Projects

 • สัตว์

  "อุ้มรัก" น้องๆสี่ขายากไร้

  โครงการอุ้มรัก คือ โครงการที่โอบอุ้มน้องๆ สี่ขายากไร้ ที่เข้ารักษา และยังรอคนใจดีที่จะมาอุปการะน้องๆ ดังนั้นระหว่างรอบ้านจึงทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแล เช่น ค่าอาหาร วัคซีน ได้รับยาป้องกันเห็บหมัด คุณสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เดือนละ 600 บาท

  Target

  594,000 THB
  Progressing 1%
  190 days left Total Donors 12
 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  Target

  187,000 THB
  Progressing 3%
  37 days left Total Donors 17
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งนิตยสารหมอชาวบ้านให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่ถูกต้อง จึงขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อหนุนสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงจะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้ 50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมโครงการคุณครูเป็นผู้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน และให้เด็กได้ค้นคว้าสำหรับจัดทำรายงาน

  Target

  38,500 THB
  Progressing 1%
  169 days left Total Donors 5
 • เด็กและเยาวชน

  รถรับส่งให้เด็กพิเศษไปโรงเรียน

  โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ จัดตั้งโดยมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีนักเรียนพิเศษจำนวน 30 คน และเนื่องจากบ้านของนักเรียนเหล่านี้อยู่พื้นที่บนเขาห่างไกล พ่อแม่ไม่สามารถรับส่งบุตรหลานได้ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดหารถโรงเรียนที่ไปรับส่งนักเรียนพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนพิเศษเหล่านี้สามารถได้ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

  Target

  138,600 THB
  Progressing 11%
  98 days left Total Donors 36
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ซ่อม-สร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการยากไร้ในชุมชน

  ระดมทุนซ่อม-สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการยากไร้ในชุมชน จำนวน 10 รายเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Target

  165,000 THB
  Progressing 20%
  67 days left Total Donors 57
 • เด็กและเยาวชน

  Sisters’ Care

  โครงการ Sisters’ Care จึงมีจุดประสงค์ที่จะจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเป็นสาว” โดยนำข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับ “การเป็นสาว” ของเด็กหญิงไทย ที่ได้ศึกษาวิจัยจากโครงการที่ได้รับการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในปี 2564 และได้รับอนุญาตแล้วในรูปของการจัด workshop เพื่อให้ข้อมูลกับน้องๆ ผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยสาวที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยพี่ๆ นักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเพื่อช่วยเหลือน้องๆ และแบ่งปันประสบการณ์การมีประจำเดือนและการดูแลตัวเองในระหว่างการมีประจำเดือนในช่วงแรกๆ ที่จะทำให้น้องๆ มีความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยสาวและการดูแลตนเองหลังจากการเป็นสาว

  Target

  10,890 THB
  Progressing 23%
  52 days left Total Donors 5
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย สัตว์ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

  ห้องสมุดกลางทุ่ง เพื่อน้องๆ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

  ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้น ป.1-ป.6 เป็นศูนย์การเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้ร้บจากการเรียนในช้้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการระดมทุนเพื่อให้ศูนย์การเรียนบ้านนานามีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน

  Target

  92,510 THB
  Progressing 11%
  38 days left Total Donors 20
 • สิ่งแวดล้อม

  สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ต้านภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมชุมชนต้นน้ำน่าน

  ลำน้ำมวบจะประสบปัญหาแห้งขอดในหน้าแล้ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปีชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำ พอถึงฤดูฝนน้ำหลากก็จะถูกน้ำพัดหายไปหมด ฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนให้กับ 18 หมู่บ้าน 1,650 หลังคาเรือน

  Target

  1,100,000 THB
  Progressing 2%
  37 days left Total Donors 34
 • เด็กและเยาวชน

  อาหารเพื่อเด็กชายแดนใต้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ

  เด็ก 26 คนในชุมชนปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในหลากหลายรูปแบบ ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนประมงขนาดเล็กที่ยากจน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมอาหารให้น้องและสร้างอาชีพให้ผู้ปกครอง เพื่อให้มีรายได้ นำเงินมาซื้ออาหารให้ลูกในระยะยาว

  Target

  117,260 THB
  Progressing 6%
  37 days left Total Donors 20
 • สัตว์

  เทใจชวนสร้างสถานบริบาลช้างป่า

  ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ที่มีช้างป่าในประเทศไทย สงครามคนกับช้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย บาดเจ็บ ทั้งคนและช้าง เมื่อช้างป่าออกมาหากินนอกป่า จึงมีการผลักดันช้างกลับเข้าป่าด้วยวิธีการที่รุนแรง ทำให้ช้างป่ามีความโกรธและก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นด้วย การมีคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันมีจำนวนช้างป่าบาดเจ็บ ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่รองรับในการบริบาลรักษา เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง

  Target

  16,500,000 THB
  Progressing 0%
  235 days left Total Donors 65
 • ผู้สูงอายุ

  พิทักษ์ชาวสูงวัยด้วยการเพิ่มทักษะป้องกันภัยออนไลน์

  “ดูดเงิน หมดตัว” ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี "ยังแฮปปี้" และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ 900 คนใน 30 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  Target

  206,250 THB
  Progressing 1%
  191 days left Total Donors 11
 • สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  ชวนทำบุญปล่อยปลา โดยไม่ต้องซื้อปลามาปล่อย

  การช่วยชีวิตปลาในฤดูมีไข่ ช่วย 1 ชีวิต = รอดเป็นร้อยเป็นพันชีวิต เพราะการช่วยพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีไข่เต็มท้อง ในฤดูพร้อมวางไข่ เปรียบเสมือนการต่อชีวิตปลาที่กำลังจะถือกำเนิดตามฤดูกาลของธรรมชาติ อาสาสมัครกลุ่มใบไม้พร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อนำ ทักษะ แรงกาย หัวใจ เพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ไปกับเรา

  Target

  248,820 THB
  Progressing 131%
  6 days left Total Donors 475