Resource

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การขอเงินคืน

  • ผู้บริจาคสามารถขอเงินคืนได้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว

วิธีขอเงินคืน

  1. ผู้ทำรายการบริจาคเขียนอีเมลมาหาเทใจที่ info@taejai.com ระบุหัวข้อเรื่อง "ขอยกเลิกการบริจาคและคืนเงิน"
  2. แจ้งหมายเลขการบริจาค หรืออีเมลที่ทำรายการบริจาคไว้ พร้อมระบุเหตุผลการขอยกเลิกและคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงิน

  1. กรณีชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต การดำเนินการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน
  2. กรณีชำระเงินด้วย Rabbit LINE Pay
    1. หากชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผู้บริจาคจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 45 วัน หลังได้รับอนุมัติการคืนเงินจากทีม Rabbit LINE Pay
    2. หากชำระด้วยกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ระบบจะทำการคืนเงินไปยังกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ทันทีที่มีการยกเลิกรายการ
  3. กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน QR Code Promptpay หรือบัญชีธนาคาร  เทใจจะขอข้อมูลบัญชี เพื่อทำเรื่องคืนเงินภายใน 15 วันทำการ