project เด็กและเยาวชน

ห้องสมุดกลางทุ่ง เพื่อน้องๆ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้น ป.1-ป.6 เป็นศูนย์การเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้ร้บจากการเรียนในช้้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการระดมทุนเพื่อให้ศูนย์การเรียนบ้านนานามีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

23,865 บาท

เป้าหมาย

92,510 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 26%
77 วัน จำนวนผู้บริจาค 71

ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้น ป.1-ป.6 เป็นศูนย์การเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้ร้บจากการเรียนในช้้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการระดมทุนเพื่อให้ศูนย์การเรียนบ้านนานามีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อรองรับปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมในการสร้างอาชีพ ที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้และการดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข

4. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม สู่สังคม อันจะเป็นการขัดเกลาด้านจิตใจให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกที่ควร

5. เพื่อหนุนเสริมให้เด็กเยาวชนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ

ศูนย์การเรียนบ้านนานาได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5 มีเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนจำนวน 50 คน โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนหรือโรงเรียน หากขึ้นชื่อว่าสถานศึกษาจะมีห้องสมุดเป็นของสถานศึกษานั้นๆ เอง  เพื่อให้ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น แต่ด้วยทางศูนย์การเรียนที่เป็นสถานศึกษาเช่นกัน ยังไม่มีห้องสมุดในศูนย์การเรียน ซึ่งแน่นอนว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับศูนย์การเรียนบ้านนานา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นรากฐานในการใช้ห้องสมุดอื่นๆ ต่อไป ร่วมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้โดยอิสระ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และเป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน  จึงมีความต้องการระดมทุนเพื่อให้ศูนย์การเรียนบ้านนานามีห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้ห้องสมุดนี้จำนวนกว่า 100 คน ซึ่งทางศูนย์การเรียนมีห้องสำหรับใช้เป็นห้องสมุดของศูนย์การเรียนแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการทำให้เกิดเป็นห้องสมุดที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้ รายละเอียดต่างๆ ของประเภทหนังสือแยกตามช่วงอายุและครุภัณฑ์ที่ต้องการระดมทุนเพื่อทำห้องสมุด มีดังนี้

1. ช่วงอายุ 6-8 ปี ประเภทหนังสือกระตุ้นจินตนาการ พัฒนาสมองเด็ก ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ธรรมชาติใกล้ตัว มีจินตนาการ มีความสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และเริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับเรื่องสมมติ หนังสือนิทานที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้จึงควรเป็นนิทานที่มีเรื่องยาวขึ้น แต่เนื้อเรื่องยังคงอ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีตัวหนังสือขนาดใหญ่ สอดแทรกจินตนาการแต่อิงความจริงอยู่บ้าง 

2. ช่วงอายุ 9-12 ปี ประเภทหนังสือที่ปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสมอง ความคิด  จิตใจ ทัศนคติทางสังคม และทัศนคติทางเพศ เน้นภาพสวย จำนวนตัวละครที่มากขึ้น เนื้อหาช่วยให้ติดตามเพื่อแก้ปัญหา หรือใช้คำศัพท์ที่ยากขึ้น จะฝึกทักษะการฟังและจับใจความที่เป็นประโยชน์ในการเรียนหนังสือของเด็กๆ พวกเขาจะสนใจเรื่องลึกลับ สืบสวน สอบสวน แนววิทยาศาสตร์ อย่างเช่น ชีวิตใต้ทะเล ชีวิตสัตว์กลางคืน เรื่องแปลกแต่จริง  หนังสือที่เหมาะกับวัยนี้คือ หนังสือการ์ตูนคอมมิก หรือ หนังสือภาพการ์ตูน หนังสือประเภทสาระความรู้ 

3. ช่วงอายุ 12-15 ปี ช่วงวัยนี้จะเริ่มมีความฝัน จินตนาการ รวมไปถึงชอบความท้าทาย ความแปลกใหม่ พวกเขาจะชอบอ่านหนังสือนิยาย การผจญภัย และวิทยาศาสตร์ รวมถึงหนังสือที่สอดแทรกแง่มุมแปลกใหม่ที่น่าสนใจ หลายๆ คนเริ่มอ่านนิยาย และวรรณกรรมแปลต่างประเทศ หรือสนใจนิตยสารที่มีความทันสมัย และสาระบันเทิงสอดแทรกในหนังสือ 

4. ช่วงอายุ 15-20 ปี  ช่วงวัยนี้อยากได้รับการปฏิบัติเหมือนตนเองเป็นผู้ใหญ่ เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม มักทำตามใจชอบ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม เด็กในวัยนี้จะเริ่มเก็บความลับได้ มีความต้องการได้รับอิสระ ขณะเดียวกันก็ไม่ชอบถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่มักจะวิจารณ์ผู้อื่น รวมถึงอยากมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ตัวอย่างหนังสือเช่น หนังสือวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ ประวัติศาสตร์ ความสวยความงาม งานบ้านงานเรือน ชีวิตภายในโรงเรียน เทพนิยาย นิตยสาร หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ เพศ เพื่อน ครอบครัว อาชีพในอนาคตและสันทนาการ ประวัติบุคคลสำคัญ วีรบุรุษ หรือคนดังระดับโลก เป็นต้น

5. ช่วงอายุ 21 ปีขึ้นไป ช่วงวัยนี้จะเริ่มมีการไตร่ตรองชีวิต ค้นหาตัวเอง และแรงบันดาลใจใหม่ๆ หนังสือที่เหมาะกับวัยนี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สอดแทรกทัศนคติคิดบวก ค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิต อย่างเช่น หนังสือแนะนำอาชีพที่น่าสนใจ หนังสือวาดภาพระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ หรือหนังสือเดินทางที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้าง และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ ค้นหาปรัชญาชีวิต หนังสือดูแลสุขภาพ การลงทุน การวางแผนการเงิน หนังสือธรรมะก็จะเหมาะสมกับช่วงวัยนี้ 

6. ชั้นวางหนังสือ มีความสูง 1.5 เมตร จำนวน 8 ชั้น  และชั้นวางหนังสือ มีความสูง 0.5 เมตร จำนวน 5 ชั้น

7. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ (มีเก้าอี้ชุดละ 4 ตัว) สำหรับเด็กโต จำนวน 3 ชุด และสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ชุด 

8. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ที่กั้นหนังสือ ป้ายสำหรับติดหมวดหมู่หนังสือ 

**หากท่านใดประสงค์อยากบริจาคหนังสือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถบริจาคเข้ามาได้ที่ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน(บ้านนานา) 516 หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 **

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ 

2.จัดหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ ในห้องสมุด

3.เปิดใช้งานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กตามช่วงอายุต่างๆ ดังนี้ 1. อายุ 6-9 ปี จำนวน 50 เล่ม 2. อายุ 9-12 ปี จำนวน 50 เล่ม 3.อายุ 12-15 ปี จำนวน 50 เล่ม 4. อายุ 15-20 ปี จำนวน 50 เล่ม 5. อายุ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 50 เล่ม รวม 250 เล่ม ราคาเฉลี่ยเล่มละ 80-200 บาท 250 เล่ม 50,000.00
2 ชั้นวางหนังสือ มีความสูง 1.5 เมตร จำนวน 8 ชั้น ราคาชั้นละ 1500 บาท 8 ชั้น 12,000.00
3 ชั้นวางหนังสือ มีความสูง 0.5 เมตร จำนวน 5 ชั้น ราคาชั้นละ 1000 บาท 5 ชั้น 5,000.00
4 ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ สำหรับเด็กโต จำนวน 3 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 1800 บาท 3 โต๊ะ 5,400.00
5 เก้าอี้อ่านหนังสือ สำหรับเด็กโต จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท 12 ตัว 2,400.00
6 ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 1500 บาท 3 โต๊ะ 4,500.00
7 เก้าอี้อ่านหนังสือ สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 150 บาท 12 ตัว 1,800.00
8 อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ที่กั้นหนังสือ ป้ายสำหรับติดหมวดหมู่หนังสือ พร้อมป้ายสื่อการสอน 1 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
84,100.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
8,410.00

ยอดระดมทุน
92,510.00

บริจาคให้
ห้องสมุดกลางทุ่ง เพื่อน้องๆ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน