project เด็กและเยาวชน

มอบอาหารเช้าเพื่อลดความหิวโหยให้กับเด็กยากไร้

มูลนิธิฯ พบว่า มีเด็กยากไร้ และด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังต้องเผชิญกับความหิวโหยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เนื่องจากครอบครัวยากจน ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้เด็กรับประทานก่อนไปโรงเรียน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับอาหารเช้า ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้เด็กไม่มีกำลังใจ และท้อถอย ไม่อยากไปโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2567 ถึง 31 มี.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงเรียนวัดบึงทองหลาง)

ยอดบริจาคขณะนี้

36,826 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
37 วัน จำนวนผู้บริจาค 91

มูลนิธิฯ พบว่า มีเด็กยากไร้ และด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังต้องเผชิญกับความหิวโหยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เนื่องจากครอบครัวยากจน ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้เด็กรับประทานก่อนไปโรงเรียน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับอาหารเช้า ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้เด็กไม่มีกำลังใจ และท้อถอย ไม่อยากไปโรงเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กชนบทที่ถูกทอดทิ้ง และถูกละเลยในสังคมไทยนั้น นับวันยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กหลายคนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่แสนลำบาก เพราะมีฐานะทางบ้านที่ยากจน และขาดประสิทธิภาพในการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการเรียนรู้ ในการพัฒนาสมองของเด็ก เนื่องด้วยเด็กกลุ่มนี้ถูกละเลย ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับคนชรา ไร้การดูแล

ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในการดำรงชีวิต “อาหาร” จึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็ก และจากการลงสำรวจพื้นที่และการสำรวจข้อมูลรวมถึงพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคุณครูของโรงเรียนวัดบึงทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำให้ทางมูลนิธิสันติสุข พบว่า เด็กส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ที่ขาดการรับประทานอาหารเช้า เพราะครอบครัวเด็กส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและเด็กหลายคนขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้เด็กหลายคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน หรือเด็กบางคนก็เลือกซื้อขนมเป็นอาหารเช้า ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต จึงทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องโภชนาการที่ไม่สมวัย เพราะขาดสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ เนื่องจากขาดอาหารที่สำคัญมื้อแรก ทางมูลนิธิสันติสุข จึงจัดทำโครงการ มอบอาหารเช้า เพื่อลดความหิวโหย ให้กับเด็กยากไร้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน เพิ่มเสริมสร้างคุณภาพ และช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมองของเด็ก ให้มีสติปัญญาที่ฉลาดเหมาะสมตามวัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับคณะผู้บริหารและคุณครูของโรงเรียนวัดบึงทองหลาง ถึงปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กๆ และส่งเสริมให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารเช้า

2.ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคม

3.สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบ และแม่ครัวในการปรุงอาหาร

4.จัดทำโครงการ และวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคในโครงการอาหารเช้า

5.ติดตามและเยี่ยมเยียน สอบถามเด็กๆ ถึงประโยชน์ของโครงการอาหารเช้าที่ได้รับประทานไปนั้น และหนุนใจให้กับครอบครัวที่ยากไร้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อาหารเช้ามื้อละ 25 บาท จำนวนเด็ก 80 คน25x80=2,000/มื้อ/เดือน เด็กมาเรียน 25 วัน/เดือน (มิย. – กย.2567) เทอม 1 80 คน 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00

บริจาคให้
มอบอาหารเช้าเพื่อลดความหิวโหยให้กับเด็กยากไร้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน