project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม

ส่งต่อความสุข สู้ความหิว ลดอาหารส่วนเกิน Food Rescue Program

ภารกิจส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการจากมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ให้แก่ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพ ฯ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งชุมชนส่วนมากประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

425,070 บาท

เป้าหมาย

3,300,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 13%
391 วัน จำนวนผู้บริจาค 233

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

วิกฤตการณ์อาหารเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทย ครัวเรือนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ภายใต้เส้นความยากจนยังคงเผชิญกับความท้าทายในการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ เนื่องจากไม่สามารถเอื้อมมือถึงอาหารเหล่านั้นได้ ในทางตรงกันข้ามอาหารที่กินได้จำนวนมากถูกทิ้งอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยไม่ได้ถูกนำไปรับประทาน หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะของประเทศไทยมีส่วนทำให้เกิดปัญหาขยะอาหารจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการฝังกลบขยะอาหารจำนวนมาก นำไปสู่มลพิษและภาวะโลกร้อน สิ่งเหล่านี้กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในชุมชน

แนวทางการแก้ เเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ SOS รับรองว่าอาหารส่วนเกินทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมดถูกนำส่งไปถึงชุมชนท้องถิ่น และลดขยะอาหารที่อาจจบลงด้วยการฝังกลบ ซึ่งป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาค

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

1. บรรเทา เยียวยา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงอาหารที่ดีและถูกหลักโภชนาการอย่างเท่าเทียม

2. การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารแก่กลุ่มผู้ขาดแคลน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ลดปัญหาขยะอาหารในระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารในประเทศไทย

2. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากอาหารส่วนเกิน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระบบการทำงานของมูลนิธิในทุก ๆ วันโดยปกติแล้วจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ระบบจัดการผู้รับบริจาคอาหาร หรือชุมชนผู้รับ  

1.ระบบจัดการผู้รับบริจาคอาหาร หรือชุมชนผู้รับ  

2.ระบบการรับบริจาคอาหารส่วนเกินดังภาพข้างต้น ในส่วนของโครงการรักษ์อาหารนั้นเป็นโครงการส่วนขยายจากระบบการทำงานข้างต้นโดยจะเป็นส่วนที่อยู่ก่อนการบริจาคอาหารให้แก่ชุมชนโดยตรง ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกวัน

ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินงานของครัวรักษ์อาหารจึงมีดังนี้

1.ติดต่อหัวหน้าชุมชนที่เป็นผู้รับบริจาคอาหารจากทางมูลนิธิ ฯ อยู่แล้ว และมีความเข้าใจเรื่องอาหารส่วนเกินเป็นอย่างดี เพื่อแนะนำและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่

2.ตรวจสอบความพร้อมของชุมชนว่ามีสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดแจกจ่ายอาหารชุมชนครบครันหรือไม่ หากมีความพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางอาหารของมูลนิธิ ฯ จะเข้าไปแนะนำการจัดตั้ง และความปลอดภัยให้กับชุมชน

3.ประสานงานกับทีมรถรับบริจาคอาหารส่วนเกินเพื่อนำวัตถุดิบแบ่งออกเป็นสามส่วน

 • ส่วนที่หนึ่งส่งให้หัวหน้าชุมชน เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายต่อกับผู้อาศัยในชุมชน
 • ส่วนที่สองมาส่งให้กับครัว เพื่อนำวัสถุดิบไปทำอาหารแล้วแจกจ่ายให้ชุมชนอื่น
 • ส่วนที่สามนำอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนห่างไกล

  4.ประสานงานกับหัวหน้าชุมชนเพื่อจัดเตรียมจำนวนผู้รับอาหารที่มีความเดือนร้อน และจัดเตรียมด้านการสื่อสาร

  5.เมื่อถึงวันนัดหมาย หัวหน้าชุมชนจะมารับอาหารตามจุดนัดหมายเพื่อรอแจกจ่าย

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาขยะอาหาร และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารภายในประเทศไทยโดยการใช้ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเข้าไปรับอาหารส่วนเกิน (อาหารไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้แล้ว เช่น อาหารหน้าตาไม่สวย หรือใกล้ถึงวันหมดอายุ) จากซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนรายได้ต่ำที่มีข้อจำกัดในการได้รับอาหารที่ดีและเพียงพอในแต่ละวัน


  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
  1 ค่าดำเนินการส่งต่ออาหาร (5 บาทต่อมื้อ) 600,000 3,000,000.00
  รวมเป็นเงินทั้งหมด
  3,000,000.00
  ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
  300,000.00

  ยอดระดมทุน
  3,300,000.00

  บริจาคให้
  ส่งต่อความสุข สู้ความหิว ลดอาหารส่วนเกิน Food Rescue Program

  เลือกการบริจาค

  จำนวนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

  คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

  ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

  การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

  สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


  ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

  ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน