project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

คนไร้บ้านที่ถูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2567 ถึง 01 มี.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เกาะรัตนโกสินทร์ , หัวลำโพง , ปิ่นเกล้า ฝั่งธน , รังสิต ลาดพร้าว จตุจักร

ยอดบริจาคขณะนี้

64,768 บาท

เป้าหมาย

1,103,520 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 6%
199 วัน จำนวนผู้บริจาค 162

คนไร้บ้านที่ลูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สุขภาพเป็นเรื่องของชีวิต ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และจิต จากนโยบายการทำงานของมูลนิธิอิสรชนที่ดำเนินกิจกรรมกับคนไร้บ้าน หรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในพื้นที่รอบเขตสนามหลวง ตรอกสาเก ราชดำเนิน ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และฟื้นฟูสภาพครอบครัว ชุมชน สังคมรอบข้าง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนไร้บ้านร่วมกับ พม. และสสส. พบว่า จำนวนคนบ้านในประเทศไทยที่นับได้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2023 มีจำนวนทั้งหมด 2,499 คน ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1,271 คน คิดเป็น 50.86% สัดส่วนอายุที่พบมากที่สุดเป็นวัยกลางคน อายุ 40-59 ปี 56.8% รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 22.1% วัยแรงงาน อายุ 19-39 ปี 20% ทั้งยังพบคนไร้บ้านหน้าใหม่ถึง 39 % นอกจากนี้ยังพบคนไร้บ้านมีปัญหาติดสุรา 18.1% ปัญหาสุขภาพจิต 17.9% อีกทั้งมีผู้สูงอายุไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้น 22% ผลการสำรวจสะท้อนถึงสัดส่วนคนไร้บ้านสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งมีคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่ม

จากการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลครั้งนี้ ทำให้ทางมูลนิธิฯ ออกแบบการทำงาน กิจกรรมและส่งเสริมนโยบายด้านคนไร้บ้านสูงอายุ สุขภาพกายและจิตใจ สร้างพื้นที่ชุมชนการดูแลกันในกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อช่วยเหลือกัน และส่งเสริมให้คนไร้บ้านดูแลตนเองได้ ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ทำงานได้ กลับคืนสู่สังคมหรือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ เป็นการลงลึกการทำงานเดิมและขยายเนื้อหาการทำงานใหม่ ให้คุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านดีขึ้น

ด้านโภชนาการ

พัฒนากิจกรรมปันอิ่ม ซึ่งใน 1 เดือนแจกอาหารให้คนไร้บ้าน จำนวนประมาณ 2,500 ชุด ประกอบด้วย ข้าว น้ำดื่ม ขนม โดยดำเนินการแจกอาหารทุกวันอังคารเวลา 17.00 น. บริเวณตรอกสาเก ราชดำเนิน เขตพระนคร โดยกำหนดอาหารที่ให้ เป็นอาหารผ่านการปรุงสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย นอกจากนี้ เรายังพัฒนาโครงการให้จัดทำอาหารที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน พร้อมทั้งสร้างอาสาสมัครคนไร้บ้าน ในการประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดตรงนั้น

ด้านสุขอนามัยทางร่างกาย

ทางมูลนิธิเห็นความสำคัญในการทำความสะอาดร่างกายของคนไร้บ้าน บางคนไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำ การใช้น้ำสะอาดในการชำระร่างกายได้ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการใช้น้ำไม่สะอาด และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลความสะอาดร่างกายตนเองและพื้นที่สาธารณะร่วมกัน จึงพัฒนากิจกรรม “1 บัตร 1 สะอาดเพื่อสุขภาวะที่ดีทางร่างกายและพื้นที่สาธารณะ” ให้คนไร้บ้าน จำนวน 50 ใบ/สัปดาห์

ด้านจิตใจ

คัดกรองคนไร้บ้านที่มีอาการจิตเวชเบื้องต้น หาอาสาสมัครดูแลเคสและส่งต่อการรักษาเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข ประสานงานให้คนไร้บ้านที่มีอาการจิตเวชเข้าถึงสิทธิสวัสดิการการรักษาของรัฐ จนสามารถคืนสู่สังคมได้ โดยระหว่างทางมีการเก็บข้อมูล จัดการความรู้ เพื่อใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ด้านสังคม การดูแลกันและกัน

ลงพื้นที่พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ทำกิจกรรมกับคนไร้บ้าน โดยเฉพาะคนไร้บ้านสูงอายุและผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ วัยปลายการทำงานที่มาเป็นคนไร้บ้าน เพื่อดูแลสุขภาวะทางกายและจิตใจ หรือชวนคิดวางแผนสุขภาพล่วงหน้า รู้จักสิทธิสวัสดิการที่ควรจะได้รับ โดยลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายทุกอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 คน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.กิจกรรมปันอิ่ม ( food for friends ) : ด้านโภชนาการ  ทุกวันอังคารเวลา 17.00 น  เราแบ่งปัน ประมาณ 300 ชุด (ข้าว น้ำดื่ม ขนม)  เฉลี่ยชุดละ 50 บาท เพื่อมอบอาหาร ที่ปรุงสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย พร้อมทำจุดสวัสดิการในการเชื่อมเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดสวัสดิการ เช่น รักษาพยาบาล จัดหางาน เป็นต้น และบางครั้ง นอกจากนี้มีการรับบริจาคในส่วน นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ณ จุดนี้ด้วย ครั้งละประมาณ 500 ชิ้น พื้นที่ดำเนินการ บริเวณตรอกสาเก ราชดำเนิน เขตพระนคร

2.กิจกรรมปันคูปอง 1 บัตร 1 สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี : ด้านสุขอนามัยทางร่างกาย เราทำโครงการคูปองอาบน้ำเพื่อคนไร้บ้าน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด และมีสุขภาวะที่ดี คูปองใบละ 20 บาทนี้เพื่อออกค่าห้องอาบน้ำให้คนไร้บ้าน

3.กิจกรรมปันบำบัดสุขภาวะกายและจิต ผู้สูงอายุไร้บ้าน : ด้านจิตใจ และด้านสังคม การดูแลกันและกัน ลงพื้นที่พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือวัยปลายการทำงานที่ตกมาเป็นคนไร้บ้าน คือ อายุ 40 ปีขึ้นไป และกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยทางจิต (การพูดคุยทีละเคส) เพื่อดูแลสุขภาวะทางกายและจิตใจ หรือฝึกคิดวางแผนสุขภาพล่วงหน้า รู้จักสิทธิสวัสดิการการรักษาที่ควรจะได้รับ โดยกิจกรรมกับผู้สูงอายุจะจัดขึ้นทุกอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 คน (อาจจะขยายไปเรื่อย ๆ ถ้ามีคนไร้บ้านสนใจ )

4.กิจกรรมปันอาชีพ : ด้านสวัสดิการรส่งเสริมอาชีพ โดยการจ้างคนไร้บ้าน ที่เริ่มการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณจุดสวัสดิการและรอบริมคลองหลอด ที่มีคนนอนจำนวนมาก เพื่อลดความสกปรก กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ และสร้างความรับผิดชอบให้ดูแลพื้นที่สาธารณะร่วมกัน และเขาก็จะมีรายได้เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและส่งต่อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 5 คนขึ้นไป หรือใครสนใจอยากมาสอนอาชีพ ก็จะให้คำปรึกษาและแนะนำ อาจมีทุนด้านอาชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วม เช่น บ้านมิตรไมตรี อาชีพที่เริ่มพัฒนาตนเอง เช่น ยาม ขายของเก่า เก็บขยะ ขายอาหาร รับจ้างทั่วไป เป็นต้น


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอัจฉรา  สรวารี เลขาธิการ

มูลนิธิอิสรชน 707-709 ซ.พีระพงษ์ ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหาร 100 ชุดต่อครั้ง (ข้าว น้ำดื่ม ขนม) ใน 1 ชุด ราคา 50 บาท 48 สัปดาห์ 48 สัปดาห์ 240,000.00
2 ค่าชุดยังชีพ (นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) 200 ชุดต่อครั้ง ราคา 50 บาท 48 สัปดาห์ 48 สัปดาห์ 480,000.00
3 กิจกรรมปันคูปอง 1บัตร 1สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี ค่าห้องน้ำ (อาบน้ำ) 20 บาท * 200 คูปอง (ต่อเดือน) 12 เดือน 24,000.00
4 กิจกรรมปันบำบัดสุขภาวะกายและจิต ผู้สูงอายุไร้บ้าน - ค่าวิทยากรกระบวนการกลุ่ม 2 คน *2 ชม. * 1200 บาท* 24 ครั้ง 12 เดือน 115,200.00
5 กิจกรรมปันบำบัดสุขภาวะกายและจิต ผู้สูงอายุไร้บ้าน - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 10 คน * 100 บาท * 24 ครั้ง 12 เดือน 24,000.00
6 ค่าประสานงานและค่ารถ ส่งต่อ พารักษาพยาบาล ทำบัตรประชาชน ทำเบี้ยต่าง ๆ เดือนละ 10000 บาท 12 เดือน 120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,003,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,320.00

ยอดระดมทุน
1,103,520.00

บริจาคให้
ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน