โครงการอื่นๆ

ไลฟ์โค้ชต้องรอด : เด็กไม่จมน้ำ

พาสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การทำ CPR ที่ถูกต้อง เราจะสอนเด็ก 2,400 คนให้มีทักษะนี้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ยอดบริจาคขณะนี้

3,870 บาท

เป้าหมาย

200,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
126 วัน จำนวนผู้บริจาค 6

ทำไมเราต้องการสระว่ายน้ำไปสอนเด็กให้เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ?

    เพราะ...20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายทางเศษฐกิจหลายหมื่นล้านบาท ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอีกในอนาคต (ข้อมูลจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย)

    เพราะ... สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย  ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 มีฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำสุไหงโก-ลก น้ำท่วมพื้นที่ 13 อำเภอ 74 ตำบล 470 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล 44 ชุมชน มีผู้ประสบอุทกภัย 36,605 ครัวเรือน 145,686 คน

     เพราะ...น้ำท่วมยังทำให้เด็กและผู้ใหญ่จมน้ำเสียชีวิต ไม่ร่วมกับ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 708 คน โดยพบมากสุดในช่วงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคมพฤษภาคม) และเกือบครึ่งเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีมากที่สุด

  

     เพราะ...เด็กๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนของเด็กอายุ 0 – 18 ปี มากกว่า 660,000 คน คิดเป็นสัดส่วนประชากร 33% ซึ่งถือได้ว่ามีสัดส่วนประชากรซึ่งเป็นเด็กมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศเด็กเหล่านี้จะต้องเข้าใกล้พื้นที่ที่มีน้ำท่วม หรือเล่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมแต่ละปีมีเด็กๆ ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ไม่มากก็น้อย ในปีล่าสุด จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลามีเด็กเสียชีวิตจากน้ำท่วมในพื้นที่จำนวนจังหวัดละ 1 คน ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเด็ก ๆ ที่เผชิญกับเหตุการณ์จมน้ำทั้งจมน้ำเอง และอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนจมน้ำ นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา


จากสถิติดังกล่าวรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเผชิญอยู่ทุกๆปี จึงเป็นเหตุสำคัญที่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเลี้ยงร่วมกับ Save The Children ได้จัดโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความอยู่รอดปลอดภัยให้กับเด็กๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆโดยโครงการ ดำเนินการตามเสาหลัก 3 ด้านของกรอบโรงเรียนปลอดภัยกล่าวคือ 1 ด้านกายภาพ 2 ด้านการเตรียมความพร้อมอาทิเช่นการจัดทำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนเผชิญเหตุและ 3 ด้านการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งโครงการ ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ในพื้นที่ 36 โรงเรียน ครอบคลุมทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส และจะการถอดบทเรียนการทำงาน รวมทั้งจากข้อมูลทางสถิติ โครงการจึงเห็นความสำคัญของการสอนให้เด็กและเยาวชน มีทักษะเชิงลึก ในการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด การช่วยเหลือเพื่อนเมื่อจมน้ำ และการกู้ชีพฉุกเฉิน 


สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จึงได้ร่วมกับ  สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ครูพายุ ครูสอนว่ายน้ำ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย เทใจดอทคอม จัดโครงการ พัฒนาครูผู้สอน เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นโดยโครงการในระยะแรกมีเป้าหมาย สร้างวิทยากรแกนนำจำนวน 20 คนในประเด็นดังกล่าว

และเพื่อให้โครงการขยายไปครอบคลุม เราจึงต้องการสระว่ายน้ำเคลื่อนที่เพื่อให้วิทยากรแกนนำเหล่านี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับคุณครู จาก 36 โรงเรียน ซึ่งเป็นครูแกนนำ จากโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และเด็กว่า 2400 คน ซึ่งกระจายพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้คุณครูแกนนำ นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อกับเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาว สมาคมมีความคาดหวัง ที่จะขยายผล โครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งโครงการเรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1.เพื่อพัฒนาให้เกิดครูแกนนำในเรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด, ทักษะการว่ายน้ำช่วยชีวิต การช่วยเหลือคนจมน้ำ และการกู้ชีพฉุกเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ซึ่งครูเหล่านี้จะเป็นนักสื่อสารสาธารณะที่ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญต่อการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

 2.กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดนั่นเป็นสิ่งสำคัญของ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนที่ควรมีทุกคน

 3.พัฒนาสื่อเพื่อให้ครูแกนนำนำวีดีโอดังกล่าวไปใช้สอนหรือเผยแผร่ให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนและหัวหน้าชุมชมเห็นความสำคัญของทักษะดังกล่าว ผ่านทาง social media ของโครงการ


กลุ่มเป้าหมาย

1. ครูและเยาวชนแกนนำจำนวน 20 คน 

2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวน 10 คน

3. วิทยากรการฝึกอบรมจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จำนวน 4 คน

4. วิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 4 คน

5. ครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36 โรงเรียนและเด็ก 2,000 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับระยะสั้น

1. เกิดครูแกนนำจำนวน 20 คน

2. เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากภัยน้ำจำนวน 2400 คน

3. ครูแกนนำมีความรู้เรื่องการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด การช่วยชีวิตทางน้ำ การกู้ชีพฉุกเฉิน และมีทักษะที่จะสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้

4.ปัญหาเด็กจมน้ำได้รับการสื่อสารทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะทางกายดังกล่าว


องค์กรภาคี


1. สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ


2. ครูพายุ ครูสอนว่ายน้ำ ผู้มีชื่อเสียง


3. โครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย


4. สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)


5. สสส.


6. เทใจดอทคอม
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.สระว่ายน้ำเคลื่อนที่200,000
รวม200,000


บริจาคให้
ไลฟ์โค้ชต้องรอด : เด็กไม่จมน้ำ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน