การช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทย ประจำปี 2564-2566

A fund for injured turtles

เมื่อวันที่ 8 May 2024

สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทย ประจำปี 2564

ในปี 2564 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 81 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง


โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมด แบ่งเป็น

  • เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับ จำนวน 31 ตัว
  • เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่น จำนวน 48 ตัว
  • เต่าติดเบ็ด จำนวน 2 ตัว

หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 66 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 15 ตัว

สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทย ประจำปี 2565

ในปี 2565 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 164 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง 


โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมด แบ่งเป็น

  • เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับ จำนวน 79 ตัว
  • เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่น จำนวน 79 ตัว
  • เต่าติดเบ็ด จำนวน 6 ตัว

หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 127 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 37 ตัว

สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทย ประจำปี 2566

ในปี 2566 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 159 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง


โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมด แบ่งเป็น

  • เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับ จำนวน 65 ตัว
  • เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่น จำนวน 86 ตัว
  • เต่าติดเบ็ด จำนวน 8 ตัว

หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 111 ตัว เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 10 ตัว เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 21 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 17 ตัว

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม