project การศึกษา

ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

โรงเรียนโนนขุยสามัคคี จ.นครราชสีมา ใช้ระบบการเรียนผ่านทางดาวเทียม ปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา เราจึงต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยอดบริจาคขณะนี้

14,081 บาท

เป้าหมาย

25,410 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 55%
จำนวนผู้บริจาค 29

สำเร็จแล้ว

โรงเรียนโนนขุยสามัคคีเป็นโรงเรียนที่มีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 83 คน โรงเรียนมีความขาดแคลน ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพยากรและทุนทรัพย์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการการสนับสนุน

พวกเรากลุ่ม Drive through the future นักศึกษาคณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นกระดานที่ชำรุด โต๊ะนักเรียนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ความทรุดโทรมของอาคาร และยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งบางอย่างมีหน่วยงานยืนมือเข้ามาแก้ไขบ้างแล้ว

ทางผู้จัดทำจึงได้สอบถามคุณครูว่าภายหนึ่งถึงสองเดือนทางในโรงเรียนหรือตัวนักเรียนขาดแคลนสิ่งใดแต่ไม่จำเป็นต้องได้มาโดยด่วน

1.โรงเรียนยังต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และการเรียนทางไกล และจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง เท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้


บรรยายภาพ : ทีวีที่มีขนาดเล็กทำให้มีความยากลำบากในการมองเห็น ในวลาที่ต้องเรียนทางไกลผ่านจานดาวเทียม

2.นักเรียนเองนั้นขาดแคลนกระเป๋านักเรียนในการเก็บอุปกรณ์และหนังสือ ทั้งนี้คุณครูได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีงบสนับสนุนให้นักเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนบ้างแล้ว แต่ไม่เพียงพอที่จะนำเงินไปซื้อกระเป๋านักเรียน ซึ่งนักเรียนบางคนใช้จนขาดและไม่สามารถใช้งานได้อีก กระเป๋านักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องมีเพราะต้องใช้ภายในชีวิตประจำวัน

บรรยายภาพ : สภาพห้องเรียนที่มีความเสื่อมโทรม

ผู้จัดทำจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนโนนขุยสามัคคีมีเครื่องมือที่เข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ให้น้องๆ ในโรงเรียนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ มีกระเป๋านักเรียนใบใหม่อีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของบุคลากรและคณะอาจารย์
  2. สร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณะอาจารย์และนักเรียน
  3. สื่อการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอกับตัวนักเรียน 

บรรยายภาพ : นักเรียนในโรงเรียนโนนขุยสามัคคี

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาชั้นปีที่2 วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  1. นางสาว ชญาณี เมทนีกรชัย หัวหน้าโครงการ
  2. นางสาว ชนิดา โยธาศรี น
  3. นางสาวภากรณ์ ทองบุญเรือง 
  4. นาย สิทธิโชค มนต์ประจักษ์
  5. นาย พุฒิเศรษฐ์ ไชยรัตน์ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท

1.กระเป๋านักเรียน

กระเป๋านักเรียน ประถม ใบละ 200

กระเป๋านักเรียนเด็กอนุบาล ใบละ150


62 ใบ

18 ใบ


12,400

2,700

2.โปรเจ็คเตอร์

จอฉายโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

1 หลัง

5,000

3,000

3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

2,310


25,410

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้