project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบ้านอมสูง อ.แม่แจ่ม

เด็กในหมู่บ้านอมสูงยากที่ไปโรงเรียน เพราะอยู่ในพื้นห่างไกลทำให้เด็ก จึงมีความเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง ที่จัดการนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การศึกษาให้เด็กเหล่านี้

Duration 01 ก.ค. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: หมู่บ้านอมสูง หมู่ 11 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านอมสูง)

Current donation amount

24,765 THB

Target

117,188 THB
ดำเนินการไปแล้ว 21%
52 days left จำนวนผู้บริจาค 44

เด็กในหมู่บ้านอมสูงยากที่ไปโรงเรียน เพราะอยู่ในพื้นห่างไกลทำให้เด็ก จึงมีความเป็นต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง ที่จัดการนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การศึกษาให้เด็กเหล่านี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูง มีประโยชน์ต่อชุมชนชาวหมู่บ้านอมสูงเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สอนสำหรับการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน เช่น สอนทอผ้า ทำอาหาร และห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านอมสูงยังเป็นสามารถใช้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานสำหรับแพทย์อาสาหรือศูนย์สุขภาพที่ลงตรวจสุขภาพให้กับชุมชน

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เดิมของบ้านอมสูงมีขนาดเล็กและคับแคบ ประกอบกับเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับคนในชุมชนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาสถานที่เดิม จึงไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทางผู้นำชุมชนจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสันติสุขที่ได้มีโอกาสลงเยี่ยมเยียนชุมชนและได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคน จึงพบว่าศูนย์การเรียนรู้นี้มีความสำคัญต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะศูนย์เดิมที่มีขนาดเล็กจะปรับพื้นที่เป็นศูนย์เด็กเล็กสำหรับเด็กวัย 3 ปี ถึง 6 ปี

ปัจจุบัน อาคารศูนย์การเรียนของชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมสูงสร้างเสร็จแล้วด้วยงบประมาณจากการระดมทุนของเพจ ʜᴇʟᴘ ᴋᴇᴇᴘᴇʀ คนจิตอาสา แต่ยังขาดในส่วนของพื้นที่ภายในที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น ในส่วนของการปูกระเบื้องของพื้นอาคารเรียน รวมถึงวัสดุในการกั้นห้องเรียน สำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุด และห้องสอนวิชาชีพสำหรับชาวบ้าน รวมถึงชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่นเครื่องปริ้นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการถ่ายสำเนาเอกสารให้กับชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ทางมูลนิธิสันติสุข จึงจัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในถิ่นทุรกันดาร

การแก้ปัญหา

ช่วยให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการเรียนขนาดกว้างขึ้น สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับการเรียน และชาวบ้านในชุมชน จะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านอมสูงยังเป็นพื้นที่ของหน่วยงานสำหรับแพทย์อาสาหรือศูนย์สุขภาพที่ลงตรวจสุขภาพให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ กระเบื้องปูพื้นอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”บ้านอมสูง

1.เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนพื้นที่บ้านอมสูง จ.เชียงใหม่

2.จัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโครงการช่วยเหลือ

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กระเบื้องปูพื้น เครื่องปริ้นเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอมสูง

4. ประสานงานกับครูในชุมชน และติดตามผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

คุณลินดา สุทธวงค์ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40X40 (155 กล่อง ) กล่องละ 169 บาท ( 1กล่อง = 1 ตรม.) 155 26,195.00
2 ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง (10 ตัว ตัวละ 399 บาท) 10 3,990.00
3 ทรายหยาบ (10 คิว คิวละ 600 บาท) 10 6,000.00
4 ปูนซีเมนต์ ( 100 ถุง ถุงละ 157 บาท) 100 15,700.00
5 ปูนยาแนว ( 31 ถุง ถุงละ 60 บาท) 31 1,860.00
6 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วันละ 1,000 บาท จำนวน 10 วัน 7 10,000.00
7 ค่าขนวัสดุ/อุปกรณ์ขึ้นพื้นที่ เที่ยวละ 3,200 บาท จำนวน 3 เที่ยว 3 9,600.00
8 เครื่องปริ้น Epson l3250 จำนวน 1 เครื่อง 1 5,190.00
9 ค่าแรงงาน 10 คน (คนละ 400 วัน ) ทั้งหมด 7 วัน = 400*10 คน 4,000*7 วัน 10 28,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
106,535.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,653.50

ยอดระดมทุน
117,188.50

Donate to
ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบ้านอมสูง อ.แม่แจ่ม

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends