Resource

รูป icon
รูป icon

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การขอเงินคืน

 • ผู้บริจาคสามารถขอเงินคืนได้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว

วิธีขอเงินคืน

 1. ผู้ทำรายการบริจาคเขียนอีเมลมาหาเทใจที่ info@taejai.com ระบุหัวข้อเรื่อง "ขอยกเลิกการบริจาคและคืนเงิน" 
 2. แจ้งหมายเลขการบริจาค หรืออีเมลที่ทำรายการบริจาคไว้ พร้อมระบุเหตุผลการขอยกเลิกและคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงิน

 1. กรณีชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต การดำเนินการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน
 2. กรณีชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay
  1. หากชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผู้บริจาคจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 45 วัน หลังได้รับอนุมัติการคืนเงินจากทีม Rabbit LINE Pay
  2. หากชำระด้วยกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ระบบจะทำการคืนเงินไปยังกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ทันทีที่มีการยกเลิกรายการ
 3. กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน QR Code Promptpay ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 4. กรณีชำระเงินด้วยบัญชีธนาคาร  เทใจจะขอข้อมูลบัญชี เพื่อทำเรื่องคืนเงินภายใน 15 วันทำการ