project อื่นๆ

ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

88,318 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 61

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้า ตู้เทใจและตะกร้าเทใจ

18 มิถุนายน 2020

ตู้เทใจเรื่องราวดีๆที่อยากแบ่งปัน“ไม่มีมาหยิบไปมีเหลือใช้ให้แบ่งปัน”ตู้เทใจเริ่มเปิดข้ึนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 5 จุด ได้แก่ หน้าบ้านลูกเหรียง / บริเวณชุมชนคูหามุข / บริเวณร้านตะกง แกงในเมืองยะลา / ชุมชนท่าสาป / ชุมชนบาโงยซิแน โดยผู้รับผิดชอบตู้เทใจจะทยอยนําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เคร่ืองใช้ มาใส่ตู้เทใจ เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนอาหารหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ได้มา หยิบไปตามความเหมาะสมเพื่อดํารงชีพของตนเองและผู้ที่มีสิ่งของที่อยากจํานํามาแบ่งปันแก่ผู้อื่นก็สามารถ นํามาใส่ตู้เทใจซึ่งหลังจากทที่ําการลงอาหารเครื่องดื่มขนมมีผู้คนได้นําผลผลิตทางการเกษตรมาเติมในตู้เทใจ ไม่ว่าจะเป็น พริก แตงกวา ตะไคร้ รวมไปถึงอินทผาลัมผลไม้ที่ใช้เปิดบวชในช่วงเดือนรอมฏอน และยังมี หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่คนละแวกนั้นนํามาใส่ในตู้เทใจ สําหรับการเติมของในตู้เทใจท่ีผ่านมาผู้ดูแลตู้ ได้ทยอยเติมสิ่งของเป็นระยะๆ ตั้งแต่วันที่ 12,13,15,16,19,20,23,29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 1 มิถุนายน ปัจจุบัน

โดยลูกเหรียงทําหน้าท่ีซื้ออาหารไปเพิ่มเติมในตู้เทใจในทุกๆ5 วัน เพ่ือให้อาหารมีหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกระตุ้นชุมชนให้มีการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งน้ีกิจกรรมตู้เทใจที่เกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการแบ่งปันกับผู้อื่นซึ่งทําให้ เห็นว่าคนในชุมชนมีความและห่วงใย มีน้ําใจที่ร้วมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆท่ี เกิดขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข่างจะเลวร้ายในปัจจุบัน

กิจกรรม”ตะกร้าอาหารเทใจ”

เริ่มเปิดครัวไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน. ในพื้นที่ บ้านระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ ตําบลเกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ได้รับการตอบรับที่ดีมากของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ หรือคน สูงอายุที่อยู่ในชุมชน กิจกรรมตะกร้าอาหารเทใจนี้ทําให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นว่ามีความร่วมมือกันมากเพียงใด ทุกคนช่วยแบ่งปัน ผัก ผลไม้ มาช่วยกันปรุงอาหารโดยไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนมาด้วยใจตามชื่อตะกร้าอาหารเทใจ และอาสาปรุงอาหารในแต่ละมื้อ เห็นความร่วมมือของทุกช่วงวัย ไม่จะเป็น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ตลอดจนผู้สูงอายุ ทําให้เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ โดยการขนส่งเราใช้พาหนะ เป็นรถโชเลย์ในการนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิค- 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บางครอบครัวกินอาหารแห้งมายาวนาน พอได้มากินอาหารปรุงสดใหม่ๆ บอกว่ามันคือ "สวรรค์เลย" ทีมทําอาหารก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนเมนูอาหารให้ทุกคน

กิจกรรมตะกร้าชุมชนทําให้เด็ก ๆ ในชุมชนอิ่มท้องและอิ่มใจกันถ้วนหน้าและที่สําคัญไปกว่าการ แบ่งปันผ่านกับข้าว ผ่านข้าวคือรอยยิ้มที่ดีใจของคนในชุมชน อย่างน้อยทําให้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย เพียงใดก็ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่จะพาเราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จากการมีมาตราการป้องกันการระบาด ทำให้เจ้าของกิจกการหลายแห่งปิดกิจการ ลูกจ้างเหล่านี้...ตกงาน

ผู้ใช้แรงงานที่เคยเดินทางข้ามจังหวัด, อำเภอ หรือข้ามไปทำงานฝั่งมาเลเซีย ...ตกงาน

ปี 2561 นับเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุดในประเทศ และในปีเดียวกัน จังหวัด 2561 แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตากเป็น 5 จังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุด จังหวัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดน หรืออยู่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้

สภาพปัญหาที่ผ่านมา โครงการเติมของให้ตู้เทใจ จึงเกิดขึ้น

ไม่มีมาหยิบไป มีเหลือใช้ให้แบ่งปัน...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ติดตั้ง เทใจดอทคอมร่วมกับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้ติดตั้ง “ตู้เทใจ” ที่ จ.ยะลา เพื่อการแบ่งปันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะ ในตู้จะมีทั้งข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม อินทผาลัม ขนมหวาน ตู้เทใจตอนนี้มี จำนวน 5 ตู้ ประกอบด้วย

  1. หน้าบ้านลูกเหรียง 1 ตู้
  2. หน้าชุมชนคูหามุข 1 ตู้
  3. หน้าร้านตะกงแกง 1 ตู้
  4. หน้า ชุมชน ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา 1 ตู้
  5. หน้า ชุมชน ต.ท่าสาป  1 ตู้

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ตะกร้าเทใจ (ครัวชุมชน) อีก 3 จุดใน จ.นราธิวาสและปัตตานี โดยการตระกร้าดังกล่าวจะมีทั้งอาหารแห้งและอาหารสดเพื่อให้คนในชุมชนไปทำอาหารเลี้ยงเด็กในชุมชนด้วยกัน 3 จุดประกอบด้วย

  1. กลุ่มผู้หญิงแปรรูปอาหารท้องถิ่นอำเภอแว้ง    ที่อยู่ เลขที่ 128/2 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
  2. กลุ่มเยาวชนน้ำใส  ที่อยู่ เลขที่ 36/1 หมู่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
  3. กลุ่มสตรีลูกหยีบ้านระแว้ง  ที่อยู่ เลขที่ 16/1ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โดยผู้รับผิดชอบตู้ จะทยอยนำอาหารลงตู้ในวันที่ไม่มีอาหารมาแบ่งปัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สลับกับผู้แบ่งปันในพื้นที่ โดยเราจะเติมเมื่อไม่มีอาหารในตู้ เพื่อให้มีการกระจายและแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอ

การอยู่รอดให้ได้ในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเติมตู้เทใจให้เต็มได้!!


แนวทางการทำงาน

1.อาสาสมัครในพื้นที่และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ตรวจดูความเรียบร้อยของตู้ทุก1-2 วัน

2.จัดหาอาหารที่จำเป็นเพื่อคอยเติมตู้ดังกล่าว

3.ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เดือนร้อนสามารถหยิบของที่ตู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

4.ประชาสัมพันธ์ให้คนต้องการแบ่งปันมาเติมของที่ตู้

เจ้าของโครงการความคืบหน้า ตู้เทใจและตะกร้าเทใจ

18 มิถุนายน 2020

ตู้เทใจเรื่องราวดีๆที่อยากแบ่งปัน“ไม่มีมาหยิบไปมีเหลือใช้ให้แบ่งปัน”ตู้เทใจเริ่มเปิดข้ึนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 5 จุด ได้แก่ หน้าบ้านลูกเหรียง / บริเวณชุมชนคูหามุข / บริเวณร้านตะกง แกงในเมืองยะลา / ชุมชนท่าสาป / ชุมชนบาโงยซิแน โดยผู้รับผิดชอบตู้เทใจจะทยอยนําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เคร่ืองใช้ มาใส่ตู้เทใจ เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนอาหารหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ได้มา หยิบไปตามความเหมาะสมเพื่อดํารงชีพของตนเองและผู้ที่มีสิ่งของที่อยากจํานํามาแบ่งปันแก่ผู้อื่นก็สามารถ นํามาใส่ตู้เทใจซึ่งหลังจากทที่ําการลงอาหารเครื่องดื่มขนมมีผู้คนได้นําผลผลิตทางการเกษตรมาเติมในตู้เทใจ ไม่ว่าจะเป็น พริก แตงกวา ตะไคร้ รวมไปถึงอินทผาลัมผลไม้ที่ใช้เปิดบวชในช่วงเดือนรอมฏอน และยังมี หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่คนละแวกนั้นนํามาใส่ในตู้เทใจ สําหรับการเติมของในตู้เทใจท่ีผ่านมาผู้ดูแลตู้ ได้ทยอยเติมสิ่งของเป็นระยะๆ ตั้งแต่วันที่ 12,13,15,16,19,20,23,29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 1 มิถุนายน ปัจจุบัน

โดยลูกเหรียงทําหน้าท่ีซื้ออาหารไปเพิ่มเติมในตู้เทใจในทุกๆ5 วัน เพ่ือให้อาหารมีหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกระตุ้นชุมชนให้มีการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งน้ีกิจกรรมตู้เทใจที่เกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการแบ่งปันกับผู้อื่นซึ่งทําให้ เห็นว่าคนในชุมชนมีความและห่วงใย มีน้ําใจที่ร้วมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆท่ี เกิดขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข่างจะเลวร้ายในปัจจุบัน

กิจกรรม”ตะกร้าอาหารเทใจ”

เริ่มเปิดครัวไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน. ในพื้นที่ บ้านระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ ตําบลเกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ได้รับการตอบรับที่ดีมากของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ หรือคน สูงอายุที่อยู่ในชุมชน กิจกรรมตะกร้าอาหารเทใจนี้ทําให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นว่ามีความร่วมมือกันมากเพียงใด ทุกคนช่วยแบ่งปัน ผัก ผลไม้ มาช่วยกันปรุงอาหารโดยไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนมาด้วยใจตามชื่อตะกร้าอาหารเทใจ และอาสาปรุงอาหารในแต่ละมื้อ เห็นความร่วมมือของทุกช่วงวัย ไม่จะเป็น เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ตลอดจนผู้สูงอายุ ทําให้เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ โดยการขนส่งเราใช้พาหนะ เป็นรถโชเลย์ในการนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิค- 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บางครอบครัวกินอาหารแห้งมายาวนาน พอได้มากินอาหารปรุงสดใหม่ๆ บอกว่ามันคือ "สวรรค์เลย" ทีมทําอาหารก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนเมนูอาหารให้ทุกคน

กิจกรรมตะกร้าชุมชนทําให้เด็ก ๆ ในชุมชนอิ่มท้องและอิ่มใจกันถ้วนหน้าและที่สําคัญไปกว่าการ แบ่งปันผ่านกับข้าว ผ่านข้าวคือรอยยิ้มที่ดีใจของคนในชุมชน อย่างน้อยทําให้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย เพียงใดก็ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่จะพาเราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.อาหารแห้ง ปลากระป๋อง และอื่นๆที่จำเป็นในการเติมตู้เทใจตลอด 2 เดือน ตู้ละ  10,000 บาท880,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

8,000
รวม
88,000