project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

สุขสูงวัย สุขใจ สุขล้น

ซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านพักของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านปทุมธานี-บ้านพูนสุข ที่เปิดบริการบ้านเช่าราคาถูกให้คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมาเช่าอยู่อาศัยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเอง

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

17,181 บาท

เป้าหมาย

16,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

ซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านพักของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านปทุมธานี-บ้านพูนสุข ที่เปิดบริการบ้านเช่าราคาถูกให้คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมาเช่าอยู่อาศัยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเอง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตเป็นพื้นที่ที่มีการเข้ามาของแรงงานต่างจังหวัดจำนวนมากเป็นผลมาจากเป็นศูนย์กลางการเดินทางมี ท่ารถต่างจังหวัด ท่ารถตู้ เมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ทำให้เกิดการเลิกจ้างส่งผลให้แรงงานที่เข้ามาหางานทำในพื้นที่ไม่มีรายได้ แล้วไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ นอกจากนี้มีกลุ่มคนเปราะบางที่มีอาการติดสุรา หรือ ยาเสพติด แล้วปฎิเสธการรับความคุ้มครองจาก กองสังคมสงเคราะห์ ของเทศบาลนครรังสิตที่พบเจอปัญหาการปฎิเสธการคุ้มครองจากคนไร้บ้าน และกองสังคมสงเคราะห์นั้นไม่สามารถบังคับให้กลุ่มคนไร้บ้านมารับการคุ้มครองโดยไม่ยินยอมได้ส่งผลให้มีคนไร้บ้านจำนวนมากในพื้นที่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเสื่อมถอยลง เนื่องจากในมุมมองของคนทั่วไปในสังคมไทย มักถูกตีตราและตัดสินว่า เป็นคนที่สกปรก ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี เป็นขี้ขโมย และอาจก่ออาชญากรรมต่อผู้คนที่ผ่านไปมา

ในช่วงแรกเราจะดำเนินการติดต่อกับศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี ในเขตเทศบาลนครรังสิต เพื่อสอบถามความต้องการของทางศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข หลังจากนั้นเราจะทำการระดมทุนเพื่อนนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข และนำเงินบางส่วนมาสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคให้ผู้ เพื่อให้คนในศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / ไปช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการพักอาศัยให้ดีขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. การกำหนดโครงการและกลุ่มเป้าหมายก็คือ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี

2. การออกแบบโครงการหาข้อมูลของอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งราคาและคุณภาพ ก่อนจะจัดซื้อให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านพูนสุข และขอใบรับรองโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา    หนังสือใบรับรองโครงการ

3. การระดมทุนโครงการ

4. การจัดทำกิจกรรมโครงการเริ่มลงพื้นที่และทำกิจกรรมตามแพลนของโครงการ

5. การติดตาม และประเมินผลของโครงการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปพนพัชร์ อธิพัฒน์สุรกุล

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในห้องพัก เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ แผ่นกันลื่น ห้องละ 3000 บาท 5 ห้อง 15,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
15,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,500.00

ยอดระดมทุน
16,500.00