project สัตว์

เทใจชวนสร้างสถานบริบาลช้างป่า

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ที่มีช้างป่าในประเทศไทย สงครามคนกับช้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย บาดเจ็บ ทั้งคนและช้าง เมื่อช้างป่าออกมาหากินนอกป่า จึงมีการผลักดันช้างกลับเข้าป่าด้วยวิธีการที่รุนแรง ทำให้ช้างป่ามีความโกรธและก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นด้วย การมีคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันมีจำนวนช้างป่าบาดเจ็บ ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่รองรับในการบริบาลรักษา เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: สถานบริบาลช้างป่า​กระบกคู่​ จ.ฉะเชิงเทรา​

ยอดบริจาคขณะนี้

46,718 บาท

เป้าหมาย

16,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
211 วัน จำนวนผู้บริจาค 98

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ที่มีช้างป่าในประเทศไทย สงครามคนกับช้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย บาดเจ็บ ทั้งคนและช้าง เมื่อช้างป่าออกมาหากินนอกป่า จึงมีการผลักดันช้างกลับเข้าป่าด้วยวิธีการที่รุนแรง ทำให้ช้างป่ามีความโกรธและก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นด้วย การมีคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันมีจำนวนช้างป่าบาดเจ็บ ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่รองรับในการบริบาลรักษา เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าจะต้องอาศัย ความเข้าใจ ในวิถีชีวิตของทั้งคนและช้างอย่างถ่องแท้ ทางออกในเรื่องนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ปัญหา จากทุกภาคส่วน การสร้างสถานบริบาลช้างป่าที่เกเร เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ เพราะโดยธรรมชาติของช้าง ช้างตัวเมียจะอยู่ร่วมกันเป็นโขลง เป็นครอบครัว ส่วนใหญ่ช้างที่อยู่ตัวเดียว และออกมานอกป่า และสร้างปัญหา มักจะเป็นช้างตัวผู้ โดยธรรมชาติช้างเป็นสัตว์ที่รักความสงบ แต่เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดของสมอง และหน่วยความจำ ใหญ่มาก นั่นหมายถึง ช้างมีความจำเป็นเลิศ มีการเรียนรู้ มีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ที่มีน้ำและอาหาร ที่เพียงพอ ช้างมีความรัก มีโครงสร้างทางครอบครัวและสังคมที่เหนียวแน่น มีความผูกพันกันแน่นแฟ้น รักพวกพ้องและพร้อมที่จะดูแลปกป้องซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อช้างถูกผลักดันด้วยวิธีที่รุนแรง และบางครั้งการผลักดันแบบต้อนกลับไปกลับมาโดยไม่มีพื้นที่รองรับช้างทำให้เกิดความกดดันต่อช้าง ส่งผลทำให้ช้างเพิ่มนิสัยที่ดุร้ายมากยิ่งขึ้นและกดดันจนทำให้ช้างสามารถเตลิดออกไปทำอันตรายผู้คน จนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

การสร้างคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อมีช้างป่าบาดเจ็บ ก็สามารถใช้คอกบริบาลช้างที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลช้างได้เช่นกัน เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เลือกพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมในการสร้างสถานบริบาลช้าง มีแหล่งน้ำและอาหาร 

2.ออกแบบและคำนวนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานบริบาลช้างป่า (จากที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างสถานบริบาลช้างป่า ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา พื้นที่ 4 ไร่ ขนาด 80*80 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 5,000,000 บาท)

3.คัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

4.ดำเนินก่อสร้างสถานบริบาลช้างป่าตามแบบที่กำหนดไว้


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ก่อสร้างสถานบริบาลช้างป่า พื้นที่ละ 5 ล้านบาท ขนาด 80*80 เมตร (4 ด้าน เท่ากับ 320 เมตร ) ค่าอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างและแรงงาน 15,625 บาท ต่อ 1 เมตร รวม 5,00,000 บาท 3 15,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
15,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,500,000.00

ยอดระดมทุน
16,500,000.00

บริจาคให้
เทใจชวนสร้างสถานบริบาลช้างป่า

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน