project สิ่งแวดล้อม

สวน 15 นาที 39 Wattana pocket park : พื้นที่สาธารณะเพื่อคนในกรุงเทพ

เพิ่มลมหายใจให้คนกรุงเทพ ด้วยการสร้าง "สวน 39 วัฒนา Pocket park" หนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เราหวังว่าเราจะมี Pocket park ใน 50 เขตของกทม.ด้วยความร่วมมือจากทุกคน

Duration 30 ม.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567 Area ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ว่างตรงข้ามท่าเรืออิตัลไทย (13°44'44.2"N 100°34'25.4"E))

Current donation amount

36,604 THB

Target

276,650 THB
ดำเนินการไปแล้ว 13%
15 days left จำนวนผู้บริจาค 23

เพิ่มลมหายใจให้คนกรุงเทพ ด้วยการสร้าง "สวน 39 วัฒนา Pocket park" หนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เราหวังว่าเราจะมี Pocket park ใน 50 เขตของกทม.ด้วยความร่วมมือจากทุกคน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผลสำรวจพ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพียง 6.9 ตร.ม. ต่อคน ซึ่งน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ที่ 9 ตร.ม. ต่อคน

กลุ่ม we!park ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินโครงการโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ จะมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของเมืองที่หนาแน่น ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ พบจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease: NCDs) เป็นจำนวนกว่าร้อยละ 5 ของประชากร ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และมีผู้ป่วยถึง 14 ล้านคน ภายใน 10 ปี มีค่าเฉลี่ยเสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากมลภาวะที่พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูฝน ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) จนถึงปัญหาเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง (Urban Ecology) เป็นต้น

โครงการนี้จะสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับชุมชนโดยรอบ และประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนที่จะได้พื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่กิจกรรมเชิงสังคมสำหรับคนในชุมชนและย่านใกล้เคียงที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และสุขภาวะทางกายและทางใจ และสวนผักกินได้ที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร (Food Security) และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้านการทำเกษตรกรรมขนาดเล็ก

ที่ผ่านมา เราได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐฯ (Park Coaching & Park Clinic) ในปี พ.ศ. 2566  โดยเขตวัฒนา ได้เลือกพื้นที่ว่างริมคลองแสนแสบ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสวน 15 นาที และได้รับรางวัลการประกวดในหัวข้อ Best Proposal for Space Selection ในงาน ASA 2023 จากนั้นพื้นที่โครงการสวน 39 Wattana pocket park ได้ถูกคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อจัดทำกิจกรรม Pop park BKK ในหัวข้อ Urban agriculture เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ในโครงการเครือข่ายการพัฒนาเมืองและชุมชนสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.สำนักงานเขตวัฒนาได้ปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นสวนผักชุมชน พร้อมต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนชุมชน รองรับการจัดกิจกรรมและสวนผักกินได้ที่ให้คนในชุมชนบริเวณพื้นที่นั้น สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สวน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

2.สำรวจความต้องการเพิ่มเติมพบว่า ยังขาดองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ เก้าอี้ สนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกาย เพื่อตอบรับกลุ่มผู้ใช้งานจากเด็กๆ โรงเรียนใหม่วัดช่องลม จึงต้องการระดมทุนเพื่อจัดซื้อทำอุปกรณ์และติดตั้งที่พื้นที่สวน

3.ประเมินหลังการใช้งานอีกครั้ง เพื่อให้พื้นที่โครงการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินโครงการโดย กลุ่ม we!park ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรุงเทพมหานคร, บริษัท ฉมา จำกัด, บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย และโครงการเครือข่ายพัฒนาเมืองและชุมชนสุขภาวะ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก 1 50,000.00
2 เก้าอี้โค้งนูน 5 28,000.00
3 โครงไม้เลื้อย 1 20,000.00
4 กระบะปลูก พืชผักสวนครัว 8 37,500.00
5 ทานำ้ยากันตะไคร่เคลือบคอนกรีต 1 26,000.00
6 ชุดเครื่องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ 3 90,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
251,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
25,150.00

ยอดระดมทุน
276,650.00

Donate to
สวน 15 นาที 39 Wattana pocket park : พื้นที่สาธารณะเพื่อคนในกรุงเทพ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends