โครงการ

 • เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  เป้าหมาย

  187,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 93
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งนิตยสารหมอชาวบ้านให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่ถูกต้อง จึงขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อหนุนสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงจะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้ 50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมโครงการคุณครูเป็นผู้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน และให้เด็กได้ค้นคว้าสำหรับจัดทำรายงาน

  เป้าหมาย

  38,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  145 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16
 • เด็กและเยาวชน

  รถรับส่งให้เด็กพิเศษไปโรงเรียน

  โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ จัดตั้งโดยมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีนักเรียนพิเศษจำนวน 30 คน และเนื่องจากบ้านของนักเรียนเหล่านี้อยู่พื้นที่บนเขาห่างไกล พ่อแม่ไม่สามารถรับส่งบุตรหลานได้ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดหารถโรงเรียนที่ไปรับส่งนักเรียนพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนพิเศษเหล่านี้สามารถได้ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  138,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 22%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 75
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ซ่อม-สร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการยากไร้ในชุมชน

  ระดมทุนซ่อม-สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการยากไร้ในชุมชน จำนวน 10 รายเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 64%
  43 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 142
 • เด็กและเยาวชน

  Sisters’ Care

  โครงการ Sisters’ Care จึงมีจุดประสงค์ที่จะจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเป็นสาว” โดยนำข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับ “การเป็นสาว” ของเด็กหญิงไทย ที่ได้ศึกษาวิจัยจากโครงการที่ได้รับการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในปี 2564 และได้รับอนุญาตแล้วในรูปของการจัด workshop เพื่อให้ข้อมูลกับน้องๆ ผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยสาวที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยพี่ๆ นักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเพื่อช่วยเหลือน้องๆ และแบ่งปันประสบการณ์การมีประจำเดือนและการดูแลตัวเองในระหว่างการมีประจำเดือนในช่วงแรกๆ ที่จะทำให้น้องๆ มีความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยสาวและการดูแลตนเองหลังจากการเป็นสาว

  เป้าหมาย

  10,890 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  28 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • เด็กและเยาวชน

  ห้องสมุดกลางทุ่ง เพื่อน้องๆ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

  ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้น ป.1-ป.6 เป็นศูนย์การเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้ร้บจากการเรียนในช้้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการระดมทุนเพื่อให้ศูนย์การเรียนบ้านนานามีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน

  เป้าหมาย

  92,510 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  14 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54
 • สิ่งแวดล้อม

  สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ต้านภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมชุมชนต้นน้ำน่าน

  ลำน้ำมวบจะประสบปัญหาแห้งขอดในหน้าแล้ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปีชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำ พอถึงฤดูฝนน้ำหลากก็จะถูกน้ำพัดหายไปหมด ฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนให้กับ 18 หมู่บ้าน 1,650 หลังคาเรือน

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 58
 • เด็กและเยาวชน

  อาหารเพื่อเด็กชายแดนใต้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ

  เด็ก 26 คนในชุมชนปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในหลากหลายรูปแบบ ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนประมงขนาดเล็กที่ยากจน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมอาหารให้น้องและสร้างอาชีพให้ผู้ปกครอง เพื่อให้มีรายได้ นำเงินมาซื้ออาหารให้ลูกในระยะยาว

  เป้าหมาย

  117,260 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • สัตว์

  เทใจชวนสร้างสถานบริบาลช้างป่า

  ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ที่มีช้างป่าในประเทศไทย สงครามคนกับช้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย บาดเจ็บ ทั้งคนและช้าง เมื่อช้างป่าออกมาหากินนอกป่า จึงมีการผลักดันช้างกลับเข้าป่าด้วยวิธีการที่รุนแรง ทำให้ช้างป่ามีความโกรธและก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นด้วย การมีคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันมีจำนวนช้างป่าบาดเจ็บ ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่รองรับในการบริบาลรักษา เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง

  เป้าหมาย

  16,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  211 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 98
 • ผู้สูงอายุ

  พิทักษ์ชาวสูงวัยด้วยการเพิ่มทักษะป้องกันภัยออนไลน์

  “ดูดเงิน หมดตัว” ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี "ยังแฮปปี้" และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ 900 คนใน 30 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  เป้าหมาย

  206,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  167 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14
 • เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบ้านอมสูง อ.แม่แจ่ม

  เด็กในหมู่บ้านอมสูงยากที่ไปโรงเรียน เพราะอยู่ในพื้นห่างไกลทำให้เด็ก จึงมีความเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง ที่จัดการนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การศึกษาให้เด็กเหล่านี้

  เป้าหมาย

  117,188 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  28 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 57
 • เด็กและเยาวชน

  โรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัว

  ช่วยผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกด้วยการสอนการบ้านสอนวิชาการ สอนทักษะอาชีพ สอนดนตรี กีฬา และจริยธรรม ทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สำหรับผู้ปกครองก็จัดอบรมการดูแลเด็กๆ และชี้ให้เห็นว่า ความรัก ความอบอุ่นในการดูแลเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก และมีผลกับเด็กๆ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

  เป้าหมาย

  286,132 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 36