ooca : wall of sharing

"เพราะ สุขภาพใจ เป็น สิ่งสําคัญ"

ร่วมสนับสนุนโครงการบริการทางสุขภาพจิตที่ทุกคนเข้าถึงได้
* แสดงการอัพเดทล่าสุด 100 คน
คลิกที่ heart เพื่ออ่านข้อความให้กำลังใจ :)

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด
1,297,005 บาท

ช่วยให้นักศึกษาได้รับคำปรึกษา
2,760 ครั้ง

Wall of Sharing

“Wall of Sharing” กำแพงพักใจ คือโครงการที่อูก้า (OOCA) ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้บริการการคุยผ่านแอพพลิเคชั่นอูก้า วิดีโอคอลออนไลน์กับเครือข่ายจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของไทย ฟรี ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น อูก้า (OOCA) ให้น้องๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาด้านจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม

การบริจาคทุก ๆ 100,000 บาท
=
ปลดล็อก 1 สถานศึกษา 

อูก้าเปิดให้นักศึกษาใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ตกลงร่วมมือกับอูก้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเมื่อมียอดบริจาคครบอีก 100,000 บาท อูก้าจะเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับต่อไป

Problem

ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมยุคปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี สถิติของต่างประเทศและประเทศไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 พบว่าปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชากรกว่า 7 ล้านคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิตกลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามโรงพยาบาล

ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต
กลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด
จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามรพ.

Volunteers

Wall of Sharing เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครมากกว่า 25 คน โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตนักศึกษา โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพจิตและเรียนรู้การทำงาน ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทีมอาสามัคร Wall of Sharing ได้เช่นกัน ผ่านการบริจาคให้กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมในการขับเคลื่อน Wall of Sharing ต่อไป

โดยเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากโครงการ จะถูกนำไปสมทบทุนในส่วนของกิจกรรมอาสาสมัครด้วย

เป้าหมาย 50,000 คน

ตัวอย่างกิจกรรมอาสาสมัคร

WoSup Project

โครงการทูตนิสิตนักศึกษาของโครงการกำแพงพักใจหรือ ‘WoSup Project’ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการ Wall of Sharing ปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ใน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

How it works

1

บริจาค 470 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca 1 session สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

2

ส่งข้อความให้กำลังใจ

ผู้บริจาคสามารถเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

3

รับบริการผ่าน ooca

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca ตามสิทธิที่มีผู้บริจาคไว้

4

ข้อความขอบคุณจากผู้รับบริการส่งถึงผู้บริจาค

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตส่งข้อความขอบคุณผู้บริจาค

Donate to
ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

โดย Ooca จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆให้กับผู้บริจาค

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends