ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > ชุมชนรู้ทันฝุ่น ระยะ 1

  ส่งมอบแล้ว 150 เครื่องทั่วประเทศ ทั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน

  9 กรกฎาคม 2020

  โครงการ “ชุมชนรู้ทันฝุ่น” โดยชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ได้ร่วมกันจัดส่งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จำนวน 150 ชุด โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 368,400 บาท


  ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคผ่านเทใจดอทคอมทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง

  สำหรับเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ธง 3 สี (เขียว เหลือง แดง) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์แนะนำโครงการ ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน สามารถนำไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ของอาคารที่เป็นศุนย์กลางของผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ตรวจวัดค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที


  จากการติดตามการใช้งาน พบว่า ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน นอกจากจะนำไปติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว บางโรงเรียนได้นำไปติดตั้งไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมที่นำเครื่องวัดค่าฝุ่นไปติดตั้งไว้ที่วัดวุฒิมงคล จ.แพร่ โดยติดตั้งธง 3 สีไว้กลางลานวัด ให้คนในชุมชนได้เห็นสถานะของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี นำไปติดตั้งบริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน เป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

  คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดและการใช้งาน

  ตัวอย่างการติดตั้งธงที่โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี
  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

  สรุปโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน)

  1 กรกฎาคม 2020

  จากการที่ได้ระดมทุนผ่าน เทใจ.com และได้เงินมาจำนวน 3,851,663 บาท ทางอาสาสมัครในพื้นที่ได้จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า 3 จังหวัดภาคเหนือนั่นก็คือ จ.เชียงใหม่,เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ในชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าประกอบด้วยเครื่องเป่าใบไม้, ไฟฉายคาดหัว, หน้ากากกันควัน, ถุงมือกันไฟ, รองเท้าเดินป่าและชุดปฐมพยาบาล โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวให้กับหมู่บ้านและอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งในการดับไฟป่าและการรักษาป่าของชุมชนจากไฟป่า จำนวน 159 หมู่บ้าน ซึ่งทางอาสาในพื้นที่ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ) นอกจากนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวเช่นกัน โดยประสานงานกับอาสาสมัครภายในพื้นที่นั้นๆและพิจารณาแจกจ่ายตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและขาดแคลนอุปกรณ์การดับไฟป่า (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ)


  หลังจากที่ภารกิจแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าของทั้ง 3 จังหวัดเสร็จสิ้นลง อาสาสมัครดับไฟป่าของแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและออกลาดตระเวนอยู่ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำ และสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่บางจุด เนื่องจากฝีมือมนุษย์ที่มีเหตุผลที่ว่าต้องการหาของป่า จึงเผาเพื่อให้เกิดพื้นที่โล่งและสะดวกต่อการหาของป่า หรือเผาเคลียร์ที่เพื่อทำการเกษตร เพราะการเผาเป็นวิธีการเคลียร์พื้นที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด


  รายการจัดซื้อมีดังนี้

  1.เครื่องเป่าลม 233 เครื่อง

  2.ไฟฉายคาดหัว 1395 ตัว

  3.รองเท้าบูธ 1680 คู่

  4.หน้ากากต่างๆ อาทิ N95 หน้ากากปิด (กรองฝุ่น) 2 หัว 1,580 อัน

  5.ถุงมือหนัง 1,710 คู่

  6.ชุดปฐมพยาบาล 318 ชุด

  7.เลื่อยโซ่ 5 ตัว

  8.น้ำดื่ม 5,000 ขวด

  9.อุปกรณ์อื่นและอาหาร

  ปัจจุบันยังมียอดเงินคงเหลือ 1,117,286.05 บาท เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าต่อไป

  รายชื่อหมู่บ้านที่แจกจ่าย  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส2

  ผู้หญิง 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง

  1 กรกฎาคม 2020

  จัดกิจกรรม Self Assessment การพัฒนาตนเอง สำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าเรียนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองในการเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิปรารถนาดี ได้เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ให้สามารถเข้าใจว่าจุดอ่อน จุดแข็งนั้นๆ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต และสามารถระบุแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบ วิธีการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการได้

  ภาพกิจกรรม

  นักเรียนเริ่มกิจกรรมวาดเป้าหมายของตัวเอง

  นำเสนอผลงานกับภาพวาดของตนเอง

  ผลงานของแต่ละท่าน

  นักเรียนทั้ง 11 คน

  ข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งจากนักเรียน

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล

  รายงานจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้ 11 โรงพยาบาล

  1 กรกฎาคม 2020

  โครงการซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น และนำไปจัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา จำนวน 25 กล่อง

  2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 50 กล่อง


  3. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน 50 กล่อง


  4. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 25 กล่อง

  5. โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 45 กล่อง


  6. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 75 กล่อง


  7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จำนวน 100 กล่อง

  8. โรงพยาบาลสิรินทร จ.ขอนแก่น จำนวน 50 กล่อง

  9. โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 25 กล่อง

  10. โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 25 กล่อง

  11.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี จำนวน 30 กล่อง

  หมายเหตุ บางโรงพยาบาลมีการจัดส่งมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากการจัดซื้อในช่วงการขาดแคลนค่อนข้างยากและราคาสูง

  ตัวอย่างหนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาล


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

  ส่งมอบชุดปฏิบัติการ 18 โรงพยาบาลแล้ว

  29 มิถุนายน 2020

  หลังจากการจัดหาชุดปฏิบัติการในรอบแรก ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการส่งมอบชุดปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว 18 แห่ง มีภาพกิจกรรม ต่อไปนี้

  โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 200 ชุด

  โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 100 ชุด 

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 100 ชุด 


  โรงพยาบาลยะลา จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน100 ชุด  

  โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 100 ชุด  

  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 100 ชุด  
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 100 ชุด  

  โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100 ชุด 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยบุคลากรโรงพยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

  สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง

  29 มิถุนายน 2020

  สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง โดยเฉลี่ยกล่องละ 60 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน เราได้ส่งข้าวกล่องไปสนับสนุนการทำการงานของบุคคลากรทางการแพทย์ดังนี้

  1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 กล่อง
  2. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 530 กล่อง
  3. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 400 กล่อง
  4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1,100 กล่อง
  5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1,200 กล่อง
  6. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 600 กล่อง
  7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 800 กล่อง
  8. สถาบันบำราศนราดูร 500 กล่อง
  9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,100 กล่อง
  10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 400 กล่อง
  11. โรงพยาบาลเลิดสิน 400 กล่อง
  12. โรงพยาบาลตากสิน 200 กล่อง
  13. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 150 กล่อง
  14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 130 กล่อง
  15. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 150 กล่อง


  สุกัญญา คุณกิติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ ขอขอบคุณแพลตฟอร์ม อีเวนท์ บานาน่า นะคะ ที่จัดโครงการดีๆ Food For Heroes เพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรา ขอบคุณจากใจจริงค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ”


  นายแพทย์ธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “การช่วยเหลือในแง่ของอาหารการกินให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วง Covid-19 ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ได้สะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอก โอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดก็จะลดลงนะครับ”

  สราวุธ ริยะกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคผ่านโครงการ Food For Heroes ให้กับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่า แล้วก็อิ่มท้อง เพื่อใช้ในการสู้กับ Covid-19 ครับ”

  Event Banana ขอเป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับโครงการ “Food for Heroes Phase 1 และ Phase 2” ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดส่งอาหารกล่องจำนวน 8,060 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้ง 15 แห่ง ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบุคลากรและผู้ประกอบการอาหารรายย่อยได้สู้ผ่านวิกฤต COVID-19 เป็นผลสำเร็จ พวกเราทีมงาน Event Banana ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน

  แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2

  23 มิถุนายน 2020

  เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน มีระยะเวลา 1 เดือน คือ ช่วงระหว่าง 1 - 31 เมษายน 2563   เพื่อช่วยผู้สูงอายุและครอบครัวซึ่งตกงานและขาดรายได้จำนวนกว่า 200 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กอปรกับมีการรณรงค์ให้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" แม้จะส่งผลดีต่อการยับยั้งโรคระบาด แต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องประสบกับภาวะขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มรับจ้าง หาเช้ากินค่ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คุณภาพชีวิตอยู่บนเส้นความยากจนอยู่แล้ว จึงยิ่งเหมือนซ้ำเติม ความลำบาก จึงเกิดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดทำ "ถุงยังชีพที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต 14 วัน" ของที่บรรจุในถุง ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้เลือกใช้สินค้าจากชุมชน เช่น กระเทียม หอมแดง ปลาทู หอม กะปิ ข้าวสาร และ หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน เพื่อคืนรายได้กลับสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

  การแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2563

  1. การแจกถุงยังชีพ รอบ 2 จำนวน 200 ราย โดยการแจกถุงยังชีพแต่ละครั้งมีมาตรการในการแจกอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและครอบครัว ไม่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์


  2. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย


  3. แนะนำให้ผู้สูงอายุทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมกับวัย เลือกทานอาหารให้เป็นยา เช่น หอมแดง กระเทียมซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และอาจเพิ่มผักและผลไม้ เนื่องจากในผักผลไม่จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถต่อสู้กับไวรัส  


  4. แม้จะห่างกายตามนโยบาย Social Distancing แต่ไม่จำเป็นต้องห่างกัน ทีมงานจึงมีการเยี่ยมบ้าน เพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ (ต่างคนต่างใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกัน) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความวิตกกังวล และได้มีพื้นที่ที่สามารถระบายออกมาได้บ้าง เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจช่วยให้มีความหวังและเกิดกำลังใจที่จะเดินหน้าร่วมสู้ไปด้วยกัน พลังของการพูด การหัวเราะ การให้กำลังใจเป็นยาสำคัญที่ทุกคนต้องการอย่างมากที่สุดในช่วงนี้
  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สร้างอาคารอนุบาลบ้านดอยแอก

  สรุปผลการสร้างอาคารอนุบาลบ้านดอยแอก

  23 มิถุนายน 2020

  เมื่อวันที่ 23-31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4 ที่ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยแอก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์

  โดยหลังจากที่ได้เงินสนับสนุนจากเว็บไซต์เทใจรวมทั้งสิ้น 67,328 บาท ในปลายเดือนพฤษจิกายนนั้น คุณครูสุนทร บุญทา ครูผู้รับผิดชอบโครงการการสร้างห้องเรียนอนุบาลได้ทยอยนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวไปใช้สมทบทุนในการสร้างอาคารอนุบาลให้สำเร็จตามแบบแผน ซึ่งปัจจุบันห้องเรียนอนุบาลสร้างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย มีการนำเงินไปใช้ดังรายการโดยสรุปดังนี้

  บรรยายภาพ :  ภาพอาคารอนุบาลภายนอก

  บรรยายภาพ : ภาพปัจจุบันของอาคารอนุบาลภายใน

  บรรยายภาพ : อาสาสมัครจากเพื่อดอยยังร่วมทาสีตกแต่งอาคารเรียนอนุบาล

  บรรยายภาพ : วาดตัวอักษรภาษาอักฤษเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ บนผนังห้องเรียนอนุบาล

  ทางคุณครู เด็กๆ และชาวบ้านชุมชนบ้านดอยแอก ฝากบอกความรู้สึกแก่คณะทำงานมาว่า รู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านด้วยใจจริงที่ทำให้การสร้างห้องเรียนอนุบาลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังทิ้งท้ายไว้ว่าหากใครอยากมาเยี่ยม มาทักทายก็สามารถเข้ามาที่ชุมชมเล็กๆแต่อบอุ่นแห่งนี้ได้เสมอ ขอบคุณผู้ให้ทุกคนนะคะ!

  ทั้งนี้ค่ายอาสาชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4จุดประสงค์หลักทั้ง 3 ด้าน การลงพื้นที่นอกจากจะปรับปรุงอาคารแล้วสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติมคือ 

  1.ด้านการพัฒนาโรงเรียน และ ชุมชน

  การร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียน

  การปรับปรุงถนนเป็นลูกรังที่เป็นหลุม และชัน ทำให้เดินทางลำบาก  ซึ่งทั้งนักศึกษาและชาวบ้าน รวมไปถึงเด็กต่างร่วมกันมาปรับถนนกันในวันนั้น ถึงแม้อากาศจะร้อน ฝุ่นจะเยอะ เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน แต่สิ่งที่ได้คือถนนที่ดีขึ้น และมิตรภาพระหว่างเพื่อน รวมไปถึงมิตรภาพของชาวบ้านกับนักศึกษา

  2.สอนมอบความรู้ และประสบการณ์แก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกล

  เนื่องด้วยเป็นค่ายครูอาสาที่ต้องการเข้าไปเชื่อมต่อความรู้และประสบการณ์แก่น้องๆที่อยู่ห่างไกล ทำให้กิจกรรมการสอนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางค่ายให้ความสำคัญ โดยการสอนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงวิชาการ แต่เป็ฯการสอนที่ทำให้เด็กๆมองโลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น ในการสอนนั้นได้แบ่งเป็นหมวดการสอนไว้คือ หมวดวิชาการสร้างสรรค์ หมวดศิลปะ หมวดความรู้ทั่วไป และหมวดการงาน ซึ่งในการสอนแต่ละหวดได้สอดแทรกการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

  บรรยายภาพร : สอนเรื่องโลกของเรา ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ น้องๆตื่นเต้นกันใหญ่

  3.สานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย

  ในการจัดทำค่ายนอกจากการเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และการเข้าไปเป็นครูอาสาแล้ว ทางค่ายเพื่อนดอยพัฒนายังมีวัตถุประสงค์หลักคือการเชื่อมความเข้าใจกันและกันบนความแตกต่างหลากหลาย ทั้งกับนักศึกษาพิการและไม่พิการที่ร่วมค่าย รวมไปถึงเชื่อมสัมพันธ์เรียนรู้วิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่บ้านดอยแอกอีกด้วย โดยการทำค่ายในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้เพื่อน มิตรภาพ และสร้างมุมมองของการมองคนอย่างเท่าเทียมไปในตัว

  ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรา  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19

  ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

  19 มิถุนายน 2020

   โครงการ Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พื้นที่ดำเนินโครงการ ลำปาง

  ท่านนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ

  นายวิทยา กาทอง นักเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่ทะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด และให้ อสม.ทุกคนได้ ทดลองฝึกปฎิบัติการเจาะเลือด

  แพทย์หญิงณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.แม่ทะ ที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกันการติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในช่วงโควิด19 โดยอสม.

  ทีมงาน โครงการ โครงการ Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Aerosol Shield อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ส่ง Aerosol Shield 539 ชิ้น ไปยัง 205 โรงพยาบาล

  19 มิถุนายน 2020

  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้จัดส่งมอบ Aerosol Shield

  1. โรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
  2. คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
  3. คลีนิกทันตกรรมเด็นท์เต้
  4. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ.กรุงเทพ
  5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งที่นพ.ธิติกรณ์ เชื้อเมืองพาน (ห้องฉุกเฉิน) และคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  6. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จ.กรุงเทพ
  7. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จ.กรุงเทพ
  8. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จ.จันทบุรี
  9. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จ.จันทบุรี
  10. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  11. โรงพยาบาลกะเปอร์ จ.ระนอง
  12. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (องค์กรแพทย์) จ.กาฬสินธุ์
  13. โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  14. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  15. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จ.สระบุรี
  16. โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
  17. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
  18. โรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี
  19. โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
  20. โรงพยาบาลค้อวัง จ.ยโสธร
  21. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร
  22. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่
  23. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
  24. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง
  25. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
  26. โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี
  27. โรงพยาบาลฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
  28. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องคลอด) จ.เชียงใหม่
  29. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
  30. โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จ.สมุทรปราการ
  31. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจ.สุพรรณบุรี
  32. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
  33. โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
  34. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  35. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
  36. โรงพยาบาลชานุมาน
  37. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  38. โรงพยาบาลชุมแพ
  39. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  40. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  41. โรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
  42. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
  43. โรงพยาบาลไชยวาน จ.อุดรธานี
  44. โรงพยาบาลไชโย จ.อ่างทอง
  45. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล จ.เชียงใหม่
  46. โรงพยาบาลดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
  47. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  48. โรงพยาบาลตระการพืช จ.อุบลราชธานี
  49. ศูนย์การเเพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก
  50. โรงพยาบาลตาคลี ฝ่ายองค์กรแพทย์ จ.นครสวรรค์
  51. โรงพยาบาลตำรวจ จ.กรุงเทพ
  52. โรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง
  53. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จ.กรุงเทพ
  54. โรงพยาบาลทับคล้อ จ.พิจิตร
  55. โรงพยาบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  56. โรงพยาบาลท่ายาง (โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อจังหวัดเพชรบุรี) จ.เพชรบุรี
  57. โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก
  58. โรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  59. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
  60. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  61. โรงพยาบาลเทพปัญญา จ.เชียงใหม่
  62. โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  63. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  64. โรงพยาบาลธารโต จ.ยะลา
  65. โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
  66. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
  67. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  68. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จ.กรุงเทพ
  69. โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา จ.อุดรธานี
  70. โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
  71. โรงพยาบาลนาแห้ว จ.เลย
  72. โรงพยาบาลน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
  73. โรงพยาบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี
  74. โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี
  75. โรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู
  76. โรงพยาบาลบันนังสะตา จ.ยะลา
  77. โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา
  78. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
  79. โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
  80. โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  81. โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก
  82. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  83. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
  84. โรงพยาบาลบีเอนเอช จ.กรุงเทพ
  85. โรงพยาบาลบึงนาราง จ.พิจิตร
  86. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  87. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
  88. โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  89. โรงพยาบาลปทุมเวช จ.ปทุมธานี
  90. โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
  91. โรงพยาบาลประทาย จ.นครราชสีมา
  92. โรงพยาบาลปริ้นซ์ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
  93. โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครปฐม
  94. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร
  95. โรงพยาบาลผาขาว
  96. โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพ
  97. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
  98. โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ
  99. โรงพยาบาลพยุห์ จ.ศรีสะเกษ
  100. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
  101. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
  102. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ห้องพักแพทย์ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) จ.ลพบุรี
  103. โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
  104. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
  105. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพ
  106. โรงพยาบาลพร้าว จ.กรุงเทพ
  107. โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา
  108. โรงพยาบาลพะเยาราม จ.พะเยา
  109. โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง
  110. โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
  111. โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา
  112. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
  113. โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
  114. โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จ.กรุงเทพ
  115. โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
  116. โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่
  117. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
  118. โรงพยาบาลโพนพิสัย จ.หนองคาย
  119. โรงพยาบาลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
  120. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ.ตาก
  121. โรงพยาบาลภูหลวง จ.เลย
  122. โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จ.ระยอง
  123. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  124. โรงพยาบาลมเหสักข์ จ.เชียงใหม่
  125. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี
  126. โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จ.สงขลา
  127. โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  128. โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
  129. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  130. โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
  131. โรงพยาบาลยะรัง จ.ปัตตานี
  132. โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี
  133. โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  134. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน จ.กรุงเทพ
  135. โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  136. โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
  137. โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์
  138. โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
  139. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
  140. โรงพยาบาลราชวิถี จ.กรุงเทพ
  141. โรงพยาบาลรามคำแหง จ.กรุงเทพ
  142. โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา
  143. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพ
  144. โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน
  145. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จ.กรุงเทพ
  146. โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก
  147. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ (แผนกเด็ก) จ.ตรัง
  148. โรงพยาบาลวัฒนา-หนองคาย จ.หนองคาย
  149. โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  150. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
  151. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จ.ขอนแก่น
  152. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
  153. โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพ
  154. โรงพยาบาลศิริเวช จ. ลำพูน
  155. โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จ.อยุธยา
  156. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  157. โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา
  158. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ. สงขลา
  159. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง จ.นครราชสีมา
  160. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง จ.ปทุมธานี
  161. โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงชลา
  162. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
  163. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.กรุงเทพ
  164. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย
  165. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
  166. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา
  167. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา จ.ยโสธร
  168. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
  169. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
  170. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
  171. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
  172. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
  173. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
  174. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  175. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  176. วิชนาทคลินิกเวชกรรม จ.ฉะเชิงเทรา
  177. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
  178. โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
  179. โรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร
  180. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
  181. โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่
  182. โรงพยาบาลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  183. โรงพยาบาลสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
  184. โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา
  185. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา จ.กรุงเทพ
  186. โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น
  187. โรงพยาบาลสุคิริน จ.นราธิวาส
  188. โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
  189. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  190. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
  191. โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
  192. โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี
  193. โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
  194. โรงพยาบาลหนองแสง จ.อุดรธานี
  195. โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  196. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จ.กรุงเทพ
  197. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นจ.นครปฐม
  198. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
  199. โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
  200. โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
  201. โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 จ.อ่างทอง
  202. โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่
  203. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  204. โรงพยาบาลอุ้มผาง (ห้องวิสัญญี) จ.ตาก
  205. โรงพยาบาลเอกชล 2 จ.ชลบุรี

  อ่านต่อ