหอสมุดเบญญาลลัย มูลนิธิธรรมิกชนจึงจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อให้บริการหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนตาบอดที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 10 แห่งในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อให้บริการความรู้แก่นักเรียนตาบอด

  Target

  467,500 THB
  Progressing 6%
  138 days left Total Donors 69
 • เด็กและเยาวชน

  บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

  เด็กและเยาวชนจำนวนมากมายเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ สร้างความเสียหายต่อชีวิต มีแต่ความหดหู่และสิ้นหวัง ให้พวกเขาได้พบกับความหวังใหม่ โดยนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการรับคำปรึกษาและบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ จำนวน 10 เคส ในจังหวัดเชียงราย

  Target

  55,000 THB
  Progressing 30%
  77 days left Total Donors 39
 • เด็กและเยาวชน

  เครื่องเล่นสนามให้เด็กดอย

  โรงเรียนบ้านผาปูน จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประกอบกับเครื่องเล่นในสนามที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 30 คนและเด็กในหมู่บ้านผาปูนอีก 20 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกด้านให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  Target

  58,465 THB
  Progressing 45%
  107 days left Total Donors 18
 • เด็กและเยาวชน

  ช่วยเด็กไทยตามหา ‘อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ

  ช่วยเด็กนักเรียนมัธยมในพื้นที่ห่างไกล 15,000 คนใน 100 โรงเรียนที่ขาดครูแนะแนว ได้ใช้เครื่องมือของ a-chieve เพื่อทำความรู้จักตัวเองอย่างรอบด้าน รู้จักอาชีพรอบตัว เพื่อให้เกิดความฝัน มีการวางแผนชีวิต จนพัฒนาเป็นแรงจูงใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตไปสู่อาชีพที่ใช่ที่ตรงกับความสนใจ ความถนัด เงื่อนไขชีวิต และบริบทสังคมของตนเอง

  Target

  1,980,000 THB
  Progressing 0%
  107 days left Total Donors 14
 • เด็กและเยาวชน

  มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเด็กบ้านนานา

  ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เด็กเหล่านี้พักอาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กให้มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีโภชนาการที่ดีต่อเด็ก จึงขอเปิดระดมทุนค่าเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อนำมาปลูกพืชผักต่างๆ ให้เพียงพอต่อเด็ก 80 คนต่อวัน วันละ 3 มื้อ เพราะศูนย์การเรียนบ้านนานาไม่ได้งบประมาณอุดหนุนใด ๆ

  Target

  36,652 THB
  Progressing 9%
  15 days left Total Donors 27
 • เด็กและเยาวชน

  สานฝันลานกีฬาพี่เพื่อน้อง

  บ้านสำโรงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนและไม่มีลานกีฬา ปัจจุบันชุมชนพอมีพื้นที่ว่างเปล่า เด็กๆ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆ แต่เด็กต้องพบปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเราจึงเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีลานกีฬาหรือสนามที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย

  Target

  71,775 THB
  Progressing 4%
  71 days left Total Donors 18
 • เด็กและเยาวชน

  บ้านพักครูและหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนบนดอย

  เพราะนักเรียนอยู่บนเขาที่ห่างไกล การเดินทางไปสอนแต่ละครั้งจึงอยากลำบาก และหอพักเก่าก็ผุพังแล้ว มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงต้องการสร้างบ้านพักครูใน 3 โรงเรียน และหอพักนักเรียนอีก 1 อาคาร เราจึงตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนทางด้านที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่ดีขึ้น

  Target

  968,000 THB
  Progressing 32%
  289 days left Total Donors 82
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

  Homecoming พาใจกลับบ้าน

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อบทบาทและคุณค่าของทุกคนในสังคม นอกจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ยังพ่วงเรื่องสุขภาพใจมาด้วย ประเทศไทยพบว่าบุคลากรด้านจิตวิทยามีไม่เพียงพออย่างมาก เราในฐานะนักออกแบบเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และรู้จักป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นอีกหนทางสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้จึงเกิดเป็น “Homecoming พาใจกลับบ้าน“ พื้นที่บำบัดใจในรูปแบบใหม่ที่ผสานระหว่างดิจิทัลอาร์ตและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ทำให้เรื่องสุขภาพใจเป็นเรื่องใกล้ตัว ปี 2567 นี้ เราตัดสินใจจัดงานขึ้นอีกครั้งโดยมีผู้สนับสนุนหลักแล้ว แต่ยังต้องการเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าดำเนินงานตลอดทั้งปี

  Target

  484,000 THB
  Progressing 2%
  46 days left Total Donors 23