project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบ้านอมสูง อ.แม่แจ่ม

เด็กในหมู่บ้านอมสูงยากที่ไปโรงเรียน เพราะอยู่ในพื้นห่างไกลทำให้เด็ก จึงมีความเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง ที่จัดการนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การศึกษาให้เด็กเหล่านี้

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: หมู่บ้านอมสูง หมู่ 11 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านอมสูง)

ยอดบริจาคขณะนี้

24,765 บาท

เป้าหมาย

117,188 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
53 วัน จำนวนผู้บริจาค 44

เด็กในหมู่บ้านอมสูงยากที่ไปโรงเรียน เพราะอยู่ในพื้นห่างไกลทำให้เด็ก จึงมีความเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง ที่จัดการนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การศึกษาให้เด็กเหล่านี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง มีประโยชน์ต่อชุมชนชาวหมู่บ้านอมสูงเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สอนสำหรับการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน เช่น สอนทอผ้า ทำอาหาร และห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านอมสูงยังเป็นสามารถใช้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานสำหรับแพทย์อาสาหรือศูนย์สุขภาพที่ลงตรวจสุขภาพให้กับชุมชน

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เดิมของบ้านอมสูงมีขนาดเล็กและคับแคบ ประกอบกับเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับคนในชุมชนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาสถานที่เดิม จึงไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทางผู้นำชุมชนจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสันติสุขที่ได้มีโอกาสลงเยี่ยมเยียนชุมชนและได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคน จึงพบว่าศูนย์การเรียนรู้นี้มีความสำคัญต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะศูนย์เดิมที่มีขนาดเล็กจะปรับพื้นที่เป็นศูนย์เด็กเล็กสำหรับเด็กวัย 3 ปี ถึง 6 ปี

ปัจจุบัน อาคารศูนย์การเรียนของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูงสร้างเสร็จแล้วด้วยงบประมาณจากการระดมทุนของเพจ ʜᴇʟᴘ ᴋᴇᴇᴘᴇʀ คนจิตอาสา แต่ยังขาดในส่วนของพื้นที่ภายในที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น ในส่วนของการปูกระเบื้องของพื้นอาคารเรียน รวมถึงวัสดุในการกั้นห้องเรียน สำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุด และห้องสอนวิชาชีพสำหรับชาวบ้าน รวมถึงชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่นเครื่องปริ้นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการถ่ายสำเนาเอกสารให้กับชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ทางมูลนิธิสันติสุข จึงจัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในถิ่นทุรกันดาร

การแก้ปัญหา

ช่วยให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการเรียนขนาดกว้างขึ้น สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับการเรียน และชาวบ้านในชุมชน จะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านอมสูงยังเป็นพื้นที่ของหน่วยงานสำหรับแพทย์อาสาหรือศูนย์สุขภาพที่ลงตรวจสุขภาพให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ กระเบื้องปูพื้นอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”บ้านอมสูง

1.เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนพื้นที่บ้านอมสูง จ.เชียงใหม่

2.จัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโครงการช่วยเหลือ

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กระเบื้องปูพื้น เครื่องปริ้นเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอมสูง

4. ประสานงานกับครูในชุมชน และติดตามผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

คุณลินดา สุทธวงค์ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40X40 (155 กล่อง ) กล่องละ 169 บาท ( 1กล่อง = 1 ตรม.) 155 26,195.00
2 ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง (10 ตัว ตัวละ 399 บาท) 10 3,990.00
3 ทรายหยาบ (10 คิว คิวละ 600 บาท) 10 6,000.00
4 ปูนซีเมนต์ ( 100 ถุง ถุงละ 157 บาท) 100 15,700.00
5 ปูนยาแนว ( 31 ถุง ถุงละ 60 บาท) 31 1,860.00
6 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วันละ 1,000 บาท จำนวน 10 วัน 7 10,000.00
7 ค่าขนวัสดุ/อุปกรณ์ขึ้นพื้นที่ เที่ยวละ 3,200 บาท จำนวน 3 เที่ยว 3 9,600.00
8 เครื่องปริ้น Epson l3250 จำนวน 1 เครื่อง 1 5,190.00
9 ค่าแรงงาน 10 คน (คนละ 400 วัน ) ทั้งหมด 7 วัน = 400*10 คน 4,000*7 วัน 10 28,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
106,535.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,653.50

ยอดระดมทุน
117,188.50

บริจาคให้
ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบ้านอมสูง อ.แม่แจ่ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน