project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กกำพร้า

การมีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ด้วยสภาพพื้นที่ของมูลนิธิพัฒนกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา ต้องใช้น้ำจากบ่อนํ้าบาดาลในการอุปโภค บริโภค ขณะนี้มูลนิธิฯ ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอุปโภค และเครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภค เพราะน้ำเป็นสนิมเหล็กจึงมีความจำเป็นต้องล้างเครื่องกรองน้ำปีละ 2 ครั้ง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก อยากชวนทุกคนมาสนับสนุนน้ำสะอาดให้น้องทั้ง 160 คนกัน

ระยะเวลาโครงการ 20 เม.ย. 2567 ถึง 20 พ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ศูนย์การเรียนบ้านนานา), ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน)

ยอดบริจาคขณะนี้

104,940 บาท

เป้าหมาย

104,940 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 241

สำเร็จแล้ว

การมีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ด้วยสภาพพื้นที่ของมูลนิธิพัฒนกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา ต้องใช้น้ำจากบ่อนํ้าบาดาลในการอุปโภค บริโภค ขณะนี้มูลนิธิฯ ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอุปโภค และเครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภค เพราะน้ำเป็นสนิมเหล็กจึงมีความจำเป็นต้องล้างเครื่องกรองน้ำปีละ 2 ครั้ง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก อยากชวนทุกคนมาสนับสนุนน้ำสะอาดให้น้องทั้ง 160 คนกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ในนาม "ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก ( บ้านนานา )" มีระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันรวม 21 ปี โดยการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนขอทาน และเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนผลไม้และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย จ.เชียงราย
กลุ่มเด็กขอทานดังกล่าวจะมีสภาพปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากการไม่ใด้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ใช้แรงงาน และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติดตามคนในครอบครัว ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ ในชีวิตต่อไป

ปัจจุบันมูลนิธิฯ​ ใช้น้ำจากบ่อนํ้า บาดาลในการอุปโภค บริโภคเนื่องจากมูลนิธิ​ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงไม่สามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาได้ทำให้มูลนิธิฯ​ ประสบปัญหานํ้าดื่ม​ไม่สะอาด มูลนิธิฯ มีบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด 2 บ่อ​ และเครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ เพราะน้ำเป็นสนิมเหล็กจึงมีความจำเป็นต้องล้างเครื่องกรองน้ำปีละ 2ครั้ง เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดมาใช้ในการอุปโภค บริโภค  ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เด็กๆ เป็นผงผื่นคัน และเป็นแผลบนศีรษะ จำนวน 30 คนและเป็นผงผื่น คันอย่างรุนแรง จำนวน 5 คน


ขณะเดียวกัน ในช่วงฤดูแล้ง ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีเชื้อโรคปะปนมา ซึ่งมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จากการดื่มน้ำและใช้น้ำที่ไม่สะอาด จากสภาพดังกล่าว ทางมูลนิธิ​ฯ จำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาน้ำไม่สะอาดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือการล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ  โดยมีค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรอง คือ 

เปลี่ยนสารกรองหลังบ้าน เป็นแทงก์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 2 ถัง ครั้งละ 15,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง 15,000x2 = 30,000 บาท

เปลี่ยนสารกรองสำหรับน้ำดื่ม กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน ขนาดรุ่น One Stop 6 Q จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนสารกรองปีละ 1 ครั้ง ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่และ มีจำนวน เด็ก และ เยาวชน อาศัยอยู่ 160 คนโดยแยกพื้นที่ออก เป็นพื้นที่บ้านพักเด็กหญิง และ บ้านพักเด็กชายจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีจุดน้ำดื่ม ให้กับเด็กๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และมีน้ำดื่มที่สะอาด รวมถึงซื้อตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 2 ก๊อก 1 เครื่อง  พร้อมแก้วเพื่อใช้งานด้วย 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ระดมทุน สำหรับงบประมาณ

2.ติดต่อหาช่างล้างเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้เข้ามาทำความสะอาดเครื่องกรอง พร้อมให้คำแนะนำกับเด็กๆ 

3.ดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดในมูลนิธิพันพธกิจเด็กและชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาว เจนจิรา  แลเชอกู่

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรอง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แทงก์น้ำหลังบ้าน จำนวน 2 ถัง ถังละ 7,500บาท ราคา 15,000 บาท/ ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง 15,000X2=30,000 บาท 4 ถัง 30,000.00
2 ค่าล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรองสำหรับน้ำดื่ม กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน ขนาดรุ่น One Stop 6 Q เปลี่ยนสารกรองปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1 ชุด 1 ชุด 45,000.00
3 ตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 2 ก๊อก 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท ค่าท่อ PVC และค่าวัสดุอุปกรณ์เดินระบบน้ำ จำนวน 1 จุด 2,000 บาท 1 จุด 20,000.00
4 ค่าแก้วน้ำดื่ม จำนวน 20 ใบ 20ใบx20บาท=400 บาท 20 ใบ 400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
95,400.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
9,540.00

ยอดระดมทุน
104,940.00