project สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาป่าน่าน

FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

Duration 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ป่าชุมชนม่อนหินแก้ว), ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ป่าชุมชนบ้านม่วงเนิ้ง)

Current donation amount

55,846 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 34%
199 days left จำนวนผู้บริจาค 80

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผืนป่าน่านถือเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญมากต่อประเทศไทยไม่เฉพาะสำหรับประชาชนในจังหวัดน่านหรือพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่านซึ่งคิดเป็นกว่า 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยา หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ได้ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ อ.ปัว อ.ภูเพียง และ อ.เวียงสา เป็นเวลากว่า 6 ปี ในการดูแลฟื้นฟูป่าชุมชนรวมถึงพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นไร่ข้าวโพดที่แห้งแล้ง พื้นที่รวมกว่า 1,354 ไร่ ให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจาก FORRU พบว่าพื้นที่ป่าเหล่านี้มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยประกอบด้วยพรรณไม้มากกว่า 112 ชนิด ความหลากหลายของนกกว่า 101 ชนิด รวมถึงสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากการเป็นแหล่งผลิตน้ำและอากาศสะอาด การดูดซับคาร์บอน 37.8 – 83.2 ตันคาร์บอนต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ตำกว่าปีละ 23 ล้านบาท

 อย่างไรก็ดี พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากไฟป่าที่อาจเผาทำลายพื้นที่ป่าและเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้างในช่วงฤดูแล้งของทุก ๆ ปี ที่ผ่านมาสมาชิกชุมชนต่างทุ่มเทรวมกันทำงานเป็นอาสาสมัครดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้เอาไว้ให้ปลอดภัยจนสามารถฟื้นฟูเติบใหญ่เช่นในปัจจุบัน แม้มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น

 ครั้งนี้ FORRU และ The Next Forest จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนชุมชนในการดูแลป้องกันไฟป่าโดยการจัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ สำหรับฤดูไฟป่าที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งคาดกันว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 และรักษาผืนป่าให้ดำรงอยู่สร้างคุณประโยชน์ให้กับเราอย่างยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่า

2.สรุปขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมชน

3.เริ่มการจัดทำแนวกันไฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2567

4.จัดชุดเฝ้าระวังยามไฟโดยคนในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

5.ตรวจสอบแนวกันไฟอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม โดยการกวาดเศษใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งออกจากแนวกันไฟ

6.ทีมงานจาก The Next Forest และ FORRU ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าหลังผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง

7.สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคนในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการดูแลรักษาป่าจังหวัดน่านต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการดูแลรักษาป่าน่านเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ภายใต้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการที่ปรึกษาและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟ 10,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 1 ครั้ง (ในช่วงฤดูแล้ง) 10 พื้นที่ 100,000.00
2 ค่าจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ 5,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 1 ครั้ง (ตลอดช่วงฤดูแล้ง) 10 พื้นที่ 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

Donate to
ดูแลรักษาป่าน่าน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends