โครงการ

 • จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดครั้งที่ 2 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  921,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 158

  สำเร็จแล้ว

 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 15

  สมทบทุนค่าของขวัญปีใหม่ ให้กับกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่15" ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยความตั้งใจจะมอบความปรารถนาดีและกำลังใจให้แก่เด็กป่วยและบุคลากรทางแพทย์ ให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆ กับทุกคนในเทศกาลงานสังสรรค์ช่วงปีใหม่และวันเด็ก โดยทำงานผ่านความร่วมมือของอาสาสมัครในโรงพยาบาล ที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ เพื่อให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่นๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาท และสนับสนุนงานอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 121

  สำเร็จแล้ว

 • ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

  การมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นก้าวแรกสู่การเรียนรู้โลกกว้างและทันต่อยุคสมัยของเด็กๆ ไม่ใช่เฉพาะกับเด็กทั่วไปเท่านั้น แต่กับเด็กผู้พิการทางสายตาและผู้พิการซ้ำซ้อนก็เช่นเดียวกัน

  เป้าหมาย

  55,374 บาท
  ดำเนินการแล้ว 106%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 88

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาชุดเตียงสนาม เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

  จัดหาชุดเตียงสนามเพื่อโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์พักคอยที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  1,038,624 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,369

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) อย่างเร่งด่วนครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 เครื่อง

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Fingertip Pulse Oximeter) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีความจำเป็นและต้องการอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายตัวจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่าง ๆ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงมากเป็นประวัติการณ์ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม) จวบจนวันนี้ ชมรมผู้รับพระราชทานทุน ฯ ได้บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กับ 344 โรงพยาบาล ใน 71 จังหวัดไปแล้ว จำนวน 5,090 เครื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในเวลานี้

  เป้าหมาย

  880,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 663

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลได้ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ระบาดครั้งล่าสุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้ มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์แพร่ระบาดปัจจุบัน เพราะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจะช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวะการตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างดีและต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  1,193,280 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 250

  สำเร็จแล้ว

 • ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50 คน จากการตรวจ 926 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่มาก บ้านหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องมีที่พักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและในชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 179%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4,381

  สำเร็จแล้ว

 • ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera at The COMMONS Thonglor

  ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง เราคาดว่าโครงการจะสามารถฝึกทักษะผู้ฝึก 50-75 คน ตลอดจนเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปในสังคมที่จะสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้และรู้จักผู้ที่แตกต่างไปจากตนเองได้

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 108%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 192

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนายาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

  จัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เพื่อช่วยให้การวิจัยและพัฒนายาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น และส่งผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงในการรักษาที่น้อยลง

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 579

  สำเร็จแล้ว

 • Little miracle ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อจัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตเป็นผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน(ICU) และครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับการดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายและสมองได้อย่างครบวงจร เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตและเด็กผิดปกติได้อย่างครบวงจร ผู้ป่วยเด็กมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 701

  สำเร็จแล้ว

 • สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ 1,000 คน

  มอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษแก่ผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 คน ให้รับมือกับ โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ และพลิกชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 109%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 116

  สำเร็จแล้ว

 • ART KIT ชุดศิลปะดูแลใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ใน 20 โรงพยาบาล

  Art for Cancer ได้พัฒนา “ชุดศิลปะดูแลใจ” ขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผ่านการ ออกแบบนวัตกรรมที่ใช้กระบวนการของ Art Therapy (ศิลปะบำบัด) ซึ่งชุดศิลปะ ฯ นี้จะชวนให้ผู้ป่วยเข้าสู่โลกของศิลปะในรูปแบบของการรับรู้ใหม่ ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยได้เล่น ด้วยใจที่อิสระ ไม่มีคำว่าถูก หรือ ผิด ไม่มีคำว่า สวย หรือ ไม่สวย ปราศจากการตัดสินใด ๆ ซึ่งเป็นการดูแลใจ ด้วยการค้นหา ความรู้สึกที่เกิดกับ “ใจ” ผ่านกิจกรรม “ชุดศิลปะดูแลใจ”

  เป้าหมาย

  137,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 210

  สำเร็จแล้ว