project เด็กและเยาวชน

โรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัว

ช่วยผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกด้วยการสอนการบ้านสอนวิชาการ สอนทักษะอาชีพ สอนดนตรี กีฬา และจริยธรรม ทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สำหรับผู้ปกครองก็จัดอบรมการดูแลเด็กๆ และชี้ให้เห็นว่า ความรัก ความอบอุ่นในการดูแลเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก และมีผลกับเด็กๆ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2567 ถึง 01 ก.พ. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น (คริสตจักรจีนเมืองพล จ.ขอนแก่น)

ยอดบริจาคขณะนี้

13,213 บาท

เป้าหมาย

286,132 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
191 วัน จำนวนผู้บริจาค 26

ช่วยผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกด้วยการสอนการบ้านสอนวิชาการ สอนทักษะอาชีพ สอนดนตรี กีฬา และจริยธรรม ทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สำหรับผู้ปกครองก็จัดอบรมการดูแลเด็กๆ และชี้ให้เห็นว่า ความรัก ความอบอุ่นในการดูแลเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก และมีผลกับเด็กๆ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

น้องแก้ม น้องกัน และน้องกาย เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 เพราะแม่เห็นประกาศรับสมัครเด็กมาเรียน

" แม่อยากให้ลูกมาเรียนเพื่อใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการเรียนของลูก เพราะด้วยเวลาที่จำกัด ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว ทำให้การดูแลลูกหลังเลิกเรียนลำบาก  ก่อนหน้านี้น้องแก้มไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ ไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไร เมื่อมาเข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อชีวิตได้รับการสอนภาษาอังกฤษ สอนการบ้านในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ทำให้การเรียนดีขึ้น นอกจากการเรียนแล้ว มีกิจกรรมอื่นสอนให้กับเด็ก แม่กวางเมื่อเห็นลูกมาทำกิจกรรมเป็นประจำทำให้แม่ได้สัมผัสถึงความรักของครู ได้เห็นว่าลูกได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น อีกทั้งทางโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในการดูแลแก้ม กัน และกาย จัดอาหารให้ลูกได้ทาน และอุปนิสัยน้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่ดีขึ้น และคุณแม่กวางได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพขายหมูสะเต๊ะเพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการดูแลครอบครัวทั้ง 5 คน "

เราเชื่อว่า ถ้าเด็กมีที่ปรึกษา มีคนในสังคมช่วยกันดูแล จะทำให้เขาไม่โดดเดี่ยวและพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไป ดังนั้น มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เราให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมแก่ประชาชนที่อาศัยในประเทศไทยและตามชายแดน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เราได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตขึ้นปี พ.ศ. 2559 ในชุมชนต่างๆ โดยทำงานผ่าน“คริสตจักร” ซึ่งถือเป็นหน่วยสำคัญในท้องถิ่นต่าง ๆ ในการที่จะเข้าถึงชุมชนตามลักษณะการทำงานของมูลนิธิฯ

“ โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัว ” มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กอายุ 6-14 ปีซึ่งตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ให้เติบโตและพัฒนาแบบองค์รวมทั้งในด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์ การรับรู้ ได้ริเริ่มเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก ๆ ได้รับการ เสริมสร้าง ฝึกฝน และหล่อหลอมด้วยหลักจริยธรรม ส่งเสริมเด็กในด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี ทักษะด้านอาชีพ และยังเป็นพื้นที่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กได้มาใช้เวลาร่วมกัน รับการอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความอบอุ่น นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และส่งผ่านการพัฒนาชุมชนต่อไปขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิฯ จัดหาอาสาสมัครโดยอาสาสมัครต้องผ่านอบรม ผู้ดำเนินงานโครงการ และอาสาสมัครทุก ๆ ไตรมาสในงานด้านการดูแลเด็กและครอบครัวให้มีสุขภาวะทางกายใจ และจิตวิญญาณ และมีทักษะทางสังคม
  2. มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง มีเล่นกีฬาฟุตบอล เรียนสอนดนตรี และการสอนเนื้อหาด้านจริยธรรม ผ่านการทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ด้วยการชมการ์ตูนทีมีเนื้อหาเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และจัดกิจกรรมสุดสัปดาห์สำหรับเด็กในวันเสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่อง โดยบันทึกความก้าวหน้าของเด็กเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้ในช่วงจัดกิจกรรมจะมีการเลี้ยงอาหารหลักและอาหารว่าง
  3. มูลนิธิฯ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ และช่วยเหลือด้านการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋านักเรียน รองเท้า ค่าหนังสือให้กับเด็กในครอบครัวที่ยากลำบาก
  4. จัดให้มีวันสังสรรค์ผู้ปกครองและเด็กอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้เด็กที่ร่วมกิจกรรมเชิญพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวมาร่วมกันทำกิจกรรม และมีเวลาที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้น
  5. ให้การสนับสนุนเด็กและครอบครัวที่ประสบความลำบากและทำการประเมินความต้องการ และจัดโครงการช่วยเหลือที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ครอบครัวสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ สร้างให้ครอบครัวและเด็กมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และฝ่ายจิตใจ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณสงกรานต์ มาไพศาลสิน 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อาหารหลัก 3 มื้อ /สัปดาห์ (60 บาท/คน/สัปดาห์) สำหรับ 64 คน 12 เดือน 184,320.00
2 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 3,500 บาท/เดือน 12 เดือน 42,000.00
3 จัดอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งละ 3,000 บาท 3 ครั้ง 9,000.00
4 อุปกรณ์การเรียน 200 บาท ต่อ คน 64 คน 12,800.00
5 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำในเด็ก 1 ครั้ง 12,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
260,120.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
26,012.00

ยอดระดมทุน
286,132.00

บริจาคให้
โรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัว

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน