Resource

รูป icon
รูป icon

หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการบริจาค

ปกติแล้วคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันว่าเทใจได้รับยอดที่คุณบริจาค

หากคุณเช็คใน inbox ไม่เจอ บางครั้งอาจจะอยู่ในกล่อง Spam หรือ Junk Mail