project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย

จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดครั้งที่ 2 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาโครงการ 18 พ.ค. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

921,800 บาท

เป้าหมาย

921,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 158

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเครื่องวัดออกซิเจน 2,398 เครื่อง ให้ 126 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

4 กันยายน 2021

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) และส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 126 แห่งทั่วประเทศ  มีรายละเอียด ดังนี้

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 1 จำนวน 39 โรงพยาบาล

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 2 จำนวน 87 โรงพยาบาล


รูปภาพและข้อความขอบคุณจากโรงพยาบาล


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินกว่าศักยภาพการรองรับผู้ติดเชื้อในสถานพยาบาลโดยทั่วไป ทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่โรงพยาบาลสนามและศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อเหล่านี้ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ ๆ คือ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบและเฝ้าระวังอาการ รวมถึงพัฒนาการของโรคในผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำลายระบบทางเดินหายใจจนผู้ติดเชื้อมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำและเข้าขีดอันตราย ในบางครั้งการติดต่อประสานงานเพื่อนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการทรุดหนักเข้าห้องฉุกเฉินก็กระทำการได้ไม่ทันเวลา

     เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Portable Pulse Oximeter) นั้นมีขนาดเล็กราคาไม่แพงมาก สามารถนำมาใช้เสริมศักยภาพการทำงานของโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อ และศูนย์บริการทางสาธารณสุขได้ทุกหนแห่ง เพื่อช่วยในการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

     ยกตัวอย่างเช่น หากวัดระดับออกซิเจนในเลือกด้วยเครื่อง Pulse Oximeter แล้วพบว่า ค่าต่ำกว่า 90% ก็แสดงว่าปอดเริ่มทำงานบกพร่อง ต้องรีบเอาหน้ากากออกซิเจนมาให้และเผ้าระวังเป็นพิเศษ หากไม่มีเครื่อง Pulse Oximeter คนไข้จะไม่รู้ตัวว่าปอดมีปัญหาจนกว่าลงไปถึง 80% ทำให้เกิดอาการหน้ามืดและอาจจะปฐมพยาบาลไม่ทัน ซึ่งผู้ป่วยบางคนร่างกายแข็งแรง ทำให้เชื้อไม่ทำเข้าไปทำลายปอดมาก ก็สามารถรักษาตามอาการไปจนหาย แต่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือภูมิไม่แข็งแรงก็มีความเสี่ยงที่เชื้อจะลงปอดมากกว่า ถ้าตรวจเจอเร็วก็สามารถช่วยได้ทันท่วงที โดยเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ขนาดพกพานี้ สามารถช่วยให้แพทย์และพยาบาลวัดระดับออกซิเจนของผู้ป่วยได้ 3-5 ครั้งต่อคนต่อวัน ซึ่งทั่วถึงกว่าเครื่องวัดออกซิเจนขนาดใหญ่และมีราคาแพงที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

     ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล ได้ทำการจัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพาจำนวน 4,000 เครื่อง เพื่อจัดส่งไปให้กับหน่วยงานทางสาธารณสุขที่แสดงเจตจำนงขอรับบริจาค โดยตรงผ่านทางแพทย์ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม ฯ และ เพจฝ่าไข้ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งเมืองกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้ต้องจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพาเพิ่มเติมอีก 2,000 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการทั่วประเทศที่ติดต่อขอรับบริจาคเข้ามาในขณะนี้

     โครงการนี้จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานที่แสดงความจำนงเข้ามาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะจัดสรรให้อย่างน้อยแห่งละ 10-15 เครื่องหรือมากกว่าตามความจำเป็นและจำนวนผู้ติดเชื้อที่รับไว้ในโรงพยาบาล และศูนย์บริการทางสาธารณสุข จำนวน 137 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้ หมายเหตุ

  • จำนวนและรายชื่อของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่จะได้รับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
  • ส่วนหน่วยงานหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใดที่มีความสนใจขอรับบริจาค เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด กรุณาติดต่อเข้ามาที่เพจฝ่าไข้ https://www.facebook.com/farkhai.th/ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อจัดส่งอุปกรณ์ต่อไป 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

มูลนิธิอานันทมหิดล


สามารถติดตามอัพเดทต่างๆได้ที่ผ่านเพจ "ฝ่าไข้" ของทางชมรมผู้รับพระราชทานทุน 

มอบเครื่องวัดออกซิเจน 2,398 เครื่อง ให้ 126 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

4 กันยายน 2021

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) และส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 126 แห่งทั่วประเทศ  มีรายละเอียด ดังนี้

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 1 จำนวน 39 โรงพยาบาล

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 2 จำนวน 87 โรงพยาบาล


รูปภาพและข้อความขอบคุณจากโรงพยาบาล


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Fingertip Pulse Oximeter YK-80) ราคาเครื่องละ 419.00 บาท 2000 เครื่อง 838,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
838,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
83,800.00

ยอดระดมทุน
921,800.00