Better Me จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองให้ผู้หญิง 10 คน

Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2019

โครงการ Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้หญิงเข้าร่วมโครงการในห้องเทใจ จำนวน 10 คน มีอายุระหว่าง 22 - 43 ปี มีสัญชาติไทย พม่า และลาว ประกอบอาชีพ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย เป็นต้น ในกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาตนเอง และเพื่อนคู่คิด

โครงการ Better me แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 (ระยะเวลา 3 เดือน)

 • การประเมินตนเอง
 • การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
 • แผนการในอนาคต
 • การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 2 (ระยะเวลา 3 เดือน)

 • สิทธิของเราเรียกร้องได้
 • ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน
 • งานที่ใช่ไม่ไกลเกินเอื้อม
 • สร้างความประทับใจจากบุคลิกภาพที่ดี

หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 3 (ระยะเวลา 3 เดือน)

 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
 • เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไร

ภาพกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1

แผนการเรียนของผู้หญิง ในหลักสูตร 1

ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ห้องเรียนเทใจ

กิจกรรม Self Assessment ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง

เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง นำไปสู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รวมถึงวางแผนให้บรรลุเป้าหมายของตนเองได้

กิจกรรม Dealing with Situations รับมือกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ และเรียนรู้วิธีการจัดการ 

เติมพลังใจซึ่งกันและกัน

การประเมินตนเองจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร 1 บางส่วนมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในการเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม