การศึกษา project

ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

โรงเรียนโนนขุยสามัคคี จ.นครราชสีมา ใช้ระบบการเรียนผ่านทางดาวเทียม ปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา เราจึงต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Current donation amount

6,860 THB

Target

25,410 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
13 days left จำนวนผู้บริจาค 17

โรงเรียนโนนขุยสามัคคีเป็นโรงเรียนที่มีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 83 คน โรงเรียนประสบปัญหาความคลาดแคลน ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา ทรัพยากรและทุนทรัพย์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการการสนับสนุน

พวกเรากลุ่ม Drive through the future นักศึกษาคณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นกระดานที่ชำรุด โต๊ะนักเรียนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ความทรุดโทรมของอาคาร และยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งบางอย่างมีหน่วยงานยืนมือเข้ามาแก้ไขบ้างแล้ว

ทางผู้จัดทำจึงได้สอบถามคุณครูว่าภายหนึ่งถึงสองเดือนทางในโรงเรียนหรือตัวนักเรียนขาดแคลนสิ่งใดแต่ไม่จำเป็นต้องได้มาโดยด่วน

1.โรงเรียนยังต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และการเรียนทางไกล และจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง เท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้


บรรยายภาพ : ทีวีที่มีขนาดเล็กทำให้มีความยากลำบากในการมองเห็น ในวลาที่ต้องเรียนทางไกลผ่านจานดาวเทียม

2.นักเรียนเองนั้นขาดแคลนกระเป๋านักเรียนในการเก็บอุปกรณ์และหนังสือ ทั้งนี้คุณครูได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีงบสนับสนุนให้นักเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนบ้างแล้ว แต่ไม่เพียงพอที่จะนำเงินไปซื้อกระเป๋านักเรียน ซึ่งนักเรียนบางคนใช้จนขาดและไม่สามารถใช้งานได้อีก กระเป๋านักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องมีเพราะต้องใช้ภายในชีวิตประจำวัน

บรรยายภาพ : สภาพห้องเรียนที่มีความเสื่อมโทรม

ผู้จัดทำจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนโนนขุยสามัคคีมีเครื่องมือที่เข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ให้น้องๆ ในโรงเรียนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ มีกระเป๋านักเรียนใบใหม่อีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของบุคลากรและคณะอาจารย์

2. สร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณะอาจารย์และนักเรียน

3. สื่อการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอกับตัวนักเรียน 

บรรยายภาพ : นักเรียนในโรงเรียนโนนขุยสามัคคี

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาชั้นปีที่2 วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1. นางสาว ชญาณี เมทนีกรชัย หัวหน้าโครงการ

2. นางสาว ชนิดา โยธาศรี น

3.นางสาวภากรณ์ ทองบุญเรือง 

4.นาย สิทธิโชค มนต์ประจักษ์

5.นาย พุฒิเศรษฐ์ ไชยรัตน์ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนบาท

1.กระเป๋านักเรียน

กระเป๋านักเรียน ประถม ใบละ 200

กระเป๋านักเรียนเด็กอนุบาล ใบละ150


62 ใบ

18 ใบ


12,400

2,700

2.โปรเจ็คเตอร์

จอฉายโปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

1 หลัง

5,000

3,000

3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

2,310


25,410

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Donate to
ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends