project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

น้องยูโร เตรียมผ่าตัดสะโพกครั้งที่ 4 หวังเดินได้

“น้องยูโร” อายุ 9 ขวบ มีพัฒนาการที่ล่าช้า มักมีอาการปวดหัวขณะเรียนและมีอาการเกร็งทั่วร่างกายอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้น้องยังป่วยเป็นโรคข้อสะโพกผิดปกติแต่กำเนิดที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อให้สามารถเดินได้ปกติเช่นเด็กทั่วไป

ระยะเวลาโครงการ 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ม.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

35,932 บาท

เป้าหมาย

35,750 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 70

สำเร็จแล้ว

“น้องยูโร” อายุ 9 ขวบ มีพัฒนาการที่ล่าช้า มักมีอาการปวดหัวขณะเรียนและมีอาการเกร็งทั่วร่างกายอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้น้องยังป่วยเป็นโรคข้อสะโพกผิดปกติแต่กำเนิดที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อให้สามารถเดินได้ปกติเช่นเด็กทั่วไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความหวังที่เดินได้เหมือนเพื่อน ๆ ของ “น้องยูโร”

“น้องยูโร” อายุ 9 ขวบ มีพัฒนาการที่ล่าช้า มักมีอาการปวดหัวขณะเรียนและมีอาการเกร็งทั่วร่างกายอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้น้องป่วยยังเป็นโรคข้อสะโพกผิดปกติแต่กำเนิดที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อให้สามารถเดินได้ปกติเช่นเด็กทั่วไป แต่ด้วยฐานะของครอบครัวและสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของน้อง ทำให้กว่าจะได้เริ่มต้นรักษาและรับการผ่าตัดก็เมื่ออายุ 3 ขวบ

และต้องผ่าตัดครั้ง 2 เพื่อดามเหล็กที่สะโพกทั้ง 2 ข้าง เมื่ออายุ 7 ขวบ จากนั้นใช้เวลาหัดเดิน 2 ปี หลังจากที่น้องยูโรเริ่มหัดเดินได้ แพทย์จึงได้นัดผ่าตัดครั้งที่ 3 เพื่อเอาเหล็กที่ดามสะโพก 2 และยึดเส้นเอ็นด้านหลังขา โดยใช้เหล็ก Y ดามแยกนิ้วเท้า เพื่อให้สามารถเดินทรงตัวได้ แต่น้องยังไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้และจำเป็นต้องใช้ไม้พยุง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนและทำกิจกรรมที่โรงเรียน ปัจจุบันน้องจึงต้องหยุดเรียน

ล่าสุดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นี้ แพทย์นัดผ่าตัด ครั้งที่ 4 แต่ครอบครัวของน้องยูโรกำลังลำบาก ไม่มีทุนทรัพย์พาน้องไปโรงพยาบาล ซื้ออาหารเสริมหรือนมที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายหรือจัดหาซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยหัดเดินให้น้องยูโรที่บ้านได้ วันนี้น้องยูโรได้แต่หวังว่าถ้าได้รับโอกาสผ่าตัดอีกครั้ง ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสามารถกลับมาเดินเองได้ปกติเหมือนกับเพื่อนๆ

ยังมีเด็กด้อยโอกาสกำลังตกในภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอีก มีความจำเป็นต้องการดูแลรักษาเฉพาะทางเป็นพิเศษ และได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลง

เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้แก่

1) เด็กเจ็บป่วยรุนแรง

2) เด็กพิการหรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

3) เด็กต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งที่เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุ

4) เด็กที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

1) ระยะเร่งด่วน

• สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง

• สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ

• ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

2) ระยะฟื้นฟู

• สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

• สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

3) ระยะยาว

• ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน

• มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพฟ

• ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางพบแพทย์ รพ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม. 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง 21,500.00
2 ค่านมและอาหารเสริม 1 ปี 7,200.00
3 ค่าอุปกรณ์ช่วยหัดเดิน และของใช้จำเป็นอื่น ๆ 1 ปี 3,800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
32,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,250.00

ยอดระดมทุน
35,750.00