project สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาป่าน่าน

FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ป่าชุมชนม่อนหินแก้ว), ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ป่าชุมชนบ้านม่วงเนิ้ง)

ยอดบริจาคขณะนี้

41,041 บาท

เป้าหมาย

165,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
93 วัน จำนวนผู้บริจาค 30

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผืนป่าน่านถือเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญมากต่อประเทศไทยไม่เฉพาะสำหรับประชาชนในจังหวัดน่านหรือพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่านซึ่งคิดเป็นกว่า 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยา หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ได้ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ อ.ปัว อ.ภูเพียง และ อ.เวียงสา เป็นเวลากว่า 6 ปี ในการดูแลฟื้นฟูป่าชุมชนรวมถึงพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นไร่ข้าวโพดที่แห้งแล้ง พื้นที่รวมกว่า 1,354 ไร่ ให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจาก FORRU พบว่าพื้นที่ป่าเหล่านี้มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยประกอบด้วยพรรณไม้มากกว่า 112 ชนิด ความหลากหลายของนกกว่า 101 ชนิด รวมถึงสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากการเป็นแหล่งผลิตน้ำและอากาศสะอาด การดูดซับคาร์บอน 37.8 – 83.2 ตันคาร์บอนต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ตำกว่าปีละ 23 ล้านบาท

 อย่างไรก็ดี พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากไฟป่าที่อาจเผาทำลายพื้นที่ป่าและเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้างในช่วงฤดูแล้งของทุก ๆ ปี ที่ผ่านมาสมาชิกชุมชนต่างทุ่มเทรวมกันทำงานเป็นอาสาสมัครดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้เอาไว้ให้ปลอดภัยจนสามารถฟื้นฟูเติบใหญ่เช่นในปัจจุบัน แม้มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น

 ครั้งนี้ FORRU และ The Next Forest จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนชุมชนในการดูแลป้องกันไฟป่าโดยการจัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ สำหรับฤดูไฟป่าที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งคาดกันว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 และรักษาผืนป่าให้ดำรงอยู่สร้างคุณประโยชน์ให้กับเราอย่างยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่า

2.สรุปขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าในเขตป่าชุมชน

3.เริ่มการจัดทำแนวกันไฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2567

4.จัดชุดเฝ้าระวังยามไฟโดยคนในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

5.ตรวจสอบแนวกันไฟอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม โดยการกวาดเศษใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งออกจากแนวกันไฟ

6.ทีมงานจาก The Next Forest และ FORRU ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าหลังผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง

7.สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคนในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการดูแลรักษาป่าจังหวัดน่านต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการดูแลรักษาป่าน่านเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ภายใต้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการที่ปรึกษาและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟ 10,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 1 ครั้ง (ในช่วงฤดูแล้ง) 10 พื้นที่ 100,000.00
2 ค่าจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ 5,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 1 ครั้ง (ตลอดช่วงฤดูแล้ง) 10 พื้นที่ 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

บริจาคให้
ดูแลรักษาป่าน่าน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน