เทใจดอทคอม เป็นพื้นที่ระดมเงินบริจาคสำหรับโครงการเพื่อสังคม
สนับสนุนผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทำตามเป้าหมายได้
ผ่านการระดมเงินจากผู้ที่เห็นคุณค่าในงานของคุณ


โครงการที่จะระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจนั้น ต้องมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ
พัฒนา หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับกลุ่มดังต่อไปนี้

เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
ผูู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ป่วย
ผู้พิการและผู้ป่วย
กลุ่มคนเปราะบาง
กลุ่มคนเปราะบาง
สัตว์
สัตว์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติ
อื่น ๆ
อื่น ๆ

ขั้นตอนการระดมทุน

กรอกข้อมูลโครงการ
1
กรอกข้อมูลโครงการ
เทใจตรวจสอบ
2
เทใจตรวจสอบ
เปิดระดมทุน
3
เปิดระดมทุน
รับเงินทำโครงการ
4
รับเงินทำโครงการ
อัปเดตโครงการ
5
อัปเดตโครงการ