โครงการการศึกษา

ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

โรงเรียนโนนขุยสามัคคี จ.นครราชสีมา ใช้ระบบการเรียนผ่านทางดาวเทียม ปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา เราจึงต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยอดบริจาคขณะนี้

6,860 บาท

เป้าหมาย

25,410 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 27%
13 วัน จำนวนผู้บริจาค 17

โรงเรียนโนนขุยสามัคคีเป็นโรงเรียนที่มีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 83 คน โรงเรียนประสบปัญหาความคลาดแคลน ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพยากรและทุนทรัพย์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการการสนับสนุน

พวกเรากลุ่ม Drive through the future นักศึกษาคณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นกระดานที่ชำรุด โต๊ะนักเรียนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ความทรุดโทรมของอาคาร และยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งบางอย่างมีหน่วยงานยืนมือเข้ามาแก้ไขบ้างแล้ว

ทางผู้จัดทำจึงได้สอบถามคุณครูว่าภายหนึ่งถึงสองเดือนทางในโรงเรียนหรือตัวนักเรียนขาดแคลนสิ่งใดแต่ไม่จำเป็นต้องได้มาโดยด่วน

1.โรงเรียนยังต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และการเรียนทางไกล และจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง เท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้


บรรยายภาพ : ทีวีที่มีขนาดเล็กทำให้มีความยากลำบากในการมองเห็น ในวลาที่ต้องเรียนทางไกลผ่านจานดาวเทียม

2.นักเรียนเองนั้นขาดแคลนกระเป๋านักเรียนในการเก็บอุปกรณ์และหนังสือ ทั้งนี้คุณครูได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีงบสนับสนุนให้นักเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนบ้างแล้ว แต่ไม่เพียงพอที่จะนำเงินไปซื้อกระเป๋านักเรียน ซึ่งนักเรียนบางคนใช้จนขาดและไม่สามารถใช้งานได้อีก กระเป๋านักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องมีเพราะต้องใช้ภายในชีวิตประจำวัน

บรรยายภาพ : สภาพห้องเรียนที่มีความเสื่อมโทรม

ผู้จัดทำจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนโนนขุยสามัคคีมีเครื่องมือที่เข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ให้น้องๆ ในโรงเรียนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ มีกระเป๋านักเรียนใบใหม่อีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของบุคลากรและคณะอาจารย์

2. สร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณะอาจารย์และนักเรียน

3. สื่อการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอกับตัวนักเรียน 

บรรยายภาพ : นักเรียนในโรงเรียนโนนขุยสามัคคี

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาชั้นปีที่2 วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1. นางสาว ชญาณี เมทนีกรชัย หัวหน้าโครงการ

2. นางสาว ชนิดา โยธาศรี น

3.นางสาวภากรณ์ ทองบุญเรือง 

4.นาย สิทธิโชค มนต์ประจักษ์

5.นาย พุฒิเศรษฐ์ ไชยรัตน์ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท

1.กระเป๋านักเรียน

กระเป๋านักเรียน ประถม ใบละ 200

กระเป๋านักเรียนเด็กอนุบาล ใบละ150


62 ใบ

18 ใบ


12,400

2,700

2.โปรเจ็คเตอร์

จอฉายโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

1 หลัง

5,000

3,000

3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

2,310


25,410

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคให้
ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน