มูลนิธิอิงบุญ ให้บริการช่วยเหลือดูแลพระป่วยพระอาพาธ

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023

มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ได้นำเงินไปสมทบการดูแลพระป่วยอาพาธ ณ ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัด เพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล

สรุปผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน มกราคม 65 ถึง เดือน ตุลาคม 65

  • รับพระเข้ามาดูแลที่ศูนย์ จำนวน 4 รูป
  • รับส่งพระไปโรงพยาบาล จำนวน 264 ครั้ง
  • รับส่งโยมไปโรงพยาบาล จำนวน 55 ครั้ง

ความประทับใจจากผู้ป่วยที่ได้ดูแลรักษาพยาบาล


พระธงชัย จกฺกวโร


พระประกาศ สีลสุทฺโธ

พระสำรวย รตนวณฺโณ

พระสมชาติ โพธิสัตว์

พระอุดม กิตฺติญาโณ

นางทับทิม ลาโพธิ์ ญาติโยม

ภาพประกอบ


พระคุณเจ้าเกิดการติดเชื้อระบบลำใส้และกระเพราะอาหาร เดินทางไปหาหมอทันเวลา แอดมิดนอนโรงพยาบาล 3 วัน


พาพระคุณเจ้าไปตรวจตามหมอนัด พระคุณเจ้าเดินไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล


เป็นศูนย์ดูแลพระอาพาธ และเป็นที่ฟักฟื้นจนกว่าพระคุณเจ้าจะหายดี ช่วยเหลือตนเองได้


ดูแลพระคุณเจ้า และญาติโยม ตลอด 24 ชั่วโมง


ดูแลญาติโยมที่ปฎิบัติธรรม และอยู่ภายในวัด