project ผู้สูงอายุ

ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา

ห้องน้ำสร้างสุข ขนาด 2x2 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก จำนวน 30 หลัง แก่ชาวบ้านในชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของการใช้ห้องน้ำ ตลอดจนสร้างเสริมวัฒนธรรมของการแบ่งปัน บริษัท จระเข้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นครึ่งหนึ่งของโครงการ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ในการระดมทุนเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Duration 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 Area ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Current donation amount

47,015 THB

Target

1,155,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 4%
73 days left จำนวนผู้บริจาค 143

ในประเทศไทย สุขาแบบส้วมซึมเริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มมีการใช้ในชนบทเมื่อราว ๆ หลังปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

กว่า 40 ปี ที่ประเทศไทยมีการใช้ส้วมกันอย่างแพร่หลายทั้งในเขตเมืองและชนบท แต่สำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะบนพื้นที่ราบสูง ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือแม้แต่การเข้าถึงวัสดุและครุภัณฑ์ในการสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะเรื่องของการขนส่งและราคา ทำให้สุขาหรือส้วมของคนที่เรียกได้ว่าอยู่ใต้เส้นความยากจนมักถูกทำขึ้นด้วยวิธีการและวัสดุที่ไม่คงทน ห้องสุขาจึงขาดสุขลักษณะ และชำรุดทรุดโทรม

ด้วยความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ สุดท้ายห้องสุขาก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของโรคต่างๆ ทั้งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ตับอักเสบเอ บิด อหิวาตกโรค รวมถึงโรคหนอนพยาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ทางด้านฐานะในครัวเรือน ก็เป็นสาเหตุทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถมีห้องสุขาเป็นของตนเอง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก ผู้สูงวัย และคนในครอบครัวได้

ภาพ : ห้องสุขาปัจจุบันของชาวบ้านบนดอย

ปัญหาที่พบในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง คือบางครอบครัวยังไม่มีแม้กระทั่งส้วมไว้ใช้ในครัวเรือน หรือหลายครอบครัวส้วมก็จะมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่ว่าจะจากอายุการใช้งานหรือการปลูกสร้างด้วยงบประมาณที่มีจำกัด โถนั่งถ่ายแบบดั้งเดิม (คอห่าน) ซึ่งชาวบ้านในชนบทส่วนใหญ่ใช้อยู่ ไม่สอดคล้องกับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีปัญหาข้อและเข่า และโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยพบว่าต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือบางรายถึงขั้นเสียขีวิตเพราะอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ/ห้องส้วม ดังนั้นปัญหาเรื่องห้องสุขาหรือห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะปัญหาความบกพร่องด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเช่นนี้ ย่อมสะท้อนถึงสภาวะสุขอนามัยและการพัฒนาในประเทศนั้นๆ รวมทั้งอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งจากเชื้อโรค สัตว์ และมนุษย์เองอีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. สำรวจและจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องส้วมร่วมกับชุมชน
  2. ออกแบบ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้าง
  3. วางแผนและนัดหมายเวลาในการดำเนินการกับชุมชน
  4. ดำเนินการสร้าง 

ภาพ : ทีมงานและชาวบ้านอาสาช่วยกันสร้างห้องน้ำ

หลักการสำคัญของการสร้างห้องน้ำ คือ

  1. สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
  2. การมีส่วนร่วมทั้งจากครัวเรือนที่ได้รับส้วมจากโครงการ ชุมชน และสังคมภายนอก

ดังนั้นมูลนิธิกระจกเงา จึงร่วมกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด เนรมิตห้องน้ำสร้างสุข เพื่อพี่น้องบนดอยสูง โดยบริษัท จระเข้ สนับสนุนทุนทรัพย์ตั้งต้นเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของโครงการ พร้อมด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในเครือของบริษัทฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมต่อความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.สร้างห้องน้ำ มูลค่า 35,000 บาท30 หลัง1,050,000 
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

105,000


1,155,000


Donate to
ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends