ผลการค้นหา "ไฟป่า"

 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  เป้าหมาย

  187,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 17
 • สิ่งแวดล้อม

  สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ต้านภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมชุมชนต้นน้ำน่าน

  ลำน้ำมวบจะประสบปัญหาแห้งขอดในหน้าแล้ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปีชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำ พอถึงฤดูฝนน้ำหลากก็จะถูกน้ำพัดหายไปหมด ฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนให้กับ 18 หมู่บ้าน 1,650 หลังคาเรือน

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 34
 • ภัยพิบัติ

  อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การดูแลป้องกันและดับไฟป่ายังมีอุปสรรคที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ในการจัดการ จึงเห็นควรระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

  เป้าหมาย

  145,876 บาท
  ดำเนินการแล้ว 54%
  6 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 209
 • สิ่งแวดล้อม

  ดูแลรักษาป่าน่าน

  FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 31%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 68
 • สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  กองทุนป้องกันไฟป่าชุมชนบ้านพุยาง จ.ราชบุรี

  สนับสนุนการป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนบ้านพุยาง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยการทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนและอยู่ยามเฝ้าระวัง เพื่อรักษาแปลงฟื้นฟูป่า 12 ไร่ รวมถึงป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ในช่วงหน้าแล้ง

  เป้าหมาย

  57,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 66%
  6 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84
 • รายเดือน อื่นๆ

  กองทุนมูลนิธิกระจกเงา

  ที่ผ่านมาเรามักเจอสถาการณ์ที่คาดไม่ถึง ภัยพิบัติ ไฟป่า ติดตามคนหาย ฯลฯ มูลนิธิกระจกเงาพยายามอย่างยิ่งที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ปัญหาสังคมได้ทันท่วงที ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงาไปด้วยกัน

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  251 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 351
 • สิ่งแวดล้อม

  ปลูกให้เป็นป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  ชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 21 ไร่ ในพื้นที่พุทธสถาน สมณคีรี ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 565 ต้น ตลอด 2 ปี พร้อมบริหารจัดการกักเก็บน้ำในแปลง ปลูกเสริม และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับอาสาและนักเรียนในพื้นที่

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  190 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 64
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ภัยพิบัติ

  กองทุนฮอมใจ๋ จ้วยสูงวัยประสบภัยพิบัติ (Disaster Response for the Elderly Fund)

  กองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินตามฤดูกาลของภัย เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีสถานะ ไม่สามารถเข้าถึงในการช่วยเหลือ พร้อมกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เกิดจากผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ และมีความรุนแรง ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงต้องเผชิญความเสี่ยงตามฤดูกาล เช่น น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันในฤดูหนาว ขณะที่ฤดูร้อนเราต้องเจอปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน พายุฤดูร้อน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที

  เป้าหมาย

  1,768,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  251 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 161