สร้างห้องน้ำเสร็จครบแล้วตามเป้าหมาย 30 หลัง

ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 10 September 2021

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – สิงหาคม 2564 โครงการได้มีการจัดสร้างห้องสุขา ขนาด 2x2 เมตร ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และชาวบ้านที่ยากไร้ในชุมชนชาติพันธุ์บนดอยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  จำนวน 30 หลัง ให้กับ 30 ครอบครัว ที่ไม่มีห้องสุขาหรือห้องสุขาเดิมมีสภาพเสื่อมโทรม จากการดำเนินงานทำให้มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งสิ้น 109 คน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็กและครอบครัว 


โดยที่สุขภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกภายในจะเน้นความเหมาะสมสอดคล้องและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก  พร้อมติดตั้งอ่างล้างมือไว้ด้านหน้าของห้องสุขาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน จากการดำเนินงานเรามั่นใจว่า เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย/ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ของชุมชนชาติพันธ์ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลที่ได้รับห้องสุขาจากโครงการจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยจากการใช้ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐานอย่างแน่นอน

จากการดำเนินงานทำให้มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งสิ้น 109 คน

นอกจากเรื่องของทุนทรัพย์และทรัพยากรที่โครงการได้รับการสนับสนุนจากภาคสังคมแล้ว เรื่องของการสร้างความร่วมมือทั้งจากอาสาสมัครทางสังคม ชุมชน และตัวเจ้าของบ้าน ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องเพราะในช่วงแรกของการดำเนินงาน ทางโครงการสามารถระดมอาสาสมัครทางสังคมและชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติการจัดสร้างห้องสุขาให้กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อย 50 คน อีกทั้งพื้นที่ดำเนินงานของโครงการยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่จิตอาสาและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ภาคสังคมเห็นความสำคัญของเรื่องสุขาภิบาลของคนยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ในช่วงท้ายของการดำเนินโครงการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เริ่มหนักขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทีมงานและชาวบ้านในชุมชน โครงการจำเป็นยกเลิกการเปิดรับอาสาสมัครจากภายนอก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่


ห้องน้ำหลังที่ 22-30

หลังที่ 22 นายจะจ๋า จะแหละ - อายุ 50 ปี 

หมู่บ้านจะก่า - สมาชิกครอบครัวมี 8 คน ไม่มีห้องน้ำใช้ ใช้ป่าในการทำธุระส่วนตัว


หลังที่ 23 นายจะพือ จะแล - อายุ 46 ปี 

 หมู่บ้านห้วยชมพู - สมาชิกในครอบครัวมี 6 คน ไม่มีห้องน้ำใช้   


หลังที่ 24 นางลอสือ จะแล - อายุ 48 ปี 

 หมู่บ้านห้วยชมพู - สมาชิกในครอบครัวมี 4 คน สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมมีความเสื่อมโทรม    


หลังที่ 25 นายอาโด๊ เมอแล - อายุ 68 ปี 

 หมู่บ้านห้วยชมพู - สมาชิกในครอบครัวมี 3 คน สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมมีความเสื่อมโทรม ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม


หลังที่ 26 นายธีรนัย จะแฮ - อายุ 25 ปี 

 หมู่บ้านสุขเกษม - สมาชิกในครอบครัวมี 4 คน (เป็นบุคคลไร้สัญชาติ) ไม่มีห้องน้ำใช้    


หลังที่ 27 นายกนก เชกอง - อายุ 21 ปี 

 หมู่บ้านสุขเกษม - สมาชิกในครอบครัวมี 5 คน สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมเสื่อมโทรม สมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคหอบหืด

** หมายเหตุ : ผู้ถ่ายรูปรับมอบห้องน้ำคือบิดา 


หลังที่ 28 นางนาติ จะแฮ - อายุ 40 ปี 

 หมู่บ้านสุขเกษม - สมาชิกในครอบครัวมี 7 คน (เป็นบุคคลไร้สัญชาติ) สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมเสื่อมโทรม    

** หมายเหตุ : ผู้ถ่ายรูปรับมอบห้องน้ำคือสมาชิกในครอบครัว (บุตรสาว) 


หลังที่ 29 นางอาชู เยอลือ - อายุ 27 ปี 

หมู่บ้านดอยบ่อ 2 -  สมาชิกในครอบครัวมี 5 คน ห้องน้ำที่ใช้เดิมมีสภาพเสื่อมโทรม


หลังที่ 30 นางรัตนา ธำรงกมล - อายุ 54 ปี 

 หมู่บ้านดอยบ่อ 2 - สมาชิกในครอบครัวมี 3 คน สมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นมือสั่น/ข้อเสื่อม ห้องน้ำที่ใช้เดิมเสื่อมโทรม