project เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

Duration 01 พ.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 Area ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนคลองเตย)

Current donation amount

1,287,597 THB

Target

1,405,690 THB
ดำเนินการไปแล้ว 92%
85 days left จำนวนผู้บริจาค 1,526

Project updates

เพิ่มจำนวนผู้รับคูปองอาหารจาก 1,267 คนเป็น 2,686 คน

5 May 2021

เนื่องจากชุมชนพัฒนาใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน 

ทำให้ปัจจุบันนับว่าประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% คือ จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด

การช่วยเหลือประกอบด้วย 

1. แจกถุงยังชีพ (ใหญ่ๆ) + เซ็ตป้องกันตัวเอง

2. เอาไปพร้อมกับให้กรอกข้อมูล โดยแจกตามบ้าน

3. แจกคูปอง ตามจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และตามรายชื่อ

4. สำราจร้านค้าในชุมชนเพื่อเข้าโครงการ

5. ทำแผนที่ชุมชน

6. ทำระบบฐานข้อมูล (จ้างอาสา ในชุมชนมาทำงานเก็บข้อมูลและแจกถุงยังชีพ 30 คน ให้วันละ 400 บาท) 


* บ้านไหนโดนกักตัว บ้านข้างๆ จะต้องไปช่วยซื้อข้าวให้

โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 454 หลังคาเรือน นับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ 1,469 คน 

Read more »
See all project updates

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนในชุมชนคลองเตย ตกงาน หรือมีรายได้ลดลง หลายครอบครัวยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก  และการที่โรงเรียนถูกปิดอย่างนั้น ผู้ปกครองบางคนถึงกับต้องหยุดงาน เพื่อดูแลบุตรหลานที่ยังเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทำให้ขาดรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครอบครัวที่เราอาจจะมองข้าม     นอกจากนี้การไปโรงเรียน นอกจากเด็กได้เรียนหนังสือแล้ว แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันที่เด็กต้องไปฝากท้องที่โรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มาก แต่สำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำ มีหนี้สินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่น้อย

กลุ่มคลองเตยดีจัง จึงทำโครงการ “ปันกันอิ่มเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้เด็กๆได้กินอิ่ม ในสถานการณ์ที่ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก และให้เด็กๆ มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ สามารถเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ทำข้อมูลเด็ก และแผนที่เดินดินในชุมชน เพื่อตรวจสอบจำนวนเด็กอีกครั้ง
  2. ประชุมร้านค้า และแกนนำชุมชน เพื่อวางแผนการแจกคูปอง
  3. ให้แต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการแจกคูปอง เพื่อให้รับข้อมูลทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
  4. ดำเนินการแจกคูปอง โดยประธานชุมชน คณะกรรมการ และอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งจะมีคลองเตยดีจัง เป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบระบบการจัดการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

กลุ่ม Music sharing เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่น ๆ

ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนหลากหลายวัยจะมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย และการทำงานกับเด็ก เยาวชน 7 ปีที่ผ่านมา

เพิ่มจำนวนผู้รับคูปองอาหารจาก 1,267 คนเป็น 2,686 คน

5 May 2021

เนื่องจากชุมชนพัฒนาใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน 

ทำให้ปัจจุบันนับว่าประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% คือ จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด

การช่วยเหลือประกอบด้วย 

1. แจกถุงยังชีพ (ใหญ่ๆ) + เซ็ตป้องกันตัวเอง

2. เอาไปพร้อมกับให้กรอกข้อมูล โดยแจกตามบ้าน

3. แจกคูปอง ตามจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และตามรายชื่อ

4. สำราจร้านค้าในชุมชนเพื่อเข้าโครงการ

5. ทำแผนที่ชุมชน

6. ทำระบบฐานข้อมูล (จ้างอาสา ในชุมชนมาทำงานเก็บข้อมูลและแจกถุงยังชีพ 30 คน ให้วันละ 400 บาท) 


* บ้านไหนโดนกักตัว บ้านข้างๆ จะต้องไปช่วยซื้อข้าวให้

โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 454 หลังคาเรือน นับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ 1,469 คน 

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คูปอง จำนวน 30 บาท 20 มื้อ 1,217 คน + 1,469 คน 1,170,900.00
2 ค่าออกแบบ Art work ราคา 2000 บาท 10 ชิ้น 20,000.00
3 ค่าผลิตป้ายราคาป้ายละ 200 บาท 40 ป้าย 8,000.00
4 ค่าผลิตคูปอง จำนวน 3,000 ใบๆละ 3 บาท 3,000 ใบ 9,000.00
5 ค่าประสานงาน 5 เดือนๆละ 3,000 บาท 2 คน 30,000.00
6 ค่าเดินทางลงชุมชน 10 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท 5 คน 15,000.00
7 ค่าจัดประชุมคณะทำงาน 15 คน (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสถานที่) 3,000 บาท 5 ครั้ง 15,000.00
8 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถุง ปากกา กระดาษ ราคา 2,000 บาท 5 เดือน 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,277,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
127,790.00

ยอดระดมทุน
1,405,690.00

Donate to
คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends