โครงการ

 • สิ่งแวดล้อม

  Taejai Backer#1

  ร่วมสนับสนุนการทำงานของเทใจให้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักให้ได้รับการสนับสนุนจนสามารถดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มคนที่มาลงโครงการระดมทุนกับเทใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดปี 2567 และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ ผู้ที่บริจาค 67 คนแรกจะได้รับ พวงกุญแจน้องแมวเทใจรุ่น Limited ที่ทำออกมาพิเศษเพื่อฉลองเทใจครบรอบ 12 ปี เป็นของตอบแทน ซึ่งพวงกุญแจนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้และการร่วมมือในการสร้างสังคมที่ดีกว่า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปกับโครงการ Taejai Backer#1 กันเถอะ

  เป้าหมาย

  171,989 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • สิ่งแวดล้อม

  Waves of Love เรือโซลาร์เซลล์ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  โครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ให้เห็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้จริง สามารถลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละวัน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะนะยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  เป้าหมาย

  511,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9
 • สิ่งแวดล้อม

  หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5

  ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟป่ามนุษย์สร้างขึ้นนําไปสู่หมอกควันและมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดไฟป่าระดับของ PM2.5 ในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 จากสาเหตุที่แท้จริงอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศ หนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไข

  เป้าหมาย

  831,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  258 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59
 • สิ่งแวดล้อม

  สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ต้านภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมชุมชนต้นน้ำน่าน

  ลำน้ำมวบจะประสบปัญหาแห้งขอดในหน้าแล้ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปีชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำ พอถึงฤดูฝนน้ำหลากก็จะถูกน้ำพัดหายไปหมด ฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนให้กับ 18 หมู่บ้าน 1,650 หลังคาเรือน

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  77 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 62
 • สิ่งแวดล้อม

  สวน 15 นาที 39 Wattana pocket park : พื้นที่สาธารณะเพื่อคนในกรุงเทพ

  เพิ่มลมหายใจให้คนกรุงเทพ ด้วยการสร้าง "สวน 39 วัฒนา Pocket park" หนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เราหวังว่าเราจะมี Pocket park ใน 50 เขตของกทม.ด้วยความร่วมมือจากทุกคน

  เป้าหมาย

  276,650 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  15 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 23
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เทใจแนะนำ สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  Below the Tides: ปะ ปลา ยูน หญ้า ณ เกาะหมาก

  ในขณะที่เกาะหมากมีพื้นที่ประมาณ 12.3 ตร.กม. แต่มีแนวปะการังใหญ่ถึง 9.7 ตร.กม. และที่สำคัญบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีดงหญ้าทะเล เนื่องจากสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลต่อการฟอกขาวของปะการัง การท่องเที่ยวแบบไม่ดูแล การประมงผิดกฏหมาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง เกาะหมากถือเป็นโมเดลท่องเที่ยวที่อาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เนื่องจากงบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของรัฐมีจำกัด แต่การฟื้นฟูรักษาปะการังที่เกาะหมากนั้นไม่ยากเกินกำลัง เนื่องจากคนในชุมชนมีความตระหนักรู้ ตั้งใจที่จะทำและร่วมมือกัน เพียงแต่ขาดเงินทุนในการทำนุบำรุงแนวปะการัง ยิ่งทำเร็วก็ยิ่งดีเพื่อคืนสภาพแนวปะการังให้สมบูรณ์ คงไว้ซึ่งจุดแข็งสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจทั้งทางประมงและการท่องเที่ยวระดับสากล

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 90%
  20 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 225
 • สิ่งแวดล้อม

  ดูแลรักษาป่าน่าน

  FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 80
 • สิ่งแวดล้อม

  ป่าจิ๋วในเมือง “ฟื้นธรรมชาติ สู้ฝุ่นพิษ ดูดคาร์บอน เมืองเย็นลง”

  มาช่วยกันทำให้กรุงเทพมีป่าจิ๋วๆ ในสวนใกล้บ้านและโรงเรียน ป่าจิ๋วจะตอบปัญหาชีวิตขาดธรรมชาติของคนเมือง ลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตภูมิอากาศ แถมยังกรองฝุ่นพิษทั้ง PM 2.5 - ควันไอเสีย นอกจากนั้นยังเป็นการฟื้นฟูให้ธรรมชาติกลับเข้ามาในเมือง ทำให้เกิดการเชื่อมพื้นที่ให้สัตว์น้อยใหญ่ทั้งนก หนอน ผีเสื้อ ผึ้ง กระรอก แมลงปอ ฯลฯ มีที่พักและที่อยู่ในเมืองดุจเป็นโอเอซิสของเหล่าสิ่งมีชีวิต ช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพร้อมกับเป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติของเด็ก เยาวชน และชาว กทม.

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  46 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84
 • สิ่งแวดล้อม

  ปลูกให้เป็นป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  ชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 21 ไร่ ในพื้นที่พุทธสถาน สมณคีรี ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 565 ต้น ตลอด 2 ปี พร้อมบริหารจัดการกักเก็บน้ำในแปลง ปลูกเสริม และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับอาสาและนักเรียนในพื้นที่

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  138 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 73
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม

  ส่งต่อความสุข สู้ความหิว ลดอาหารส่วนเกิน Food Rescue Program

  ภารกิจส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการจากมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ให้แก่ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพ ฯ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งชุมชนส่วนมากประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต

  เป้าหมาย

  3,300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 30%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 287
 • สิ่งแวดล้อม

  กองทุนส่งเสริมเขตอนุรักษ์ทะเลโดยชุมชนประมงพื้นบ้าน

  ร่วมเทใจให้ทะเลบ้านเรา สนับสนุนชุมชนประมงพื้นบ้านให้เป็นผู้เฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟูธรรมชาติในทะเลรอบๆชุมชนให้กลับมาสมบูรณ์และสวยงาม ให้คนไทยเข้าถึงอาหารทะเลที่ปลอดภัย ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  เป้าหมาย

  1,719,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 61%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 455
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม

  ต้นไม้ของเรา

  ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดโครงการผู้อุปถัมภ์จะสามารถติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกได้

  เป้าหมาย

  2,200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 80%
  199 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,962