ความคืบหน้า ตู้เทใจและตะกร้าเทใจ

ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020

ตู้เทใจเรื่องราวดีๆที่อยากแบ่งปัน“ไม่มีมาหยิบไปมีเหลือใช้ให้แบ่งปัน”ตู้เทใจเริ่มเปิดข้ึนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 5 จุด ได้แก่ หน้าบ้านลูกเหรียง / บริเวณชุมชนคูหามุข / บริเวณร้านตะกง แกงในเมืองยะลา / ชุมชนท่าสาป / ชุมชนบาโงยซิแน โดยผู้รับผิดชอบตู้เทใจจะทยอยนําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เคร่ืองใช้ มาใส่ตู้เทใจ เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนอาหารหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ได้มา หยิบไปตามความเหมาะสมเพื่อดํารงชีพของตนเองและผู้ที่มีสิ่งของที่อยากจํานํามาแบ่งปันแก่ผู้อื่นก็สามารถ นํามาใส่ตู้เทใจซึ่งหลังจากทที่ําการลงอาหารเครื่องดื่มขนมมีผู้คนได้นําผลผลิตทางการเกษตรมาเติมในตู้เทใจ ไม่ว่าจะเป็น พริก แตงกวา ตะไคร้ รวมไปถึงอินทผาลัมผลไม้ที่ใช้เปิดบวชในช่วงเดือนรอมฏอน และยังมี หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่คนละแวกนั้นนํามาใส่ในตู้เทใจ สําหรับการเติมของในตู้เทใจท่ีผ่านมาผู้ดูแลตู้ ได้ทยอยเติมสิ่งของเป็นระยะๆ ตั้งแต่วันที่ 12,13,15,16,19,20,23,29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 1 มิถุนายน ปัจจุบัน

โดยลูกเหรียงทําหน้าท่ีซื้ออาหารไปเพิ่มเติมในตู้เทใจในทุกๆ5 วัน เพ่ือให้อาหารมีหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกระตุ้นชุมชนให้มีการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งน้ีกิจกรรมตู้เทใจที่เกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการแบ่งปันกับผู้อื่นซึ่งทําให้ เห็นว่าคนในชุมชนมีความและห่วงใย มีน้ําใจที่ร้วมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆท่ี เกิดขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข่างจะเลวร้ายในปัจจุบัน

กิจกรรม”ตะกร้าอาหารเทใจ”

เริ่มเปิดครัวไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน. ในพื้นที่ บ้านระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ ตําบลเกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ได้รับการตอบรับที่ดีมากของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ หรือคน สูงอายุที่อยู่ในชุมชน กิจกรรมตะกร้าอาหารเทใจนี้ทําให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นว่ามีความร่วมมือกันมากเพียงใด ทุกคนช่วยแบ่งปัน ผัก ผลไม้ มาช่วยกันปรุงอาหารโดยไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนมาด้วยใจตามชื่อตะกร้าอาหารเทใจ และอาสาปรุงอาหารในแต่ละมื้อ เห็นความร่วมมือของทุกช่วงวัย ไม่จะเป็น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ตลอดจนผู้สูงอายุ ทําให้เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ โดยการขนส่งเราใช้พาหนะ เป็นรถโชเลย์ในการนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิค- 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บางครอบครัวกินอาหารแห้งมายาวนาน พอได้มากินอาหารปรุงสดใหม่ๆ บอกว่ามันคือ "สวรรค์เลย" ทีมทําอาหารก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนเมนูอาหารให้ทุกคน

กิจกรรมตะกร้าชุมชนทําให้เด็ก ๆ ในชุมชนอิ่มท้องและอิ่มใจกันถ้วนหน้าและที่สําคัญไปกว่าการ แบ่งปันผ่านกับข้าว ผ่านข้าวคือรอยยิ้มที่ดีใจของคนในชุมชน อย่างน้อยทําให้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย เพียงใดก็ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่จะพาเราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน